16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018
އައިފޯން ބަލިކަށި ނުކުރަން އެޕަލް އިން ގޮވާލައިފި

އޮސްޓްރޭލިއާގެ މުވާސަލާތީ ގާނޫނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ ކުރެ އެވެ. އެ ގޮތުން ގެންނަ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި، އެޕަލް ކަހަލަ، މުއާސަލާތީ ޑިވައިސްތައް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއެއް ވެސް އޮވެ އެވެ. އޭގައި ބުނަނީ، ތަންފީޒީ އިދާރާއަކުން އެދެފި ނަމަ، "ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް" އެއްބާރުލުން ދޭން...

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018
ޓިމް ކުކް ވިޔަފާރި ދަތުރެއްގައި ޗައިނާގައި

ޓިމް ކުކް ޗައިނާ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރާ ބެހޭ ގޮތުން އިންޓަނެޓް ޚަބަރުތައް ބުނަނީ އެއީ ވިޔަފާރި ރަނގަޅުކުރަން ކުރައްވާ ދަތުރެއް ކަމަށެވެ. ހަގީގަތަކީ އެއީ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. އައިފޯނު މަރުކާގައި އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު މޮޑެލްތައް، ޚާއްސަކޮށް "އައިފޯން އެކްސްއެސް"ގެ ވިޔަފާރި ޗައިނާގައި އެހާ ރަނގަޅު ކަމަކަށް ނުވެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2018 2
އައިފޯނު ޗާޖުނުވާ މައްސަލައަށް ޖަވާބު ދިނީ އަޕްޑޭޓަކުން

އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ބައެއް ފޯނުތަކަށް ދިމާވާ ޗާޖު ނުވުމުގެ މައްސަލާގައި އެ ކުންފުނިން ވާހަކަ ނުދައްކާ ތިބުމަށް ފަހު، މައްސަލަ ހައްލުވެދާނެ އައިއޯއެސް އަށް އަޕްޑޭޓެއް ފޮނުވައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018
ފަހުގެ އައިފޯނުތައް ޗާޖު ނުވާ މައްސަލާގައި ޝަކުވާކުރަނީ

އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު އައިފޯން އެކްސްއެސް އާއި އެކްސްއެސް މެކްސް ޗާޖުކުރުމުގައި އެކި މައްސަލަތައް ދިމާވާ ކަމަށް ބުނެ ކަސްޓަމަރުންގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

October 03, 2018 2
އައިއޯއެސް 12 ގައި މައްސަލަތަކެއް

"އައިއޯއެސް 12 މޮބައިލް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް" އައިފޯނަށް އަޅައި ބޭނުންކުރަން ފެށުމުން ވަނީ މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އައިމެސެޖްގައި ވެސް މައްސަލަ...

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018
ގޫގުލް އިން އެޕަލް އަށް 9 ބިލިއަން ޑޮލަރު

އެޕަލް އިން ކޮށްދޭ ވަރަށް ކުޑަ ކަމަކަށް، ގޫގުލް އިން ނުވަ ބިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހެ އެވެ. މި މުއާމަލާތާ ގުޅޭ ގޮތުން، ދެ ކުންފުނިން ކުރެ ކުންފުންޏަކުން، އެއްވެސް ވަރަކަށް ވާހަކައެއް ނުދައްކަ އެވެ. ނަމަވެސް، އެޕަލް އަށް އެހާ ބޮޑު އަދަދެއް ގޫގުލް އިން ދައްކަނީ އައިއޯއެސް ޑިވައިސްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ސަފާރީ އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާގެ...

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018
އައިފޯން "އެކްސް އެސް" އަށް ސިގްނަލް ކެނޑެނީ

އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު އައިފޯންގެ ތިން މޮޑެލްގެ ތެރެއިން އެކްސްއެސް އާއި އެކްސްއެސް މެކްސްގައި އެލްޓީއީ އަދި ވައިފައި ސިގްނަލް ލިބުމުގައި މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ބުނެ މިހާރު ވަނީ ޝަކުވާ ބޮޑުވެފަ އެވެ. މީގެ ކުރިން ހަމަ މި މައްސަލަ އައިފޯން 4 ގައި ވެސް ދިމާވި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2018
ދެ ސިމް ލެއްވޭ އައިފޯނު ތަފާތުވާނެ

"އައިފޯން އެކްސްއެސް" އަދި "އައިފޯން އެކްސްއެސް މެކްސް" އުފައްދާފައި ވަނީ ދެ ސިމް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ދެ ސިމް ފޯނުތަކަކީ އަދި ވަކި މާކެޓެކެވެ. މިއީ މިލިއަނުން...

September 23, 2018
އައިފޯނު ކިއޫގައި ވާވޭ ޕަވާ ބޭންކްތަކެއް ބަހައިފި

މި އަހަރަށް ޚާއްސަ އައިފޯން މޮޑެލްތައް ވިއްކަން ފެށުމުގެ އެތައްއިރެއް ކުރިން، ސިންގަޕޫރު ފިހާރައެއް ކައިރީގައި ކިޔޫގަދައިގެން ތިބި ބައެއްގެ ތެރެ އަށް ވާވޭ މުވައްޒަފުންތަކެއް ގޮސް...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 1
ޗައިނާ މުދަލުން ނަގާ ޓެކުހުން އެޕަލް އަށް ލުޔެއް

ޗައިނާއިން އެމެރިކާ އަށް އެތެރެކުރާ މުދަލުން ޓެކްސްނެގުމަށްޓަކައި ޓްރަމްޕް ސަރުކާރުން އެކުލަވާލި ލިސްޓްގައި އެޕަލްގެ ބައެއް އުފެއްދުންތައް ނުހިމަނާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އައިފޯން، އެއާޕޮޑް އަދި އެޕަލް ގަޑި ހިމެނެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 1
އާ ފޯނުތަކެއް ދައްކާލައި، އައިފޯން އެކްސް ހުއްޓާލަނީ

އެޕަލް އިން އަލަށް ބާޒާރަށް ނެރޭ ތިން ފޯނު އިއްޔެ ވަނީ ދައްކާލައިފަ އެވެ. އެކަމަކު މި އާ އުފެއްދުންތައް އަންނަނަނީ އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު އައިފޯން އެކްސްގެ އިތުރުން އައިފޯން 6 އެސް އާއި އެސްއީ އުފެއްދުން ހުއްޓާލުމަށް ފަހުގަ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018 15
އައިފޯނުގެ ސައިޒު ބޮޑުކޮށް، ދެ ސިމް ލެއްވޭ ގޮތް ހަދައިފި

އެޕަލްގެ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލަން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ ހާއްސަ އިވެންޓްގައި އަބަދުވެސް އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބެނީ އައިފޯނަށެވެ. އެހެންވެ، މި ހަފުލާ ފެށުމުގެ ކުރިން ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ވާހަކަ ދެކެވިފައި ވަނީ އައިފޯނަށް އަންނާނެ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018
އަނުޝްކާ ގޫގުލް ފޯނު ޕްރޮމޯޓްކުރީ އައިފޯނަކުން

މާ ބޮޑު ކަމަކަށް ނުހަދައި ކޮށްލެވޭ ކުޑަކުޑަ ކަމަކުން ވެސް އާންމުންގެ މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަ އަމާޒުވާ ފަހަރު މަދެއް ނޫނެވެ. މި ފަހަރު މި ކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވީ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރްމާއަށެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018
އާ އައިފޯނު ނެރުން މި މަހު 12 ގައި

ސެޕްޓެމްބަރަކީ އައިފޯނު އުފަންވާ މަހެވެ. މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހަށް އެޕަލް އިން ވަނީ އެ ހާއްސަ ހަފުލާއަށް ދައުވަތު ފޮނުވައިފަ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018
އެޕަލް މައިކްރޮލެޑް ޑިސްޕްލޭ އުފައްދަނީ

އެޕަލް އިން މި އަހަރު އައިފޯނުގެ ތިން މޮޑެލްއެއް ނެރޭނެ އެވެ. މިއީ އަދި ހީވުމެއް ނަމަވެސް، ވަރަށް ބޮޑަށް އުންމީދުކުރެވޭ ކަމެކެވެ. އެ ތަނުން އެއް މޮޑެލްގެ ސްކްރީން "އެލްސީޑީ" އިން އުފައްދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު، ދެ މޮޑެލް "އޯލެޑް" އަށް ބަރޯސާކުރާނެ އެވެ. އެޕަލް އަށް އަދި މި ނޫން ގޮތެއް ނެތެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018
އައިފޯނުން "ތްރީޑީ ޓަޗް" އުނިކޮށްފާނެ

އައިފޯނުގައި ތްރީޑީ ޓަޗް ހިމެނި ފަހުން އަދި އެހާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ އެވެ. އެއީ އެކަމަކު މިހާރު އައިފޯނަށް މުހިންމު ފީޗާއަކަށް ނުވާ ކަމަށް ބުނަން ފަށައިފި އެވެ. މަސްރަހު ލަފާކުރާ މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި މި އަހަރު އެޕަލް އިން ނެރޭ އައިފޯނުގައި، ތްރީޑީ ޓަޗް ނުހިމަނާނެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 2
އައިފޯނު މޮޑެލްތަކަށް އޮންނަ ފޯރި މާ ގަދަ

ސާވޭކުރަނީ ހާލަތު ދެނެގަންނާށެވެ. ކަމެއް ހިނގާ ގޮތް ނުވަތަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި އަށް ދާ ގޮތް ބަލާށެވެ. ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި، އެއް ފަޅިން އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތައް ކުޅޭއިރު، އަނެއް ފަޅިން ކުޅެނީ އައިފޯނުތަކެވެ. މި ދެ ބައިން ކުރެ ފޯރިގަދައީ ކޮންބައެއްގެ މެދުގައިތޯ ބެލުމަށް ޕީސީ މެގުން ކުރި ސާވޭއެއްގައި، އައިފޯނު މޮޑެލްތަކަށް އޮންނަ...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 1
އައިފޯން ލޯންޗުކުރުން ލަސްވެދާނެތަ؟

"ޓީއެސްއެމްސީ" އަށް ވައިރަސް ވަދެއްޖެ އެވެ. މި ކަމާ ކަންބޮޑުވާ މީހަކު އުޅޭ ހެއްޔެވެ؟ އުޅޭނެކަން ކަށަވަރެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018
ޓްރިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކުންފުންޏަކަށް އެޕަލް ވެއްޖެ

ނިއުޔޯކް (2 އޯގަސްޓް)- އެމެރިކާގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޓްރިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކުންފުންޏަކަށް، މަޝްހޫރު އެޕަލް ކުންފުނި މިއަދު ވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2018
އާ ހޯދުންތަކަށް އެޕަލް އިން ކުރަނީ ކުޑަ ހޭދައެއް

އައިފޯނު އުފައްދަން އެޕަލް އިން މަސައްކަތްކުރިއިރު، އާ ދިރާސާތަކަށް ޚަރަދުކުރި ވަރަށް "ރިސާޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް" އަށް މިހާރު އިންވެސްޓްނުކުރާ ކަމަށް ބުނެވެން ފަށައިފި އެވެ. އައިފޯން، އައިޕެޑް އަދި އައިޕޮޑަށް ފަހު، މާކެޓް ގުޑުވާލެވޭ ވަރުގެ އުފެއްދުމެއް އެޕަލް އަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ނުވަނީ، އާ ހޯދުންތަކަށް އެކަށީގެންވާ...

06 ޖުލައި

July 06, 2018
5ޖީ އައިފޯނުތަކުގައި އެޕަލް މޯޑެމް

އެޕަލް އާ މުއާމަލާތުކުރުމުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް ބުނެ، އެޕަލް އިން ކުއަލްކޮމް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. ދެން ވާނެ ގޮތަކީ، އެޕަލްގެ ޑިވައިސްތަކުގައި، ޚާއްސަކޮށް އައިފޯނުގައި ކުއަލްކޮމް ޗިޕްތައް ނުވަތަ މޯޑެމްތައް ނުހިމެނުމެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018 3
އައިފޯނަށް ޑުއަލް ސިމް ސަޕޯޓް

ޗައިނާގައި މޮބައިލް ފޯނު ވިޔަފާރިކުރާ މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި، އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކަށް ވުރެ އައިފޯނުގެ ނުފޫޒު ގަދަ އެވެ. އައިފޯނު ދޫކޮށް އެންޑްރޮއިޑް ފޯނެއް ގިނަ މީހުން އިޚްތިޔާރުކުރަނީ، ދެ ސިމް ބޭނުންކުރުމަށް ކަމަށް އެ މީހުން ދެކެ އެވެ. އައިފޯނުގައި ދެ ސިމް ބޭނުންނުކުރެވުމަކީ ވިޔަފާރި އަށް އެޅިފައި އޮންނަ ހިޔަންޏެއް ގޮތުގައި އެ...