20 ޖޫން

June 20, 2017 15
ސައޫދީ އާއި ގަތަރު: އެކުވެރި ދެ ހަތުރުން

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އާއި ގަތަރަކީ ޒަމާންވީ ވަރަށް ގާތް ރަހްމަތްތެރިކަމެއް އުފެދިފައިވާ ދެ ގައުމެވެ. ދީނީ ގޮތުންނާއި ސަގާފީ ގޮތުންނާއި މަޒްހަބީ ގޮތުން ވެސް ދެ ގައުމުގެ އެއްގޮތްކަން ބޮޑެވެ. ވިޔަފާރި އާއި އިގްތިސާދުގައި ވެސް ދެ ގައުމުގެ އެއްގޮތް ކަންތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ. ދެ ގައުމަކީ ގުދުރަތީ ގޭހާއި ތެޔޮ އުފައްދައި އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ދެ...

19 ޖޫން

June 19, 2017
އީރާނުން ސީރިޔާގެ ތެރެއަށް މިސައިލް ހަމަލާތަކެއް ދީފި

އީރާނުގެ އިންގިލާބީ ލަޝްކަރުން ސީރިޔާގެ ސަރަހައްދުގެ އެތެރޭގައިވާ އަމާޒުތަކަކަށް މިސައިލް ހަމަލާތަކެއް ދީފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017 30
ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް: މައުމޫން

ގަތަރާ އެކު ރާއްޖެ އިން ބާއްވަމުން އައި ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ކަނޑާލަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށާއި ރާއްޖެ އަށް ގެއްލުންވާ ކަމެއް އެ ގައުމުން ނުކުރާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 11
އައިއެސް އަކީ އެމެރިކާ އުފެއްދި ބައެއް: ޚާމަނާއީ

ތެހެރާން (ޖޫން 13) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އަކީ އެމެރިކާ އިން އުފެއްދި ބައެއް ކަމަށާއި އައިއެސްއާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ ހަނގުރާމަ ކުރާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އަކީ ދޮގެއް ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 9
ފަސް މަތިންދާ ބޯޓުގެ ކާނާ އީރާނުން ގަތަރަށް ފޮނުވައިފި

ތެހެރާން (ޖޫން 11) - އީރާނުގެ ގައުމީ އެއާލައިން، އީރާން އެއާގެ ފަސް މަތިންދާ ބޯޓުގެ ކާނާ ގަތަރަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ތެހެރާނުން ބުނެފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 20
ގަތަރަށް ކާނާ އާއި ފެން ފޯރުކޮށްދޭން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ދޯހާ (ޖޫން 8) - ބައެއް ގައުމުތަކުން ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލާ އަދި އިގްތިސާދީ ގޮތުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާތީ ގަތަރަށް ކާނާގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެދާނެތީ އެ ގައުމަށް ކާބޯތަކެއްޗާއި ބޯފެން...

June 08, 2017
ތެހެރާނުގައި ހަމަލާ ދިނީ އައިއެސްއާ ގުޅިފައިވާ ބައެއް

ތެހެރާން (ޖޫން 8) - އީރާނުގެ ޕާލަމެންޓާއި އާޔަތުﷲ ޚުމައިނީގެ ޒިޔާރަތުގައި ބޮން ގޮއްވާ ހަމަލާ ދިނީ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ އީރާނުން ގުޅިފައިވާ ބައެއް ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނެފި...

07 ޖޫން

June 07, 2017 3
އީރާނުގެ ޕާލަމެންޓް ތެރޭ ބަޑިޖަހައިފި

ތެހެރާން (ޖޫން 7) - އީރާނުގެ ޕާލަމެންޓަށް ބަޑި ހިފައިގެން ހުރި މީހަކު މިއަދު ވަދެ ހަމަލާ ދިނުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

June 07, 2017 26
އަޅުގަނޑަށް ނުވިސްނުނު ކަމެއް!

ގަތަރާ އެކު މީގެ 33 އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެ އިން ގާއިމްކުރި ސިޔާސީ ގުޅުން މިދިޔަ ހޯމަދުވަހު ކަނޑާލުމަކީ ހައިރާންވާން ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ރާއްޖެ އާއި އީރާނާ ދެމެދު އޮތް ސިޔާސީ...

05 ޖޫން

June 05, 2017 1
ގަތަރުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން އީރާނުން ގޮވާލައިފި

ތެހެރާން (ޖޫން 5) - ގަތަރާ އެކު އޮންނަ ސިޔާސީ ގުޅުން ބައެއް ގައުމުތަކުން ކަނޑާލި މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް މަޝްވަރާގެ މަގު އިހުތިޔާރު ކުރުމަށް އީރާނުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

June 05, 2017 179
ރާއްޖޭން ވެސް ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލައިފި

ގަލްފް ސަރަހައްދުގައި އުފެދިފައިވާ ދެބަސްވުންތަކަށް ފަހު ރާއްޖެއިން ވެސް ގަތަރާ ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 6
ޓްރަމްޕުގެ އަރަބި ސަމިޓަކީ ގޮތް ދެއްކުމެއް: އީރާން

ތެހެރާން (މެއި 23) - މުސްލިމް ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ވެރިންނާ އެކު ސައުދީ އަރަބިއާގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބޭއްވި ސަމިޓަކީ ގޮތް ދައްކަން ކުރި ކަމެއް ކަމަށާއި އޭގެ...

May 23, 2017 2
ޓްރަމްޕުގެ ގުދުސް ދަތުރުފުުގައި ހުރިހާ ހަމަލާއެއް އީރާނަށް

ގުދުސް (މެއި 23) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިޒްރޭލަށް އިއްޔެ ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހަ ހޯދާނެ ގޮތްތަކުގެ ވާހަކަތަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް އެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން...

21 މެއި

May 21, 2017 24
ޓެރަރިޒަމް ފަތުރާ ބޮޑު ގައުމަކީ އީރާން: ސަލްމާން

ރިޔާޒް (މެއި 21) - ޓެރަރިޒަމް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ އެންމެ ބޮޑު ގައުމަކީ ޝިއައީ އީރާން ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2017
އީރާނުގެ ރައީސްކަމުގެ ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ރޫހާނީ

ތެހެރާން (މެއި 20) - އީރާނުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާ ރައީސްކަމުގެ ދެ ވަނަ ދައުރު ހަސަން ރޫހާނީ ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެކަން މިހާތަނަށް ސާފުކުރި ނަތީޖާތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017
އީރާނުގެ ނައިބް ރައީސް އިންތިޚާބުން ވަކިވެއްޖެ

ތެހެރާން (މެއި 17) - އީރާނުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ނައިބް ރައީސް އިޝާގު ޖަހަންގީރީ ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ އަށް ތާއީދު ކުރައްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017
އީރާނުގެ އުތުރަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ތެހެރާން (މެއި 14) - އީރާނުގެ އުތުރުގެ ހިސާބުތަކަށް 5.7 ގެ ބާރު މިނުގެ ބިންހެލުމެއް މިއަދު އަތުވެއްޖެ އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2017 5
އީރާނުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުން ހޫނުގަދަ ޒުވާބަކަށް

ތެހެރާން (މެއި 13) - އީރާނުގައި އަންނަ ހަފުތާގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ބޭއްވި އެންމެ ފަހު ޓީވީ ބަހުސްގައި ކެންޑިޑޭޓުން ހޫނު ޒުވާބެއް ކޮށްފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017 6
މެސީއާ ވައްތަރު މީހާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ތެހެރާން (މެއި 9) - މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނެލް މެސީއާ މާވައްތަރުކޮށް ހެދިގެން އުޅުނު އީރާނުގެ ދަރިވަރަކު ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2017
ކުރީގެ ރައީސަށް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވި

ތެހެރާން (އެޕްރީލް 22) - އީރާނުގައި އަންނަ މަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކުރީގެ ރައީސް މަހްމޫދު އަހުމަދީނިޖާދަށް ނެތް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ގާޑިއަން ކައުންސިލުން ނިންމައިފި ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 10
އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން މުރާޖައާކުރަން އަންގައިފި

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 20) - އީރާނާ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކާ އެކު ގާއިމްކުރި ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމަށް އީރާނުން ފުރިހަމަ އަށް ކިޔަމަންވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެ އެއްބަސްވުން އަލުން މުޒާޖައާ ކުރަން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަންގަވައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2017 1
ހަސަން ރޫހާނީ ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލައްވައިފި

ތެހެރާން (އެޕްރީލް 14) - އީރާނުގެ ރައީސްކަމުގެ ހަތަރު އަހަރުގެ ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް ހަސަން ރޫހާނީ މިއަދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 4
އިންޒާރެއް އޮތް ނަމަވެސް އަހުމަދީނިޖާދު ރިޔާސީ ރޭހަށް

ތެހެރާން (އެޕްރީލް 12) - އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރުގެ އިންޒާރެއް އޮތް ނަމަވެސް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުރީގެ ރައީސް މަހްމޫދު އަހުމަދީނިޖާދު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2017 1
ކުޑަކުއްޖާގެ މަރުގެ ޒިންމާއިން ސަލާމަތްވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ އެންމެ ފަގީރު އެއް ސްޓޭޓްގައި ޔަތީމު ކުދިންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އައި އިނގިރޭސި-އީރާނުގެ ރައްޔިތަކު، އިންޑިއާގެ ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ މަރުގެ ޒިންމާ އިން އިއްޔެ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.