27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019 1
ރައްޔިތުން ފަޅާއަރުވާލީ ނުބައި ރޭވުމެއް: ޚާމަނާއީ

ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު 27) - ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވި ކަމަށް ބުނެ އީރާނުގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކަކީ ވަރަށް ނުބައި ރޭވުމެއް ކަމަށާއި އެ ރޭވުން ފަޅާ އަރުވާލީ ރައްޔިތުން ކަމަށް ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019 4
"ކުލީ ސިފައިންނަށް" ހަރުކަށި އަދަބު ދޭނަން: އީރާން

ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު 25) - ތެލުގެ އަގު ބޮޑު ކުރުމާ ގުޅިގެން އީރާނުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރި "ކުލީ ސިފައިންނަށް" ވަރަށް ހަރުކަށި އަދަބު ދޭނެ ކަމަށް އީރާނުން ބުނެފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019 1
"ބޮޑު ހަނގުރާމަ" ފެއިލްކޮށްލެވިއްޖެ: އީރާން

ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު 24) - ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވެގެން ކަމަށް ބުނެ އީރާނުގައި ކުރި މުޒާހަރާތަކަކީ އެ ގައުމާ ދެކޮޅަށް ފެށި "ބޮޑު ހަނގުރާމައެއް" ކަމަށާއި އެކަން ފެއިލްކޮށްލެވިއްޖެ ކަމަށް ތެހެރާނުން ބުނެފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 3
"އީރާނުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ގައުމުތަކަށް އަދަބު ދޭނަން"

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 10) - އީރާން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތް ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، އެ ގައުމުތަކުގެ ކިބައިން ބަދަލު ހިފާނެކަމުގެ އިންޒާރު އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ދެއްވައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 2
އީރާނުން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކިޔަވާ ކުދިން

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 7) - އީރާން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މިދިޔަ މަހު ފަހުކޮޅު ފެށި މުޒާހަރާތަކުގައި ހައްޔަރުކުރި ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ޔުނިވާސިޓީގެ 90 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ހިމެނޭ ކަމަށް އިސްލާހަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް މެންބަރުން ބުނެފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 1
ސަަރުކާރާ ދެކޮޅު ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވައިފިން: އީރާން

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 4) - އީރާން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފެށި މުޒާހަރާތައް ނާކާމިޔާބުކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުގެ ވެރިޔާ މޭޖާ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު އަލީ ޖާފަރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 7
އީރާނުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމުގެ އަޑީގައި ދުޝްމަނުން

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 3) - އީރާނުގައި ހިންގަން ފެށި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ އަޑީގައި ތިބީ ގައުމުގެ ދުޝްމަނުން ކަމަށް ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018
އީރާނުގެ ހަމަނުޖެހުމުގައި 450 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 2) - އީރާން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފެށި މުޒާހަރާތަކުގައި ފުރަތަަމަ ތިން ދުވަސްތެރޭ ވެރިރަށް ތެހެރާނުން އެކަނި 450 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ...

January 02, 2018 2
ގާނޫނު މުގުރާ މީހުންނަށް އީރާނުގެ ރައްޔިތުން އަދަބު ދޭނެ

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 2) - ގައުމުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދާ، ގާނޫނު މުގުރާ މީހުންނަށް އީރާނުގެ ރައްޔިތުން އަދަބު ދޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2018 12
އީރާންގެ މުޒާހަރާ މުޅި ގައުމަށް: ދޫދިނުމެއް ނެތް

މީގެ ފަސް ދުވަސް ކުރިން އީރާންގައި ފެށި މުޒާހަރާ އެ ގައުމުގެ ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ސަރަހައްދުތަކަކަށް މިހާރު ފެތުރި، މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާއި ގައުމުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ ދެމެދު ހިނގާ ކުރިމަތިލުންތައް ވެސް ވަރުގަދަ ވެއްޖެ އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2017 21
އީރާން އުތުރި އަރަން ފެށީ ކީއްވެ؟

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން އީރާނުން ފެންނަމުން އެ ދަނީ އެ ގައުމުން އާންމުކޮށް ފެންނަ މަންޒަރެއް ނޫނެވެ. އެ ގައުމުގެ އެންމެ ބައި ބޯ ސަހަރުތަކުގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގައި އެންމެ ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަކީ، ގައުމުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރާ ދެކޮޅު ޝިއާރުތައް ފައުޅުކޮށް އެއީ ޚުދުމުޚުތާރު ވެރިއެއް ކަމަށް ކުރާ...

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2017 4
އީރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރާ ދެކޮޅު މުޒާހަރާތައް ފުޅާވަނީ

އީރާންގެ ތަފާތު ސަހަރުތަކުގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު މަގުތަކަށް ނުކުމެ އެ ގައުމުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އަލީ ޚާމަނާއީ އާއި ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީއާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލައި މުޒާހަރާތައް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.