16 ޖޫން

June 16, 2019 6
ޓޭންކަރު މައްސަލައިގައި ސައުދީގެ އިންޒާރު އީރާނަށް

ގަލްފް އޮފް އޮމާން ތެރެއިން ދަތުރުކުރި ދެ ތެޔޮޓޭންކަރަކަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަމަލާދިނީ އީރާނުން ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އެގައުމަށް އިންޒާރެއް ދީފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019 12
އީރާނާ ހަނގުރާމަ ކުރަން ސައުދީން ވެސް ބޭނުމެއް ނުވޭ

ރިޔާޒް (މެއި 20) - އީރާނާ އެއްވެސް ބަޔަކު ހަނގުރާމަ ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި ބޭނުން ވަނީ ވާހަކަ ދައްކައިގެން މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2019 19
ތެޔޮ ހޮޅި އަށް ހަމަލާދޭން އެންގީ އީރާނުން: ސައުދީ އަރަބިއާ

ރިޔާޒް (މެއި 17) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ މައި ދެ ތެޔޮ ހޮޅި އަށް ހޫތީން ޑްރޯން ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ އީރާނުން އަންގައިގެން ކަމަށް ސައުދީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބް ޕްރިންސް ޚާލިދު ބިން ސަލްމާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2018 5
އީރާނުގެ ވެރިކަން ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭ: ސައުދީ- ޔޫއޭއީ

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - އީރާނުގައި މިހާރު އޮތް ސަރުކާރު ބަދަލު ކުރަން ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރާއި އެމެރިކާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސްގެ ސަފީރު ގޮވާލައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018
އޯޕެކް ވަނީ އެމެރިކާގެ ހަތިޔާރަކަށް ހަދާފައި: އީރާން

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ތެޔޮ އުފައްދާ ގައުމުތަކުގެ ޖަމިއްޔާ، އޯޕެކަކީ އެމެރިކާގެ ހަތިޔާރަކަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އާއި ޔޫއޭއީ އިން ހަދަމުންދާ ކަމަށް އީރާނުގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018
ސީރިޔާ މިނިވަން ވަންދެން ހިޒްބުﷲއާއި އީރާން ނުފައިބާނެ

ޓެރަރިސްޓުންގެ އަނިޔާވެރި އުދުވާންތަކުން ސީރިޔާ އަށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބެންދެން، އީރާންގެ ސިފައިންނާއި ލުބްނާންގެ ހިޒްބުﷲ ޖަމާއަތުގެ ހަނގުރާމެރިން ސީރިޔާގައި ތިބޭނެ ކަމަށް، ލުބްނާންގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަބީހް ބިއްރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2018 2
އެމެރިކާ މަސައްކަތް ކުރަނީ ސައުދީ އާއި އީރާން ޖައްސަން: ޚާމަނާއީ

ތެހެރާން (މެއި 1) - އެމެރިކާ އިން މަސައްކަތް ކުރަނީ ސައުދީ އަރަބިއާ އާއި އީރާން ޖައްސައިގެން މެދުއިރުމަތީގައި ބޮޑު ހަމަނުޖެހުންގަނޑެއް އުފެއްދުމަށް ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 10
އިރާނަށް ރައްދު ދޭން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

ރިޔާޒް (މާޗް 27) - ޔަމަނުގެ ހޫތީން ދޭ މިސައިލް ހަމަލާތަކުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ އީރާން ކަމަށް ބުނެ އެ ގައުމުގެ ކިބައިން ބަދަލު ހިފަން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ސައުދީ ކޯލިޝަނުން ދީފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017 4
ހޫތީން ސައޫދީ އަށް ހަމަލާ ދެނީ އީރާނުގައި އުފައްދާ މިސައިލުން

ޔަމަންގައި ވަކި ވެރިކަމެއް ގާއިމުކުރުމަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިން، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ވެރިރަށް ރިޔާޒަށް އިއްޔެ ފޮނުވައިލި މިސައިލްގައި ވެސް ހުރީ، އީރާނުގައި އުފައްދާ އެފަދަ ހަތިޔާރުގައި ހުންނަ ފަދަ ފާހަގަތަކެއް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017 1
ސައުދީ ވަލީ އަހުދަކީ ތަސައްރަފު ނުފުދޭ މީހެއް: އީރާން

ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު 25) - ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާނަކީ ތަސައްރަފު ނުފުދޭ މީހެއް ކަމަށް ބުނެ އީރާނުން ރައްދު ދީފި އެވެ.

November 25, 2017 3
އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރަކީ މެދުއިރުމަތީގެ އާ ހިޓްލަރު: މުހައްމަދު

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 25) - އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ އަކީ މެދުއިރުމަތީގެ އާ ހިޓްލަރުގެ ގޮތުގައި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޒުވާން ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ސިފަ...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 6
އީރާނަށް ބިރުދައްކައިގެން ހާސިލްކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ: ރޫހާނީ

ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު 9) - އީރާނަށް ބިރުދައްކައިގެން ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ހާސިލް ކުރެވޭނެ އެއްކަމެއް ވެސް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 5
ސައުދީ އަށް ހަމަލާ ދިން މިސައިލް ފޯރުކޮށްދިނީ އީރާނުން

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 7) - ޔަމަނުގެ ހޫތީން ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވެރިރަށް ރިޔާޒަށް ހަމަލާ ދިން މިސައިލް ފޯރުކޮށްދިން ބަޔަކީ އީރާން ކަމަށް ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ތުހުމަތު ކުރައްވައިފަ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 1
އީރާނާއި ސައުދީގެ ޑިޕްލޮމެޓުން ދަތުރުތަކެއް ކުރަނީ

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 24) - އީރާނާއި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޑިޕްލޮމެޓުން އެއް ގައުމު އަނެއް ގައުމަށް ވަރަށް އަވަހަށް ދަތުރުތަކެއް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދު ޒާރިފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2017
ހައްޖު ދުވަސްވަރު އީރާނުގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް ސައުދީގައި

ތެހެރާން (ޖުލައި 5) - މި އަހަރުގެ ހައްޖު މޫސުމުގައި އީރާނުގެ ކޮންސިއުލޭޓްތައް ސައުދީ އަރަބިއާގައި ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017 21
ގަތަރުން ޓެރަރިޒަމަށް ވާގިވެރި ވޭތަ؟

ގަތަރަކީ ކުވައިތު މިނިވަން ކުރުމަށް އެމެރިކާ އިން 1991 ގައި ފެށި ހަނގުރާމައިގެ މުހިންމު ބައިވެރިއެކެވެ. އަދި ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2001ގައި އެމެރިކާގައި ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއާ ގުޅިގެން، އެމެރިކާ އިން ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ފެށި ހަނގުރާމައިގައި ވެސް ގަތަރަކީ އެމެރިކާގެ މުހިންމު ބައިވެރިއެކެވެ. އަދި އިރާގުގައި އޮތް ސައްދާމް ހުސައިންގެ...

20 ޖޫން

June 20, 2017 15
ސައޫދީ އާއި ގަތަރު: އެކުވެރި ދެ ހަތުރުން

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އާއި ގަތަރަކީ ޒަމާންވީ ވަރަށް ގާތް ރަހްމަތްތެރިކަމެއް އުފެދިފައިވާ ދެ ގައުމެވެ. ދީނީ ގޮތުންނާއި ސަގާފީ ގޮތުންނާއި މަޒްހަބީ ގޮތުން ވެސް ދެ ގައުމުގެ އެއްގޮތްކަން ބޮޑެވެ. ވިޔަފާރި އާއި އިގްތިސާދުގައި ވެސް ދެ ގައުމުގެ އެއްގޮތް ކަންތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ. ދެ ގައުމަކީ ގުދުރަތީ ގޭހާއި ތެޔޮ އުފައްދައި އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ދެ...

07 ޖޫން

June 07, 2017 26
އަޅުގަނޑަށް ނުވިސްނުނު ކަމެއް!

ގަތަރާ އެކު މީގެ 33 އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެ އިން ގާއިމްކުރި ސިޔާސީ ގުޅުން މިދިޔަ ހޯމަދުވަހު ކަނޑާލުމަކީ ހައިރާންވާން ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ރާއްޖެ އާއި އީރާނާ ދެމެދު އޮތް ސިޔާސީ ގުޅުން މިދިޔަ އަހަރުގެ މޭ 17 ގައި ރާއްޖެ އިސްވެ ކަނޑާލާފައިވާއިރު މިފަދަ ކަންކަން މި ސަރުކާރުން ނުކުރާނެ ކަމަށް ބެލުމަކީ މިހާރު ކުށްހީއެކެވެ. އީރާނާ އެކު...

05 ޖޫން

June 05, 2017 1
ގަތަރުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން އީރާނުން ގޮވާލައިފި

ތެހެރާން (ޖޫން 5) - ގަތަރާ އެކު އޮންނަ ސިޔާސީ ގުޅުން ބައެއް ގައުމުތަކުން ކަނޑާލި މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް މަޝްވަރާގެ މަގު އިހުތިޔާރު ކުރުމަށް އީރާނުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

June 05, 2017 179
ރާއްޖޭން ވެސް ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލައިފި

ގަލްފް ސަރަހައްދުގައި އުފެދިފައިވާ ދެބަސްވުންތަކަށް ފަހު ރާއްޖެއިން ވެސް ގަތަރާ ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 6
ޓްރަމްޕުގެ އަރަބި ސަމިޓަކީ ގޮތް ދެއްކުމެއް: އީރާން

ތެހެރާން (މެއި 23) - މުސްލިމް ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ވެރިންނާ އެކު ސައުދީ އަރަބިއާގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބޭއްވި ސަމިޓަކީ ގޮތް ދައްކަން ކުރި ކަމެއް ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ކުރާނެ އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 24
ޓެރަރިޒަމް ފަތުރާ ބޮޑު ގައުމަކީ އީރާން: ސަލްމާން

ރިޔާޒް (މެއި 21) - ޓެރަރިޒަމް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ އެންމެ ބޮޑު ގައުމަކީ ޝިއައީ އީރާން ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.