14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 2
އީރާނުގެ މަނަވަރުތަކެއް ވެސް ޔަމަނަށް ފޮނުވައިފި

ތެހެރާން (އޮކްޓޯބަރު 14) - ޔަމަނުގެ ހޫތީންނަށް އަމާޒުކޮށް އެމެރިކާ އިން ވައިގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފައި ވަނިކޮށް ގަލްފު އޮފް އަދަނަށް އީރާނުން ދެ މަނަވަރު ފޮނުވައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 10
ރަޖަމު ކުރުމަށް ފާޑުކީ ލިޔުންތެރިއަކު ޖަލަށް

ތެހެރާން (އޮކްޓޯބަރު 7) - ރަޖަމް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފާޑުކީ އީރާނުގެ ލިޔުންތެރިއަކު ހަ އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 8
އީރާނުގެ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުން ސައުދީއަށް އިންޒާރު ދީފި

ތެހެރާން (އޮކްޓޯބަރު 6) - ސައުދީ އަރަބިއާ އިން މިހާރު ފަށާފައިވާ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކުގައި އީރާނުގެ ކަނޑު ސަރަހައްދު ބޭނުން ނުކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016
އީރާނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ރިޕޯޓަރު ދައުވާ ކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 5) - ތެހެރާނުގައި ހުންނަ ވޮޝިންޓަން ބިއުރޯގެ އިސް ނޫސްވެރިޔާ ޖޭސަން ރެޒައިން އީރާން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 1
އަހުމަދީނިޖާދު އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރަން އިންޒާރު ދީފި

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - އީރާނުގައި އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް މަހްމޫދު އަހުމަދީނިޖާދު ވާދަ ނުކުރެއްވުމަށް އެ ގައުމުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 3
ފަތުވާ އަށް ގޮންޖަހާ އީރާނުގެ އަންހެނުން ބައިސްކަލަށް

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - އަންހެނުން އާއްމު ތަންތަނުގައި ބައިސްކަލް ދުއްވުން މަނާ ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު ނެރުއްވާފައިވާ ފަތުވާ އަށް ގޮންޖަހާ އެ ގައުމުގެ އަންހެނުން ސައިކަލާއި ބައިސްކަލް ދުއްވަން ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2016 2
ސިޔާސީ ކަންކަމާއި ހައްޖާ ނުގުޅުވޭނެ: ސައުދީ ރަސްގެފާނު

މައްކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - ސިޔާސީ ކަންކަމާއި ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމާ އެއްވެސް ގޮތަކުން ނުގުޅުވޭނެ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016 13
މައްކާ އާއި މަދީނާއަކީ ސައުދީގެ މިލްކެއް ނޫން: އީރާން

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - މައްކާ އާއި މަދީނާ އަކީ ސައުދީ އަރަބިއާގެ އަމިއްލަ މިލްކެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ އީރާނުގެ ހައްޖު އޮގަނައިޒޭޝަނުގެ ވެރިޔާ ސައީދު އޮހާދީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 15
ސައުދީ އަށް މުސްލިމުން އަދަބު ދިނުމަށް އީރާނުން ގޮވާލައިފި

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާތަކަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެހާ މުސްލިމުން އެކަތިގަނޑަކަށްވެ ސައުދީ އަށް އަދަބު ދިނުމަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2016 18
އީރާން މީހުންނަކީ މުސްލިމުންނެއް ނޫން: ސައުދީ މުފްތީ

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 7) - އީރާނުގައި އުޅެނީ މުސްލިމުން ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ސައުދީ އަރަބިއާގެ މުފްތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016
ޚާއްސަ ރެޕަޓުއާއާ އީރާން އަބަދުވެސް ދެކޮޅު: ތަރުޖަމާން

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - އީރާނުގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އދ. އިން ޚާއްސަ ރެޕަޓުއާ އިން ކަނޑައެޅުމަށް އީރާނުން އަބަދުވެސް ދެކޮޅު ހަދާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016
އީރާނުގެ ވައިގެ މަރުކަޒަކުން ސީރިއާ އަށް ބޮން އަޅައިފި

މޮސްކޯ (އޮގަސްޓް 17) - ސީރިއާ އަށް ވައިގެ ހަމަލާ ދިނުމަށް އީރާނުގެ ހުޅަނގުގެ ވައިގެ މަރުކަޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރަޝިޔާގެ ދިފާއީ ވުޒާރާ އިން ބުނެފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 7
މަރަން ހުކުމްކުރި އީރާނުގެ ބިލިއަނަރުގެ މުދާތައް ނީލަން ކިޔަނީ

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 10) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި މަރަން ހުކުމްކޮށްފައި ހުރި އީރާނުގެ ބިލިއަނަރު ބަބާކު ޒަންޖާނީގެ މުދާތައް ނީލަން ކިޔަން އީރާނުން ނިންމައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 1
އިންސާނީ ހައްގަށް އީރާނުން އިހުތިރާމްކުރަން ގޮވާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 9) - އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އީރާނުން އިހުތިރާމްކޮށް ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް އެމެރިކާ އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 2
އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ ސައެންސްވެރިއާ އަށް މަރުގެ އަދަބު

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 7) - ދެހާސް ދިހަ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ ސައެންސްވެރިޔާ އަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން ބުނެފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2016 2
އީރާނުގައި ޕޮކެމޮން ގޭމް ކުޅުން މަނާކޮށްފި

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 6) - ސަލާމަތީ ގޮތުން ރައްކާތެރި ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ އީރާނުގައި ޕޮކެމޮން ގޯ ގޭމް ކުޅުން އެ ގައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 3
އެއް ދުވަސްތެރޭ އީރާނުން 20 "ޓެރަރިސްޓުން" ދަންޖައްސައިފި

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 4) - ހަތިޔާރުން ހަމަލާ ދިނުމުގެ ކުށުގައި ކުށްވެރިވެފައިވާ 20 "ޓެރަރިސްޓުން" އެއް ދުވަސްތެރޭ ދަންޖައްސާފައިވާ ކަމަށް އީރާނުން ބުނެފި އެވެ.

August 04, 2016
އީރާނަށް ފައިސާދިނީ ކުށްވެރިން ދޫކުރުމުގެ ބަދަލަކު ނޫން

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 4) - އެމެރިކާގެ ފަސް ގައިދީއަކު މިނިވަން ކުރުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން އެމެރިކާ އިން އީރާނަށް ފައިސާގެ ބޮޑު އަދަދެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކަތައް ވައިޓްހައުސް...

24 ޖުލައި

July 24, 2016 2
އީރާނުން ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ޑިޝް އެންޓަނާ ނައްތާލައިފި

ތެހެރާން (ޖުލައި 24) - އީރާނުން ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ޑިޝް އެންޓަނާ އާއި ރިސީވަރު މިއަދު ނައްތާލައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016
ޝިއައީ ލީޑަރާ މެދު ނިންމި ގޮތުން އީރާން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ތެހެރާން (ޖޫން 21) - ބަހުރޭނުގެ ޝިއައީ އިސް ދީނީ ލީޑަރެއް ކަމަށްވާ ޝެއިޚް އީސާ ގާސިމްގެ ރައްވެހިކަން ނަގަން އެ ގައުމުން ނިންމުމުން އީރާން ރުޅިގަވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016 3
ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތު އަންހެނަކަށް

ތެހެރާން (ޖޫން 16) - އީރާން ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތު އީރާނާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕާސްޕޯޓް އޮންނަ ޗެރިޓީ މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނެއްގެ މައްޗަށް ކޮށްފި އެވެ.

June 16, 2016 3
އެމެރިކާ ގޮވައިގެން އީރާނުން އދ.ގެ މަތީ ކޯޓަށް

ތެހެރާން (ޖޫން 16) - ފްރީޒްކޮށްފައިވާ އީރާނުގެ ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެސެޓްތައް ތެހެރާނުން ޒިންމާވާން ޖެހޭ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކުގައި އަނިޔާވި އެމެރިކާ މީހުންނަށް ދިނުމަށް އެމެރިކާގެ...