29 މެއި

May 29, 2018
އައިފޯނުގެ އެންއެފްސީ ޗިޕް ހުޅުވާލަނީ

އެޕަލް އިން އައިފޯނުގެ "ނިއާ ފީލްޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން" ނުވަތަ "އެންއެފްސީ" ޗިޕް، ތާޑްޕާޓީ ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ހުޅުވަލަން އެބަ އުޅެ އެވެ. ޑިވެލޮޕަރުންގެ އިތުރުން ހާޑްވެއާ އުފައްދާ މީހުންނަށް ވެސް ހުއްދަ ދޭނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 2
އައިފޯން ލައިޓްނިން ޕޯޓް ބަންދުވާ ގޮތް ހަދަނީ

އައިފޯން އަދި އައިޕެޑް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ފަރުދީ ހައްގުތައް ހިމާޔަށްކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް އެޕަލް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ބާރުގަދަކުރަނީ އެވެ. އެ ގޮތުގައި، ޕިންކޯޑް ޖަހައި ނުވަތަ އެ ފަދަ އެހެން މާނައެއްގައި ނަމަވެސް، އައިފޯން އަދި އައިޕެޑް ތަޅުލާފައި އޮންނަތާ ހަތް ދުވަސް ފަހުން، ލައިޓްނިން ޕޯޓް އޮޓަމެޓިކުން ތަޅުލެވޭ ފީޗާއެއް...

06 މެއި

May 06, 2018 1
މެކްއޯއެސް އަދި އައިއޯއެސް އެކެއް ނުވާނެ: އެޕަލް

މެކްއޯއެސް އަދި އައިއޯއެސް އެކަތިގަނޑަކަށް ހަދައި އެއީ އެއް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމެއް ގޮތުގައި ބޭނުންނުކުރާނެ ކަމަށް އެޕަލް އިން ބުނެފި އެވެ. ދެ އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް އެކުލަވައި، އެޕަލްގެ ކޮމްޕިއުޓަރުގައި އަދި އައިފޯނުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމަކީ ބައެއްގެ ފިކުރީ މުއްސަނދިކަމެއް ނަމަވެސް، އެ އުފެއްދުންތައް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް...

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018
ޓެލެގްރާމް އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރަށް އަލުން ލައިފި

މިދިޔަ ހަފުތާގައި އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރުން ޓެލެގްރާމް ނެގި އެވެ. އެ އަށް ފަހު ޓެލެގްރާމް ޑިވެލޮޕަރުންނަށް އެޕަލް އިން އެކަން އެންގި އެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް ބުނީ، ޓެލެގްރާމް ޗެނަލްތަކުގައި ކަމުނުދާ ޒާތުގެ ކޮންޓެންޓްތައް ވަރަށް ގިނަވުމެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 3
އައިފޯން 10 އަށް ވަކި ފިނިހޫނުމިނެއް ބޭނުންވޭ

މޮޅު ޑިވައިސްތަކުގެ ފަހަތުން އަބަދު ދުވާ މީހުންނަށް ލަނޑުލިބޭ ފަހަރު ވެސް އާދެ އެވެ. ފަހުން ހޯދަން މަޑުކުރުމުން ވެސް ކެހިލިބެ އެވެ. އެކަމަކު ވެސް ބުއްދިވެރީ ކެތްތެރިވުމެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 7
އައިފޯން 8 އާއި 8 ޕްލަސް އަދި 10 ތައާރަފްކޮށްފި

އެޕަލް އިން އައިފޯން 8، 8 ޕްލަސް އަދި 10 ތައާރަފްކޮށްފި. ކުރީގެ ފޯނުތަކަށް ވުރެ އެތައް ގުނައެއް ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ހަދާފައިވާ މި ފޯނުތަކުގެ އިތުރުން އެޕަލް ވޮޗް ވެސް އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް، ފޯނާ ނުލައި ކޯލް ކުރެވޭ ގޮތަށް ވަނީ ހަދާފައި.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 5
އައިފޯން 8 ނޫން، އައިފޯން އެކްސް؟

އެޕަލްގެ އާ ފޯނު ދައްކާލުމުގެ ހަފުލާ މާދަމާ ނޫން އަނެއް ދުވަހު އޮންނާނެ އެވެ. މި ހަފުލާގައި ނެރޭ އާ ފޯނަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ "އައިފޯން 8" ކަމަށް އާންމުން ނިންމައިގެން ތިބި ނަމަވެސް އެޕަލްގެ ޑިވެލޮޕަރަކު ބުނަނީ ނަން "ބަދަލުވެއްޖެ" ކަމަށެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 1
އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރުން އީރާން އެޕްތައް ބޭރުކުރަނީ

އީރާނުގައި ބޭނުންކުރާހާ އައިފޯނެއް ގައުމަށް އެތެރެކޮށްފައި ވަނީ ސައްހަ ނޫން މަގުތަކުންނެވެ. އެޕަލްގެ ހުއްދަ ލިބިގެން، އެޕަލްގެ އުފެއްދުމެއް އީރާންގައި ނުވިއްކަ އެވެ. އީރާނަށް ޚާއްސަ އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރެއް ނުހުރެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017
އެޕަލް ވޮޗް: ޖުމުލަ 15 މިލިއަން ގަޑި ވިއްކާނެ

ސްމާޓްވޮޗް ވިޔަފާރީގައި އެޕަލް އަށް އޮތް ވަރުގެ ފުރުސަތެއް އަދި އެހެން ކުންފުންޏަކަށް ނެތެވެ. މަސްރަހުގައި ވާހަކަތައް ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރު، ސްމާޓްވޮޗް ސިނާއަތުގައި އެޕަލް ބާރުގަދަކުރާނެ އެވެ. އެ މަންޒަރު މިހާރު ވެސް ފެންނަން ފަށައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 5
"މިހާރު"ގެ އައިއޯއެސް އެޕް ލޯންޗް ކޮށްފި

ކިޔުންތެރިންނާ ވީހާ ވެސް ގާތުން ހިދުމަތް ދިނުމަށް "މިހާރު"ން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އައިއޯއެސް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޮޑު ހަދިޔާއެއް މިއަދު ދީފި އެވެ؛ އެ މީހަކު ކިޔާ ހިތްވާ ޚަބަރުތަކެއް އަމިއްލަ އަށް ހިޔާރު ކޮށްލެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާ ކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ދިވެހި އައިއޯއެސް އެޕް "މިހާރު"ން މި ވަނީ ލޯންޗުކޮށްފަ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 2
ބަލަހައްޓައިގެން އިނިއްޔާ އައިފޯން 8 ރިންގެއް ނުވާނެ

އެޕަލް 8 ގެ ބައެއް ކޯޑުތައް ލީކުވެފައި ވާއިރު ވަރަށް ޝައުގުވެރި ބައެއް ކަންކަން އަންނަނީ ހާމަވަމުންނެވެ. މި ފޯނުގައި ސްމާޓް ކެމެރާއެއް އިންނާނެ ކަމަށް ވެސް، ލީކުވެފައިވާ ކޯޑުތަކުން ވަނީ އެނގިފަ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017
އައިއޯއެސް 11 އަށް އަޕްޑޭޓްކުރާނީ ކިހިނެއް؟

އެޕަލް އިން އައިއޯއެސް 11 ރަސްމީކޮށް ދޫކޮށްލަން ދެން އޮތީ މަހެއްހާ ދުވަހެވެ. އެހާ ދުވަހަށް ވެސް ކެތް ނުކުރެވޭނެ މީހުންނަށް މިހާރުވެސް ގޮތެއް އެބަ އޮތެވެ. އެޕަލް ދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވާ މީހުންނަށް މި ގޮތް އެނގުނަސް، ނޭނގޭ މީހުންނަށް ކިޔައިދިނުމަކީ ގޯހަކަށް ނުވާނެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2017 6
އައިފޯން: 10 އަހަރާ އެކު އަގު 1000 ޑޮލަރަށް

އެޕަލް އައިފޯނުގެ ހަޔާތަށް މި އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރުގައި 10 އަހަރު ފުރޭނެ އެވެ. އެއާ އެކު އައިފޯނު ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ބޮޑު ބިރަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ އެވެ. އައިފޯނެއްގެ އަގު 1000 ޑޮލަރަށް އަރާނެތީ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2017 2
އައިއޯއެސް 11 ގައި ސިރީ މާ ފުރިހަމަވާނެ

އެޕަލް އިން އައިއޯއެސް 11 ނެރޭއިރު، މިހާރު ސިރީގައި ހުރި އުނި ކަންކަން ނަައްތާލަން ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 2
އައިޕެޑަށް ފައިލް މެނޭޖްމަންޓް އެޕްލިކޭޝަނެއް

އައިޕެޑަށް ފައިލް މެނޭޖްމަންޓް އެޕްލިކޭޝަނެއް ނުހަދައި އެޕަލް އަށް ކެތެއް ނުވި އެވެ. އެޕަލް އަކީ ބާރުގަދަ ކުންފުންޏެއް ނަމަވެސް، ވާދަވެރިންގެ ބާރުވެރިކަމުގައި ޖެހި ކައްސައިގެންދާ ފަހަރު ވެސް އާދެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2017
ގޫގުލް އެސިސްޓެންޓް އައިފޯނަށް

ގޫގުލް "އައިއޯ ކޮންފަރެންސް"ގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް މޮޅު ވާހަކަތަކެއް ދައްކަ އެވެ. އާ އުފެއްދުންތައް އަދި ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ގޫގުލް އިން ދޭ އިނާޔަތްކުގެ ވާހަކަ ވެސް ދައްކަ އެވެ. އެކަމަކު ގޫގުލް އިން މި އޮތީ ހީވެސް ނުކުރާ ކަހަލަ ކަމެއް ކޮށްފަ އެވެ؛ އައިފޯނުގައި "ގޫގުލް އެސިސްޓޭންޓް" ބޭނުންރެވޭ ގޮތް ހަދާފަ އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 1
ވަޓްސްއެޕްގެ މެސެޖުތައް މިހާރު ސިރީ ކިޔައިދޭނެ

އެޕަލް ޑިވައިސްތަކަށް ވަޓްސްއެޕް "އަޕްޑޭޓް"ކޮށްފި އެވެ. ވަޓްސްއެޕަށް ގެނައި ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަކީ، ވަޓްސްއެޕް މެސެޖްތައް ސިރީ ލައްވައި ކިޔުއްވުމެވެ. ބުނެލަން ޖެހެނީ މިހެންނެވެ. ވަޓްސްއެޕްގައި ހުރި މެސެޖްތައް ކިޔައިދީބަލާށޭ ބުނުމުން ސިރީ އެކަން ކުރާނެ އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017
ނުބައި މެއިލްއެއް ފޮނުވިގެން އެޕަލް އިން މާފަށް އެދެފި

އެޕަލް އިން މާފަށް އެދި "އައިކްލައުޑް" ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި އެވެ. އެޕަލް އިން މާފަށް އެދުމަކީ ގިނަ ބަޔަކު ހައިރާންވި ކަމެކެވެ. އެ ސިޓީ އަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ މަލާމާތް ވެސް ކޮށްފަ އެވެ. އެ މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި އެޕަލް އިން މާފަށް އެދޭނީ އެ ކަމަކަށް އެޕަލް އިން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރަންނުޖެހޭ ނަމަ އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017
"ފައިންޑް މައި އައިފޯން" އަށް ފެނުނީ ބޮޑު ވަގެއް

މައުރަޒު، ކާނިވާ އަދި މަގުމަތީ ބާޒާރު ފަދަ މީހުން ގިނައިން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނުގައި ވައްކަމުގެ ހާދިސާތައް އިތުރަށް ހިނގަ އެވެ. މި އޮތީ ވެސް އެކަހަލަ ހާދިސާއެކެވެ. އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި އޮތް ފެސްޓިވަލަކުން މީހަކު 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ސްމާޓްފޯން ވަގަށް ނެގި ވާހަކަ އެވެ. އެއީ ވައްކަންކުރަން ސްމާޓް މީހެއް ނަމަވެސް، ސްމާޓް...

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017
އައިއޯއެސް 10.3 އަށް އަޕްޑޭޓްކުރުމުން ޖާގަ އިތުރުވޭ

ތިޔަ އުޅެނީ އައިފޯނުގެ ޖާގަ ފުރި ފޮޓޯގަނޑެއް ވެސް ނެގޭނެ ގޮތެއް ނެތިގެން ނަމަ އަވަހަށް އައިއޯއެސް 10.3 އަށް އަޕްޑޭޓްކުރާށެވެ. އައިފޯނާއި އައިޕެޑަށް އެންމެ ފަހުން ދިން އައިއޯއެސް އަޕްޑޭޓުން ހައްލެއް ލިބިދާނެ އެވެ.