21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020 8
"ސުލައިމާނީގެ މަރުގެ ބަދަލު ހިތިގޮތަކަށް ހިފާނަން"

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 21) - އީރާނުގެ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑްސްގެ ގުދުސް ފޯސްގެ ކުރީގެ ކޮމާންޑަރު ގާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލުމަކީ އެމެރިކާ އިން ކުރި ވަރަށް ފިނޑި އަމަލެއް ކަމަށާއި އެކަމުގެ ބަދަލު ދުޝްމަން އެމެރިކާގެ ކިބައިން ވަރަށް ހިތި ގޮތަކަށް ހިފާނެކަމުގެ އިންޒާރު ގުދުސް ފޯސްގެ އާ ކޮމާންޑަރު އިސްމާއިލް ގާނީ ދެއްވައިފި އެވެ.