02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 1
މީހެއްގެ ނަން "އައިފޯން 7" އަށް ބަދަލުކޮށްފި

އައިފޯނެއް ކިތަންމެ ބޭނުންވިޔަސް އޭގެ އަގު ބޮޑުކަމުން ނުލިބިފައި ތިބި އެތައް ބަޔަކު އުޅެ އެވެ. އައިފޯނު ގަންނަން ކިޑްނީ ވިއްކި މީހުން ވެސް އުޅެ އެވެ. ޔުކްރެއިން ޒުވާނަކު އޭނާގެ ނަން "އައިފޯން 7" އަށް ބަދަލުކޮށްގެން އޭގެ ފޯނެއް ހޯދައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 1
އައިފޯން 8 އަށް ވަޔަލެސް ޗާޖިން ޓެސްޓްކުރަނީ

އައިފޯނުގައި، އެހެން ފޯނެއްގައި ނެތް، ގިނަ ސިފަތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ. ވާދަވެރިންގެ ފޯނުތަކުގައި ހުރި ކިތައްމެ ސިފައެއް، އައިފޯނަށް ވެސް ގެންނަން ޖެހެ އެވެ. އައިފޯނު ޑިސްޕްލޭ ޓެކްނޮލޮޖީ ބަދަލުކުރަން ޖެހެ އެވެ. ވަޔަލެސް ޗާޖިން ގެންނަން ޖެހެ އެވެ. މިއީ ވަފާތެރިން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވެގެން އުޅޭ ދެ ފަސޭހަ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 5
ލޯބިވެރިން ދިން 20 އައިފޯނަށް ގެއެއް ގަންނަނީ

ފޯނުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އަގު ބޮޑީ އައިފޯނެވެ. އެހެންވެ ހާއްސަ ހަދިޔާއަކަށް ވެސް މީގެ ފޯނެއް ފުދެ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 2
މީ މިކްސް: މުޅި ފޯނުގައި ސްކްރީން؟

މިއީ ޝޯމީ "މީ މިކްސް" އެވެ. ބަލާބެލުމަށް ހީވަނީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ސްކްރީންގައި ދާރަ ނެތް ފޯނެއްހެންނެވެ. ޝޯމީން "މީ މިކްސް" އިސްތިހާރުކުރަނީ ވެސް ސްކްރީންގައި ކައިރިފަށް ނެތް ފޯނެއްހެން ހީވާ ގޮތަށެވެ. އެކަމަކު އެއީ ދޮގެކެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016
އެޕް ސްޓޯރަށް އެންމެ ގިނައިން ފައިސާ ލިބެނީ ޗައިނާއިން

އެމެރިކާ މީހުންނަށް ވުރެ ޗައިނާ މީހުން މުއްސަނދިވެއްޖެ އެވެ. ސަބަބު މިއޮތީ އެވެ. އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރަށް ބެލި ނަމަވެސް، އެމެރިކާ އަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ އެޕް ސްޓޯރަށް ޗައިނާއިން ލިބެ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 3
ދިރާގުން ބަދަލު ދޭން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

ފޯނެއް ގަންނަން ދިރާގަށް އޯޑަރު ދިން މީހަކަށް ފޯނު ނުލިބުމުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 160،000ރ. ދޭން ދިރާގުގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އެ ކުންފުނިން ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 5
އައިފޯން 7 އަށް ހެޑްފޯން ޖެކް އަނބުރާ ގެންނަނީ

އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު ކަމަށްވާ އައިފޯން 7 ގައި އެންމެ ތަފާތު އެއް ކަމަކީ ހެޑްފޯން ޖެކް ޖަހާނެ ތަނެއް ނެތުމެވެ. ވަޔަލެސް ހެޑްފޯނަށް ބަދަލުވުމެވެ. އެކަމަކު ކުރިން ވެސް ބޭނުންކުރި...

October 10, 2016
އެޕަލް ދެމިއޮތުމަށް ކުރެވެން އޮތީ ކޮން ކަމެއް؟

ސްޓީވް ޖޮބްސް ނެތް ހަޔާތެއްގައި އެޕަލް ދެމިނޯންނާނެ ކަމަށް ބުނާ މީހުން ދައްކާނެ ހުއްޖަތެއް ނެތެވެ. ޖޮބްސް މަރުވި ފަހުން ފަސް އަހަރު ފާއިތުވެ ދިޔައިރު ވެސް އެޕަލްގެ މުއްސަނދިކަމަށް...

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 1
އައިފޯނަށް އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭ

"ރެޓީނާ ޑިސްޕްލޭ" އަކީ "ހައި ރެޒޮލޫޝަން" އާލަތްތަކާއި ޑިސްޕްލޭ ސްކްރީންތައް މާކެޓްކުރަން އެޕަލް އިން ބޭނުންކުރާ ލަފުޒެކެވެ. އެ މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި، "ރެޓިނާ ޑިސްޕްލޭ"ތަކަށް، ވާދަވެރި މާކެޓްގައި ޖާގަ އެބަ އޮތެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 4
އައިފޯން 7 ގައި ހެޑްފޯން ޖެކަށް ލޯވަޅެއް ނާޅާތި

އައިފޯން 7 ގެ އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ އާދައިގެ ހެޑްފޯން ޖެކް ޖަހަން އިންނަ ޖާގަ ނެތުމެވެ. ވަޔަލެސް ހެޑްފޯނެއް އެޕަލް އިން ތައާރަފްކުރިޔަސް އެއްބަޔަކަށް މިކަން ވެފައި ވަނީ އުނދަގޫ ކަމަކަށެވެ. އާ އައިފޯނަށް ވާގަނޑުލީ ހެޑްފޯން ޖަހަން ބޭނުން ނަމަ އިތުރު އެކްސަސަރީއެއް ބޭނުންވެ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 12
ފޯނެއް ހުޅުވުމަކީ މި މީހުންނަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނޫން

މިދިޔަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ސަން ބާނާޑިއޯގައި ބަޑިން ހަމަލާދީ އެތައް ބަޔަކު މަރާލުމުގެ ޖަރީމާ ހިންގި މީހާގެ އައިފޯން ހުޅުވައިދޭން އެޕަލް އިން ދެކޮޅު ހަދަމުން ދަނިކޮށް އެފްބީއައި އަށް އެހީވީ އިޒްރޭލުގެ "ސެލެބްރައިޓް" އިން ކަމަށް މީޑިއާގައި ވާހަކަ ދެކެވެ އެވެ. އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެ ކުންފުނިން ވާހަކައެއް ނުދައްކަ އެވެ. އެކަމަކު މިދިޔަ...

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 13
އައިފޯނު 7 ލިބުނުތަ؟ މުޅި ރާއްޖޭން ވިކި ހުސްވެއްޖެ

އެޕަލް ކުންފުނިން އަލަށް ނެރުނު އައިފޯނު 7 ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފެށިތާ ހައެއްކަ ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ވިކި ހުސްވެއްޖެ އެވެ.

September 22, 2016 20
އައިފޯން 7 ގައި "އަތްލާން" ނިދި ނަގާލާފައި ކިޔޫގައި

އުރީދޫގެ މުވައްޒަފުން ރޭ ފިހާރަ ބަންދުކޮށް ގެ އަށް ދިޔައިރު ހުރީ ދަންވަރު ތިނެއް ޖެހުމާ ކައިރިވެފަ އެވެ. އޭރު ވެސް އެ ތަނުގެ ކުރިމަތީގައި ކޮންމެެވެސް ވަރަކަށް މީހުން ތިއްބެވެ....

September 22, 2016 47
އައިފޯން 7 ރާއްޖޭގައި ނެރެފި، ކިއޫ ވެސް ދަމާލައިފި

އެޕަލް ކުންފުނީގެ އައިފޯން 7 މިއަދު ހެނދުނު ރާއްޖޭގައި ނެރުނުއިރު، ފޯން ގަންނަން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ކިޔޫ ޖެހިއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 7
އައިފޯން 7 ހަދަން ޚަރަދުވަނީ ކިހާ ފައިސާއެއް؟

މިއީ "ޓިއާޑައުން" އާއި ޗިޕްވާކްސް" އިން އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނުގެ ޔުނިޓެއް ހަދަން ހޭދަވާނެ ފައިސާގެ އަންދާޒާއެކެވެ. "ސީއެންއެން މަނީ" އިން އެކުލަވާލާފައިިވާ މި ވީޑިއޯގައި ބުނާ ގޮތުން 128 ޖީބީގެ އައިފޯން 7 އެއްގެ ސްކްރީނެއް އެޕަލް އަށް 37 ޑޮލަރަށް ލިބެ އެވެ. ބެޓެރީއެއް ހަތަރު ޑޮލަރަށް،...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 1
އައިފޯން 7ގެ 100 މިލިއަން ފޯނު މިއަހަރު ވިކޭނެ

އެޕަލްގެ ވާދަވެރި ސެމްސަންގުން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު ނޯޓް 7 ގެ ބެޓެރީ ހޫނުވެ ގޮވުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބާ ހެދި އެ ފޯނުތައް ވިއްކުން ހުއްޓާލުމުން އެޕަލްގެ އައިފޯންގެ ޑިމާންޑް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށާއި މި އަހަރު ނިމޭއިރު 100 މިލިއަން އައިފޯން 7 ވިކުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ދެކުނު ކޮރެއާގެ އެނަލިސްޓުން ބުނެފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 3
އައިފޯން 7 ގެ އޯޑަރުތައް ބުރާސްފަތީގައި ނަގަނީ

އެޕަލް ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އައިފޯން 7 ގެ އޯޑަރުތައް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ނަގަން ނިންމައި، ޕެކޭޖުތައް މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

September 19, 2016 10
ހެޑްފޯން ޖެކް ޖެހި ތަނުގައި މިހާރު އޮތީ ކޯއްޗެއް؟

އައިފޯން 7 ޑިޒައިންކޮށްފައި ހުރި ގޮތުން ފުލުގައި ދެ ސްޕީކަރު އިންނަހެން ހީވެ އެވެ. އެކަމަކު ހަގީގަތަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަން "އައިފިކްސްއިޓް" އިން އާރޯތާނާ އައިފޯން 7 ރޫޅައި ކުދިކޮށްފި...

September 19, 2016 2
އައިފޯން ހެކްކުރި ބަޔަކު ހޯދަން ދައުވާކޮށްފި

އައިފޯން ހެކް ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ފެޑެރަލް ބިއުރޯ އޮފް އިންވެސްޓިގޭޝަން (އެފްބީއައި) އިން ހޯދީ ކޮން ބައެއްގެ އެހީއެއްތޯ އާއި ފޯނު ހެކްކޮށްދިން މީހުންނަށް ޚަރަދުކުރީ ކިހާ...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 5
އައިފޯނު މިފަހަރުގެ ސްޓޮކް 100 ޕަސެންޓް އިތުރުކޮށްފި

އައިފޯނު 7 އަދި އައިފޯން 7 އެސްގެ ޑިމާންޑް އެތައް ގުނައެއް ބޮޑުވެ، ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ގެންނަ ސްޓޮކް ކުރިއަށް ވުރެ 120 ޕަސެންޓް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސޮފްޓްޓަޗް މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016 2
އައިފޯން ހޯދަން ތައިލެންޑުން ސިޑްނީއަށް، ނިދީ މަގުމަތީ

އެޕަލްގެ ވަފާތެރި ސަޕޯޓަރުންނަށް މި ދިޔައީ ހާއްސަ ހުކުރެކެވެ. ކުންފުނީގެ އާ ފޯނު ބާޒާރަށް ނެރުމާ އެކު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ގަންނަން ތިބީ ކެތްމަދުވެފަ އެވެ. އެންމެ ކުރިން ދުވަސް ފެށޭ ގައުމަކީ އޮސްޓްރޭލިއާ ކަމަށް ވާތީ ބައެއް މީހުން މާދުރުން އެ ގައުމަށް ދަތުރުކޮށް އެޕަލްގެ ފިހާރަތަކުގެ ބޭރުގައި ކިއޫގައި ޖެހުނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެކަކީ...

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016 2
އައިފޯން 7 އަށް ދިރާގުން މާދަމާ އޯޑަރު ނަގަން ފަށަނީ

އެޕަލް އިން އަލަށް ތައާރަފްކުރި އައިފޯން 7 އަށް ޕްރީ އޯޑަރު ނަގަން މާދަމާ ހުޅުވާލަން ދިރާގުން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2016
އައިއޯއެސް 10 އަށް މިހާރު އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނެ

އެޕަލްގެ އާ އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް އައިއޯއެސް10 އަންގާރަ ދުވަހު އާންމުކޮށް ޑައުންލޯޑަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2016 1
އައިފޯނަށް "ވަޔަލެސް ޗާޖިން" އަދި އަންނާނެ

އައިފޯނަށް "ވަޔަލެސް ޗާޖިން" އަންނާނެ ކަމަކަށް އެޕަލް އިން ނުބުނެ އެވެ. ނާންނާނެ ކަމަކަށް ވެސް ނުބުނެ އެވެ. އެކަމަކު އެ މީހުން ނުކުރާނެ ކަމަށް ބުނި ބައެއް ކަންތައް ކުރާތީ އެބަ ފެނެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016
އައިފޯން 7 މި މަހު 23 ގައި ރާއްޖެ އަށް

އެޕަލް އިން އަލަށް ތައާރަފް ކުރި އައިފޯން 7 މިމަހު 23 ގައި ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

September 10, 2016 7
އައިފޯން 7 ގައި ހެޑްފޯން ޖެކް ނެތް ސަބަބު އެނގޭތަ؟

އެޕަލް އިން އައިފޯނު ތައާރުފުކުރީ ޖޫން 29، 2007 ގަ އެވެ. އަންނަ އަހަރު އައިފޯނުގެ ވަނަ 10 އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރާ ހިސާބަށް ދިޔައިރު ހެޑްފޯނު ޖެކެއް ނެތެވެ.