11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2020 28
ބޯޓު ވެއްޓުނީ ހަމަލާއަކުން ކަމަށް އީރާން އެއްބަސްވެއްޖެ

ޔުކްރެއިންގެ މަތިންދާބޯޓު ވެއްޓުނީ މިސައިލްގެ ހަމަލާއަކުން ކަމަށް އީރާނުން މިއަދު އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 2
އީރާނަށް މަތިންދާބޯޓެއް ވެއްޓި 176 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ޔުކްރެއިން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާލައިންގެ ބޮއިން 737 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓެއް އީރާންގެ ވެރިރަށް ތެހެރާނުން ފުރިތާ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ވެއްޓި އޭގައި ތިބި 176 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.