04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 33
ހުޅުމާލޭގައި އިންޑިއާ އެމްބަސީގެ ބިންގާ އަޅައިފި

އިންޑިއާގެ އެމްބަސީ އަޅަން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ދިން ބިމުގައި އެ ގައުމުގެ އެމްބަސީގެ އާ އިމާރާތުގެ ބިންގާ މިއަދު އަޅަައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2019 39
އިންޑިއާގެ އެމްބަސީގެ ބިންގާ އެޅުން ކެންސަލް

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ، ރާއްޖެ އަށް މާދަމާ ފައްޓަވާ ދެ ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން، ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އެ ގައުމުގެ އެމްބަސީގެ އާ އިމާރާތުގެ ބިންގާ އެޅުއްވުން ކެންސަލް ކުރައްވައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2019 12
އިންޑިއާގެ އާ ސަފީރުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސަށް އަރުވައިފި

އިންޑިއާ އިިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައެޅި އާ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދިރް، އޭނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މިއަދު އަރުވައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 30
އިންޑިއާ މީހުންގެ ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށްދޭނަން: ޝާހިދު

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ އިންޑިއާ މީހުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްތައް މިހާރަށް ވުރެ ރަނގަޅުކޮށްދޭން ރާއްޖެ އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބުދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 36
އިންޑިއާ އިން ދިވެހިންނަށް މެޑިކަލް ވިސާ ދޭން ފަށައިފި

ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ކަމަށް ބުނެ ދިވެހިންނަށް މެޑިކަލް ވިސާ ދިނުން މަޑުޖައްސާލުމަށް ފަހު އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަނުން އަލުން އެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 8
ވިސާ ދިނުމަށް އިންޑިއާއިން ބަދަލެއްނުގެނޭ: މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަނުން، ދިވެހިންނަށް ވިސާ ދޭ އުސޫލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެންނަ ކަމަށް ހައި ކޮމިޝަނާ ހަވާލާދީ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

March 20, 2018 51
އިންޑިއާ އިން ދިވެހިންނަށް ވިސާ ދިނުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަނުން، ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ކަމަށް ބުނެ ދިވެހިންނަށް ވިސާ ދިނުން މިއަދުން ފެށިގެން މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 123
އިންޑިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ވިސާގެ ދަތިތަކެއް!

އިންޑިއާގެ ބައެއް ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ވިސާ ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017 51
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަނަރު އަރިހަށް

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އިންޑިއާ ސަރުކާރާ ހިއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން ސިޔާސީ ބައެއް އިސް ވެރިން އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަނަރު އަކިލޭޝް މިޝްރާއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 14
އިންޑިޔާއިން ދިވެހި ހަތަރު ދަރިވަަރަކަށް ސްކޮލަޝިޕް ދީފި

ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔެވުމަށްޓަކައި އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ދިވެހި ހަތަރު ދަރިވަރަކަށް މިއަދު ސްކޮލަޝިޕް ދީފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 3
އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިންނަށް އިންޑިއާ ވިސާ ދެނީ

އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރާ ޓޫރިސްޓުން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިންނަށް އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ވިސާ ދޫކުރަން އެ ގައުމުން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2016 7
ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ފަށައިފި

ބައިނަލްއަގުވާމީ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ރާއްޖޭގައި ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނުން ފަށައިފި އެވެ.