27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016 4
ޓްރޫކޯލާ ދުނިޔެ ކާލަން ބޭނުންވެފައި

ޓްރޫކޯލާ ލަސްތަކެއް ނުވެ ވާވޭއާ ގުޅޭނެ އެވެ. އެ ވާހަކަތަކުގައި ރަސްމީ ސިފަ ޖެހި ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ދާކަން ޚަބަރުތަކުން އެނގެ އެވެ. ބޭނުމަކީ ޓްރޫކޯލާ ނުގެންގުޅޭ ގައުމުތަކުގައި، ވާވޭ ފޯނުތައް މެދުވެރިކޮށް ފެތުރިގަތުމެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2016 2
އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކަށް ހުރި އިޚްތިޔާރު އައިފޯނަށް ނެތީ ކީއްވެ؟

އައިފޯނާއި އައިޕެޑް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ގިނަ އިޚްތިޔާރުތަކެއް އެޕަލް އަކުން ނުދެ އެވެ. ވާދަވެރިންނާ އަޅާކިޔާއިރު އެކަން އޮތީ އެ ގޮތަށެވެ. އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތައް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ހުރި ފުރުސަތުތައް އައިއޯއެސް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަކަށް ނެތެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2016 4
ގަންނަން ލިބެން ހުރި އެންމެ ބާރުގަދަ ފޯނުތައް

މި އުޅެނީ މާކެޓްގައި މިހާރު ހުރި އެންމެ ބާރުގަދަ ދެތިން ފޯނެއްގެ ވާހަކަދައްކާށެވެ. އާ ފޯނެއް ގަންނަން ވިސްނާ ނަމަ މިއީ ކޮންމެހެން ވެސް ކިޔަން ޖެހޭ ލިޔުމެކެވެ. ފޯނުތަކުގެ ނަންތައް ހޮވާފައި އެ ވަނީ ބޭނުންކުރި މީހުން ދިން ޚިޔާލަށް ބުރަވެ އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2016
ގުނަވަން ހަދިޔާކުރަން އެދޭ މީހުންނަށް އެޕަލްގެ އެހީ

ސްޓީވް ޖޮބްސް އަވަހާރަވީ އޮކްޓޯބަރު 2011 ގައި، އުމުރުން 56 އަހަރުގަ އެވެ. ޕެންކްރިއޭޓިކް ކެންސަރު ޖެހިގެންނެވެ. ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އެ ބަލީގައި އުޅުއްވި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 2
އައިއޯއެސް 10 ޑައުންލޯޑްކުރަން ބޭނުންތަ؟

އައިއޯއެސް 10 އާންމު ޑައުންލޯޑަށް އަދި ދުލެއް ނުކުރެ އެވެ. އޮތީ ވަރަށް ޅަފަތުގަ އެވެ. ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ބަލާލަން ދޫކޮށްފައި އޮތަސް، އާންމުން ޑައުންލޯޑްކުރުން ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016
އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކަށް އައިމެސެޖް ނާންނާނެ

އައިމެސެޖް އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކަށް އަންނަން އުޅޭ ކަމަށް ދެކެވުނު ވާހަކަތައް އޮބިއްޖެވެ. އެންޑްރޮއިޑަށް އައިމެސެޖް ގެންނަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަދެއްކި މީހުން ވެސް ކޮޅުކޮޅަށް ގޮސް ވަނީ ފިލާފަ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2016 1
އައިއޯއެސް 10 ޖެއިލްބްރޭކްކޮށްފި

އައިއޯއެސް 10 ޑިވެލޮޕަރުންނަށް އަދި ކިރިޔާ ދޫކޮށްލީ އެވެ. އެޕަލުން ޑިވެލޮޕަރުންނާ ހިއްސާކޮށްފައި ވަނީ އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމްގެ ބީޓާ ސްޓޭޖެވެ. މާނަ އަކީ ފައްކާކުރަން ކިތަންމެ ކަމެއް އަދި ހުންނާނެ ކަމެވެ.