15 މާޗް

March 15, 2017 4
މިފަހަރު އައިފޯނުގެ ނަމަށް ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ

އައިފޯން 8 އާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކައެއް އަޑުއަހާލަމާ ހިނގާށެވެ. އެ ވާހަކަތައް ފަހުން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔަ ނަމަވެސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ. އައިފޯނު 8 މާކެޓަށް ނެރުމުން އޭގެ ހަގީގަތް އެނގި، މުޅިން ސާފުވާނެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017 5
ކީއްކުރާ ފިންގަޕްރިންޓް ސްކޭނާއެއް؟

ސްމާޓްފޯނުތަކުން ފިންގަޕްރިންޓް ސްކޭނާ އުވާލަން އުޅޭ ވާހަކަ އެބަ ދެކެވެ އެވެ. ސެމްސަންގް ފޯނުތަކުގައި ފިންގާޕްރިންޓް ސްކޭނާ ދެން ނުހިމަނާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ އޮފިޝަލަކު ވަނީ ޓްވީޓާގައި ބުނެފަ އެވެ. އެޕަލް އިން އަދި ނުބުނެ އެވެ. އެކަމަކު ދެން ނެރޭ އައިފޯނުގައި "ހޯމް ބަޓަން" ނުއިންނާނެ ކަމަށް ބުނެވެ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2017 1
އެޕަލް އަދި ސެމްސަންގް ސީއައިއޭއަށް ދުލެއް ނުކުރާނެ

އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ ސެންޓްރަލް އިންޓެލިޖެންސް އޭޖެންސީ (ސީއައިއޭ) އިން މީހަކަށް ފާރަލާން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ، އޭނާ ގެންގުޅޭ ޓީވީ އަށް ވަދެގަތުމަކީ އެއްވެސް ކަމެއް ނޫނެވެ. ސްމާޓްފޯނާއި ޓެބްލެޓް އަދި ސްމާޓް ޓީވީ ފަދަ މޮބައިލް އިލެކްޓްރޯނިކްސް އިން ހެކްކުރުމަށްޓަކައި ސީއައިއޭ ބޭނުންކުރާ އުކުޅުތައް ކަމަށް ބުނެ "ވިކިލީކްސް" އިން...

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2017 2
އައިފޯނަށް މައިކްރޮ އެސްޑީ ސްލޮޓެއް ބޭނުންވޭތަ؟

މައިކްރޮ އެސްޑީ ކާޑު ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމަކުން އައިފޯނު ބޭނުންކުރާ މީހުން ވަކި ގިނަވާނެ ކަމަކަށް ނުފެނެ އެވެ. ބޭނުންކުރާ މީހުން ގިނަވާނޭ ބުނެވޭނީ އެއީ ވާދަވެރި ފޯނުތަކުގައި ނެތް އެއްޗެއް ނަމަ އެވެ. އައިފޯނަށް މައިކްރޮ އެސްޑީ ކާޑު ލެއްވޭ ގޮތް ވުމަކީ މިހާރު ވެސް އެ މަރުކާ އަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ބޮޑު އުފަލަކަށް ވާނެ އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2017
އައިފޯނު އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭ ޝާޕުން އުފައްދަނީ

އައިފޯނު 8 އަށް "އޯލެޑް" ޑިސްޕްލޭއެއް ބޭނުންވެ އެވެ. އެކަމަކު އެކަން މި ވަގުތު ވާކަށް ނެތެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި އައިފޯނު 8 މާކެޓަށް ނެރޭއިރު ވެސް، އެޕަލް އަށް "އޯލެޑް" ޑިސްޕްލޭތައް ތައްޔާރެއް ނުކުރެވެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017
އެޕް ސްޓޯރުން ޑިވެލޮޕަރުންނަށް 20 ބިލިއަން ޑޮލަރު

އެޕް ސްޓޯރުން ޑިވެލޮޕަރުންނަށް 2016 ގައި 20 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދައިދީފައި ވާނެ ކަމަށް އެޕަލުން ބުނެފި އެވެ. އެއީ 2015 އާ އަޅާ ބަލާއިރު 40 ޕަސެންޓް އިތުރު މިންވަރެއް ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017 1
އެއާޕޮޑް ވަރަށް ކާމިޔާބު: ޓިމް ކުކް

އެޕަލް އެއާޕޮޑަކީ ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތް ވަރުގެ ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ކަމަށް، ޓިމް ކުކް ސިފަކުރައްވައިފި އެވެ. އެއާޕޮޑްތައް އުފެއްދުމުގެ ކުރިން ވިކި ހުސްވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2016 1
ވިންޑޯޒް ފޯނުތައް ދޫކޮށްލަން ސެމްސަންގުން ބުނެފި

ގެލަކްސީ ނޯޓް 7ގެ ސަބަބުން ސެމްސަންގަށް ލިބުނު ގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި، އާ ކަސްޓަމަރުން ހޯދުމަކީ އެ ކުންފުނިން ކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެ މީހުން ބުނަނީ އެހެންނެވެ. އެކަމަކު މި ކުރާ ކަމަކުން އެއީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއްތޯ ސުވާލު އުފެދެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016
ދެ ސިމް އައިފޯނެއް، ކޮން ދުވަހަކުން؟

ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ވާދަވެރިން އުފާކުރާހާ ފަސޭހަ ކަމެއް، އައިފޯނު ބޭނުންކުރާ މީހުންނަކަށް ނެތެވެ. މިސާލަކަށް "ކުއިކް ޗާޖިން"، "ވަޔަލެސް ޗާޖިން" އަދި ދެ ސިމް އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 4
ފުރަތަމަ ޖީލުގެ އައިފޯނުތައް އީބޭގައި، ވިހިހާސް ޑޮލަރު

ފުރަތަމަ ޖީލުގެ އައިފޯނެއް މިހާރު ބޭނުންވާނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ އެ އަށް ވުރެ ހެޔޮ އަގުގައި ބާރުގަދަ އައިފޯނުތައް ބޭނުން ވަރަކަށް މިހާރު ލިބެން އެބަ ހުއްޓެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 2
މޮބައިލް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމްތަކުގެ ވާދަވެރިކަން

އެންމެ ބާރުގަދަ މޮބައިލް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމަކީ ކޮބައިތޯ އަހައިފި ނަމަ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ވާނެ އެވެ. އެކަށީގެން ވަނީ ދެ މީހަކަށް އެއް ޖަވާބަކަށް އެއްބަސްނުވެވުމެވެ. ޝައުގުވެރިކަން ކަފިވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި އެންމެ ގިނައީ އެންޑްރޮއިޑް ފޯނެވެ. މާނަ އަކީ އެންމެ ބާރުގަދަ މޮބައިލް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމަކަށް...

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016
އެޕް ސްޓޯރަށް އެންމެ ގިނައިން ފައިސާ ލިބެނީ ޗައިނާއިން

އެމެރިކާ މީހުންނަށް ވުރެ ޗައިނާ މީހުން މުއްސަނދިވެއްޖެ އެވެ. ސަބަބު މިއޮތީ އެވެ. އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރަށް ބެލި ނަމަވެސް، އެމެރިކާ އަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ އެޕް ސްޓޯރަށް ޗައިނާއިން ލިބެ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016
ޔޫކޭ ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުންތަކުގައި އެޕަލް ވޮޗް މަނާ

އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން ބަޔަކު ކިޔާހާ އެއްޗަކަށް ނުބަލަ އެވެ. ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުންތަކަށް އެޕަލް ވޮޗް ވެއްދުން މިހާރު ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ރަޝިއާ ހެކަރުންގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެޅި ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 5
އައިފޯން 7 އިން ސްކްރީންޝޮޓެއް ނަގާނީ ކިހިނެއް؟

އައިފޯނުން، އާދައިގެ ހާލަތްތަކުގައި ސްކްރީންޝޮޓް ނަގަނީ އެއްފަހަރާ ދެ ބަޓަނަކަށް އޮބާލައިގެންނެވެ. އެއީ "ޕަވާ ބަޓަން" އާއި "ހޯމް ބަޓަން" އެވެ. އެކަމަކު ތިޔަ ބުނާ ކަހަލަ ހޯމް ބަޓަނެއް އައިފޯން 7 ގައި ނުއިނދެ އެވެ. ސްކްރީންޝޮޓް ނަގަން ދެން އޮބާނީ ކޮން އެއްޗަކަށް ހެއްޔެވެ؟

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 1
އައިފޯންގައި ބެރޯމީޓަރެއް، ކީއްކުރާ އެއްޗެއް؟

އެޕަލް އިން އައިފޯނަށް ބެރޯމީޓަރު ތައާރުފުކުރީ އައިފޯން 6 އާ ހިސާބުންނެވެ. އޭގެ ކުރިން އެއްވެސް އައިފޯނެއްގައި ބެރޯމީޓަރު ހިމަނާފައެއް ނުވެ އެވެ. ވާދަވެރި ފޯނުތަކުގައި ބެރޯމީޓަރަކީ އާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ޒަމާން ފެށުނީއްސުރެ އެ ފޯނުތަކުގައި ބެރޯމީޓަރު އިނދެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އައިފޯނުގައި ބެރޯމީޓަރު ހިމެނުމުން އެ ވަނީ ސިނާއަތަށް...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2016
އައިއޯއެސް 10 އަށް މިހާރު އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނެ

އެޕަލްގެ އާ އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް އައިއޯއެސް10 އަންގާރަ ދުވަހު އާންމުކޮށް ޑައުންލޯޑަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2016 1
އައިފޯނަށް "ވަޔަލެސް ޗާޖިން" އަދި އަންނާނެ

އައިފޯނަށް "ވަޔަލެސް ޗާޖިން" އަންނާނެ ކަމަކަށް އެޕަލް އިން ނުބުނެ އެވެ. ނާންނާނެ ކަމަކަށް ވެސް ނުބުނެ އެވެ. އެކަމަކު އެ މީހުން ނުކުރާނެ ކަމަށް ބުނި ބައެއް ކަންތައް ކުރާތީ އެބަ ފެނެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 15
އެޕަލްގެ އުފެއްދުންތައް މޮޅުކަމުން ވީ ކޮން ފައިދާއެއް؟

ދުނިޔޭގައި އެންމެ މުއްސަނދި ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުންޏަކީ އެޕަލް އެވެ. އެންމެ މޮޅު ކޮމްޕިއުޓަރު އުފައްދަނީ އެޕަލް އިންނެވެ. އައިފޯނު ކުރިމަތީގައި ދެން ހުރި ހުރިހާ ފޯނަކަށް ޖެހެނީ ފިރުކޭށެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016 2
މައިކްރޮސޮފްޓުން "ސްވިފްޓްކީ" ގަތީ ކީއްކުރަން؟

މައިކްރޮސޮފްޓުން "ސްވިފްޓްކީ" ގަތީ 250 މިލިއަން ޑޮލަރަށެވެ. އެކަން އިއުލާންކުރީ މި އަހަރު ކުރީކޮޅުު އެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓުން ސްވިފްޓްކީ ގަތުމަކީ ސްވިފްޓްކީ އަށް ލޯބިކުރާ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަހަންނަށް ވެސް ވަރަށް ކަމުނުދިޔަ ކަމެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓުން އެއްޗެއް ގަނެފި ނަމަ އޭގެ ޒަމާން ދުއްވާލާތީ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 6
ޓެކްސްޓް މެސެޖަކުން އައިފޯނު ފޫވައްޓާލަނީ

މިއީ މޮޅު ފޯނެކޭ، ހެކް ކޮށްގެން މައުލޫމާތެއް ނުހޯދޭނޭ ބުނަން ހިތަށް ވެސް އަރުވާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. އެންޑްރޮއިޑުން ހިންގާ ފޯނުތަކުގައި ބާގަނޑުތައް ގިނަ ކަމަށް މަޝްހޫރެވެ. ވާދަވެރި އައިފޯނަކީ ރައްކާތެރި އެއްޗެއް ކަމަށް ވެސް ބުނެ އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ބުނަން ޖެހެނީ ސަލާމަތްވާން ވަންނާނެ އެއްވެސް ތަނެއް ނެތް ކަމަށެވެ.