08 ޖުލައި

July 08, 2019 4
ޓްރަމްޕުގެ އިންޒާރު އީރާނަށް: ރައްކާތެރިވެގެން ތިބޭ

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 8) - ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުގައި ހުއްދަކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް އީރާނުން ޔުރޭނިއަމް ފައްކާކުރަން ފެށުމުން "އީރާނުން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް" އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2019 7
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެ އީރާނުން ޔުރޭނިއަމް ފައްކާކުރަނީ

ތެހެރާން (ޖުލައި 7) - ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކާ އެކު 2015 ވަނަ އަހަރު ގާއިމްކުރި ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުގައި ހުއްދަކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ޔުރޭނިއަމް ފައްކާކުރަން މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ފަށާނެކަން އީރާން ސަރުކާރުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 1
ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން ވަކިވާން އީރާން ތައްޔާރު

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 30) - މަގްސަދު ހާސިލް ނުވާ ނަމަ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން ވަކިވުމަށް އީރާން އޮތީ ތަައްޔާރަށް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018
އެއްބަސްވުން ސަލާމަތްކުރަން އީރާނުގެ ވަޒީރު ޑިޕްލޮމެޓިކް ދަތުރެއްގައި

ބެއިޖިން (މެއި 14) - އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ސަލާމަތް ކުރަން ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދު ޒަރީފް ޑިޕްލޮމެޓިކް ދަތުރެއް ފައްޓަވައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017
އެންމެ އިސްކަން ދެނީ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމަށް: ރޫހާނީ

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 20) - އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގައި އެންމެ އިސްކަން ދެނީ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ހިމާޔަތް ކުރަން ކަމަށް ރައީސް ހސަން ރޫހާނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017
އީރާނާ ދެކޮޅަށް ހަތިޔާރުގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ: އެމެރިކާ

ނަހަމަ ގޮތުގައި ހަތިޔާރުގެ ވިޔަފާރި ކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އީރާނާ ދެކޮޅަށް ހަތިޔާރުގެ ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އދ. އިން އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް، އދ.ގައި ހުންނަވާ އެމެރިކާ ސަފީރު ސަމަންތާ ޕަވަރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 2
އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ ސައެންސްވެރިއާ އަށް މަރުގެ އަދަބު

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 7) - ދެހާސް ދިހަ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ ސައެންސްވެރިޔާ އަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން ބުނެފި އެވެ.