23 ޖޫން

June 23, 2018 1
އެޕަލްގެ ވަޔަލެސް ޗާޖަރު އަދިވެސް ލަސްވެދާނެ

އެޕަލް އިން "އެއާޕަވާ" ވަޔަލެސް ޗާޖަރެއް ނެރޭނެ ކަމަށް ބުނި ފަހުން ނުވަ މަސް ވެއްޖެ އެވެ. އަދިވެސް އޮތީ ނެރުމުގެ މަރުހަލާގަ އެވެ. ދުނިޔޭގެ އަލީގައި ޖެހޭނެ ދުވަހެއް އެކަކަށް ވެސް ނޭނގެ އެވެ. އެނގޭހާ ވެސް އެއްޗަކީ، އަދިވެސް ލަސްވެދާނެ ކަމެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018 4
އައިފޯން ހެކް ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދަން އާ ފީޗާއެއް

އައިއޯއެސް އަށް އިތުރުކުރާ ސެކިޔުރިޓީ ފީޗާއަކުން ލައިޓްނިން ޕޯޓް ބަންދުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަދެކެވޭތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. އެޕަލް އިން މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރިން އެއްޗެއް ނުބުނި ނަމަވެސް، މިހާރު ވަނީ މައުލޫމާތުދީފަ އެވެ. އެޕަލްގެ ބޭނުމަކީ، އައިފޯނަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ހެކްނުކުރެވޭ ޑިވައިސްއަކަށް ހެދުމަށް ގްރޭކީ...

14 ޖޫން

June 14, 2018 2
ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ މައިނިން އެޕްތައް މަނާކޮށްފި

ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ މައިނިން އެޕްތައް، އައިފޯން އަދި އައިޕެޑްގައި ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށް އެޕަލް އިން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. އެޕަލްގެ އެދުމަކީ އައިއޯއެސް ޑިވައިސްތަކުގެ ހާޑްވެއާ ބޭނުންކޮށްގެން ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ އަށް މައިނިން ނުކުރުމެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018 1
އައިއޯއެސް އެޕްތައް މެކްއޯއެސް އަށް ޕޯޓްކުރަނީ

އައިފޯން އަދި އައިޕެޑްގައި ބޭނުންކުރަން އުފައްދާ އެޕްތައް، މެކް ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހަދާނެ ކަމަށް އެޕަލް އިން ބުނެފި އެވެ. މެކްއޯއެސް އަށް މި ފީޗާ ގެނެސް މުޅިން އާންމުކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ބުނަނީ އަންނަ އަހަރު އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018
އައިފޯނުގެ އެންއެފްސީ ޗިޕް ހުޅުވާލަނީ

އެޕަލް އިން އައިފޯނުގެ "ނިއާ ފީލްޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން" ނުވަތަ "އެންއެފްސީ" ޗިޕް، ތާޑްޕާޓީ ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ހުޅުވަލަން އެބަ އުޅެ އެވެ. ޑިވެލޮޕަރުންގެ އިތުރުން ހާޑްވެއާ އުފައްދާ މީހުންނަށް ވެސް ހުއްދަ ދޭނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018
ސިރީ އަޑު ބަދަލުކުރަނީ

އައިފޯން ދޫކޮށްލަން ނޭދޭ މީހުންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. ސިރީ އަށް އާ އަޑެއް ލިބެނީ އެވެ. މިއީ އަދި މި ވަގުތު ތޯތޯ ވާހަކައެއް ނަމަވެސް، އާ އަޑެއް ލިބެން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ އެންމެ ފުރަތަމަ ވާހަކަދެއްކީ ސިރީ އެވެ. އެހެންކަމުން، ލަސްތަކެއް ނުވެ ސިރީ އަށް އާ އަޑެއް ލިބިދާނެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 2
އައިފޯން ލައިޓްނިން ޕޯޓް ބަންދުވާ ގޮތް ހަދަނީ

އައިފޯން އަދި އައިޕެޑް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ފަރުދީ ހައްގުތައް ހިމާޔަށްކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް އެޕަލް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ބާރުގަދަކުރަނީ އެވެ. އެ ގޮތުގައި، ޕިންކޯޑް ޖަހައި ނުވަތަ އެ ފަދަ އެހެން މާނައެއްގައި ނަމަވެސް، އައިފޯން އަދި އައިޕެޑް ތަޅުލާފައި އޮންނަތާ ހަތް ދުވަސް ފަހުން، ލައިޓްނިން ޕޯޓް އޮޓަމެޓިކުން ތަޅުލެވޭ ފީޗާއެއް...

06 މެއި

May 06, 2018 1
މެކްއޯއެސް އަދި އައިއޯއެސް އެކެއް ނުވާނެ: އެޕަލް

މެކްއޯއެސް އަދި އައިއޯއެސް އެކަތިގަނޑަކަށް ހަދައި އެއީ އެއް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމެއް ގޮތުގައި ބޭނުންނުކުރާނެ ކަމަށް އެޕަލް އިން ބުނެފި އެވެ. ދެ އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް އެކުލަވައި، އެޕަލްގެ ކޮމްޕިއުޓަރުގައި އަދި އައިފޯނުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމަކީ ބައެއްގެ ފިކުރީ މުއްސަނދިކަމެއް ނަމަވެސް، އެ އުފެއްދުންތައް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 6
އައިފޯނަށް މި އަހަރު ވެސް ސެމްސަންގް އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭ

އައިފޯން ޑިޒައިންކުރަނީ އެޕަލް އިންނެވެ. އުފައްދަނީ ޗައިނާގަ އެވެ. އެހެނެއް ކަމަކު، އައިފޯނަކީ އެޕަލްގެ އުފެއްދުމެއް ކަމަށް އަހަރެމެން ގަބޫލުކުރަމެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018
އެޕަލް ރަތް އައިފޯންގެ ލިމިޓެޑް އެޑިޝަނެއް ހުކުރު ދުވަހު ނެރެނީ

އެޕަލް ކުންފުނިން މީގެ ކުރިން ވެސް ނެެރެފައިވާ ރަތް ކުލައިގެ އައިފޯންގެ އާ ވާޝަނެއް ލިމިޓެޑް އެޑިޝަނެއްގެ ގޮތުގައި، އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ނެރެން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 5
ފަށްޖަހާލެވޭ އެޕަލް އައިފޯން 2020 ގައި

ފަށްޖަހައި ލެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކުރާ އައިފޯންގެ ވާހަކަ މީގެ ކުރިން ވެސް އަހަރެމެން އަޑު އެހީމެވެ. ސެމްސެންގާއި ލެނޯވޯ އިން މީގެ ކުރިން މި ވައްތަރުގެ ފޯންގެ ސާމްޕަލްތަކެއް ވެސް ދައްކައިލި އެވެ. އެކަމަކު އަދިވެސް ފޯން ބާޒާރަށް ނެރެވޭ ގޮތެއް ނުވެ އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018
"ވެއާ އޯއެސް" އަށް ނަން ބަދަލުކުރީ ކީއްވެ؟

އެންޑްރޮއިޑް ސްމާޓް ގަޑިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ގިނަ ވާހަކަތަކެއް، މީގެ ކުރިން ޚަބަރު ސުރުޚީތަކަކަށް ނާރަ އެވެ. އެކަމަކު، އެންޑްރޮއިޑް ވެއާގެ ނަން، ވެއާ އޯއެސް އަށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅިގެން، އެ ނަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފޯރަމްތަކުގައި އަންނަނީ ސައްލާކުރަމުންނެވެ. އެއީ ގޫގުލް އިން ކީއްވެ ކުރި ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

22 މާޗް

March 22, 2018 2
އިޝްތިހާރަކުން އެޕަލް އަށް ބޮޑު ލަދެއް

އެހެން ބައެއްގެ މަސައްކަތެއް ކޮޕީކޮށްގެން މި ޒަމާނުގައި ފަޅާނާރާނެ ކަމަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ހީކޮށްގެން ނުވާނެ އެވެ. އަދި އެއާއެކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައިކޮށްލާ މަލާމާތްތަކަށް ވެސް ޖެހޭނީ ލޯ މަރާލައިގެން ހުރެ ކެތްކޮށްލާށެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018
އެޕަލް އެމްއެފްއައި ލޯގޯ ބަދަލުކޮށްފި

އެޕަލް "އެމްއެފްއައި" (މޭޑް ފޮ އައިފޯން/ އައިޕެޑް/ އައިޕޮޑް) އަކީ ކޮން އެއްޗެއް އެނގުން އެންމެ އައުލާކަން ބޮޑު ބަޔަކީ، އެޕަލްގެ އުފެއްދުންތައް ބޭނުންކުރާ މީހުންނެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 2
އެޕަލްގެ އާ އޮފީހުގެ ފާރުތަކަށް މުވައްޒަފުން މުޑިއަރަނީ

އެޕަލްގެ "ސްޕޭސްޝިޕް" ހެޑްކްއާޓަރުގެ ބިއްލޫރި ފާރުތަކަށް މުވައްޒަފުން މުޑިއެރުން ބޮޑު މައްސަލައަކަށްވެއްޖެ އެވެ. އެ ވަރުގެ އެހެން އޮފީސް އިމާރާތެއް، މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ނެތް ވަރުގެ ފުރިހަމަ އިމާރާތް ޑިޒައިންކޮށް ބިނާކޮށްފައި ވަނީ ނަކަލުކުރަން ވެސް އުނދަގޫ ފެންވަރުގަ އެވެ. ތަހުޒީބީ ޒަމާން ދަންނަ ހުރިހާ މޮޅެއް ހިމަނައިގެންނެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018
ޓެލެގްރާމް އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރަށް އަލުން ލައިފި

މިދިޔަ ހަފުތާގައި އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރުން ޓެލެގްރާމް ނެގި އެވެ. އެ އަށް ފަހު ޓެލެގްރާމް ޑިވެލޮޕަރުންނަށް އެޕަލް އިން އެކަން އެންގި އެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް ބުނީ، ޓެލެގްރާމް ޗެނަލްތަކުގައި ކަމުނުދާ ޒާތުގެ ކޮންޓެންޓްތައް ވަރަށް ގިނަވުމެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 6
ފޯނު ނުލިބުމުން ބަދަލު ހޯދަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ފޯނެއް ގަތުމަށް ދިރާގު މެދުވެރިކޮށް ޕްރީއޯޑަރު ދިން ކަސްޓަމަރަކަށް ފޯނު ނުލިބުނު މައްސަލާގައި ދިރާގުން ދައްކަން ޖެހުނު ބޮޑު ބަދަލުގެ މައްސަލާގައި، ދިރާގާ އެއްކޮޅަށް ހައި ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އެ ކަސްޓަމަރުގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 1
އައިފޯނު ބެޓެރީއެއްގައި ދަތްއެޅުމުން ގޮވައިފި

ބާރު ހުރިތޯ ބެލުމަށް ބެޓެރީގައި ދޫޖެއްސުމަކީ ދިވެހިން ވެސް ކުރާ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ދޫ އައްސިވުން ނޫން ކަމެއް ގިނަ ބަޔަކު ތަޖުރިބާނުކުރެ އެވެ. މި އޮތީ އެކަހަލަ އެކަމަކު ތަންކޮޅެއް ބާރުގަދަ ހާދިސާއެކެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018
އެޕަލް އަދި ސެމްސަންގަށް އިޓަލީން ކުރާ ތުހުމަތު ތަފާތު

ދުވަސްވީ އައިފޯނުތަކުގެ ސްޕީޑް ދަށްކުރާ ކަމަށް އެޕަލްއިން ވަނީ އެއްބަސްވެފަ އެވެ. އެކަން ކުރަނީ ކޮން މަގުސަދެއްގައިކަން ވެސް ވަނީ އާންމުކޮށް ބަޔާންކޮށްފަ އެވެ. އައިފޯނުތަކުގެ ސްޕީޑް ދަށްކުރަނީ ސޮފްޓްވެއާ އަޕްޑޭޓް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018
ސްމާޓްފޯނުތަކަށް އިނާމެއް

މަޝްހޫރު ސޯޝަލް ނެޓްވޯކްތަކުގައި "ޖެރީރިގްއެވްރީތިންގް" އަކީ މަޝްހޫރު ނަމެކެވެ. މިއީ ނަމަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސްމާޓްފޯނުތައް ރޫޅައި، ރާވައި އަދި މަރާމާތުކުރާނެ ގޮތްފޮތް ކިޔައިދޭ ސޯޝަލް ޗެނަލެކެވެ.