04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 4
އީރާނުން އަނެއްކާވެސް ބޭރުގެ އުޅަނދެއް ހިފަހައްޓައިފި

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 4) - އީރާނުގެ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުން "ބޭރުގެ އުޅަނދެއް" ޕާސިއަން ގަލްފުން އަނެއްކާވެސް ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް ރަސްމީ ނޫސް އެޖެންސީ އިރްނާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2019
ހިފެހެއްޓި ޓޭންކަރުން އިންޑިއާގެ 9 މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 26) - ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން މީގެ ދެ ހަފުތާ ކުރިން އީރާނުން ހިފެހެއްޓި ޕެނަމާގެ ދިދަ ނަގާފައިވާ އެމްޓީ ރިއާގައި ތިބި އިންޑިއާގެ 12 ފަޅުވެރިންގެ ތެރޭން ނުވަ މީހުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ނިއު ދިއްލީން ބުނެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2019 19
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރެއް އީރާނުން ހިފަހައްޓައިފި

ތެހެރާން (ޖުލައި 20) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރެއް ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން އީރާނުން އިއްޔެ ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019 4
ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން އީރާނުގެ ޑްރޯނެއް ވައްޓާލައިފި

ތެހެރާން (ޖުލައި 19) - ގަލްފުގެ ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން އީރާނުގެ ޑްރޯނެއް އެމެރިކާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން ވައްޓާލާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 19, 2019 10
އީރާނުން ހިފެހެއްޓި ތެޔޮ ބޯޓު ދޫކޮށްލަން އަންގައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 19) - ގަަލްފުގެ ހޮޒްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން އީރާނުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ތެޔޮ ޓޭންކަރު ވަގުތުން ދޫކޮށްލުމަށް އެމެރިކާ އިން އަންގައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019
ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ޓޭންކަރަކަށް އެހީވެދީފިން: އީރާން

ތެހެރާން (ޖުލައި 17) - ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅީގައި ހާލުގައި ޖެހިފައި އޮތް ބޭރު ގައުމެއްގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާ އިން ބުނެފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019 1
މައްސަލަ ގޯސްވާ ނަމަ ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅި ބަންދުކުރާނެ

ތެހެރާން (އެޕްރީލް 29) - އީރާނާ ދެކޮޅަށް ދެކޮޅުވެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތައް މާގިނައިން ހިންގާ ނަމަ އާގު ބޯޓު ފަހަރު ދަތުރު ކުރާ ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅި ބަންދު ކުރަންޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އީރާނުގެ ޖެނެރަލަކު ދެއްވައިފި އެވެ.