10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 7
މަރަން ހުކުމްކުރި އީރާނުގެ ބިލިއަނަރުގެ މުދާތައް ނީލަން ކިޔަނީ

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 10) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި މަރަން ހުކުމްކޮށްފައި ހުރި އީރާނުގެ ބިލިއަނަރު ބަބާކު ޒަންޖާނީގެ މުދާތައް ނީލަން ކިޔަން އީރާނުން ނިންމައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 1
އިންސާނީ ހައްގަށް އީރާނުން އިހުތިރާމްކުރަން ގޮވާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 9) - އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އީރާނުން އިހުތިރާމްކޮށް ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް އެމެރިކާ އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 2
އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ ސައެންސްވެރިއާ އަށް މަރުގެ އަދަބު

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 7) - ދެހާސް ދިހަ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ ސައެންސްވެރިޔާ އަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން ބުނެފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2016 2
އީރާނުގައި ޕޮކެމޮން ގޭމް ކުޅުން މަނާކޮށްފި

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 6) - ސަލާމަތީ ގޮތުން ރައްކާތެރި ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ އީރާނުގައި ޕޮކެމޮން ގޯ ގޭމް ކުޅުން އެ ގައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 3
އެއް ދުވަސްތެރޭ އީރާނުން 20 "ޓެރަރިސްޓުން" ދަންޖައްސައިފި

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 4) - ހަތިޔާރުން ހަމަލާ ދިނުމުގެ ކުށުގައި ކުށްވެރިވެފައިވާ 20 "ޓެރަރިސްޓުން" އެއް ދުވަސްތެރޭ ދަންޖައްސާފައިވާ ކަމަށް އީރާނުން ބުނެފި އެވެ.

August 04, 2016
އީރާނަށް ފައިސާދިނީ ކުށްވެރިން ދޫކުރުމުގެ ބަދަލަކު ނޫން

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 4) - އެމެރިކާގެ ފަސް ގައިދީއަކު މިނިވަން ކުރުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން އެމެރިކާ އިން އީރާނަށް ފައިސާގެ ބޮޑު އަދަދެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކަތައް ވައިޓްހައުސް...

24 ޖުލައި

July 24, 2016 2
އީރާނުން ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ޑިޝް އެންޓަނާ ނައްތާލައިފި

ތެހެރާން (ޖުލައި 24) - އީރާނުން ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ޑިޝް އެންޓަނާ އާއި ރިސީވަރު މިއަދު ނައްތާލައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016
ޝިއައީ ލީޑަރާ މެދު ނިންމި ގޮތުން އީރާން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ތެހެރާން (ޖޫން 21) - ބަހުރޭނުގެ ޝިއައީ އިސް ދީނީ ލީޑަރެއް ކަމަށްވާ ޝެއިޚް އީސާ ގާސިމްގެ ރައްވެހިކަން ނަގަން އެ ގައުމުން ނިންމުމުން އީރާން ރުޅިގަވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016 3
ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތު އަންހެނަކަށް

ތެހެރާން (ޖޫން 16) - އީރާން ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތު އީރާނާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕާސްޕޯޓް އޮންނަ ޗެރިޓީ މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނެއްގެ މައްޗަށް ކޮށްފި އެވެ.

June 16, 2016 3
އެމެރިކާ ގޮވައިގެން އީރާނުން އދ.ގެ މަތީ ކޯޓަށް

ތެހެރާން (ޖޫން 16) - ފްރީޒްކޮށްފައިވާ އީރާނުގެ ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެސެޓްތައް ތެހެރާނުން ޒިންމާވާން ޖެހޭ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކުގައި އަނިޔާވި އެމެރިކާ މީހުންނަށް ދިނުމަށް އެމެރިކާގެ...

03 ޖޫން

June 03, 2016 2
އީރާނުގެ ދުޝްމަނުން: އިޒްރޭލް، އެމެރިކާ، އިނގިރޭސިން

ތެހެރާން (ޖޫން 3) - އީރާނުގެ އެންމެ ބޮޑު ދުޝްމަނުންނަކީ އަދިވެސް އިޒްރޭލާއި އެމެރިކާ އަދި އިނގިރޭސި ވިލާތް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016 2
ޔޫރަޕާ އެކު އީރާނުން ވިޔަފާރި ފަށައިފި

ތެހެރާން (މެެއި 30) - ޔޫރަޕާ އެކު އީރާނުން ރަސްމީކޮށް ވިޔަފާރި ފަށައިފި އެވެ. އީރާނާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް މި އަހަރު ކުރީކޮޅު ނިމުމަކަށް ގެނައުމާ އެކު ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދު ޒާރިފް ވަނީ ޔޫރަޕާ އެކު ވިޔަފާރި ފެށިކަން ޕޮލެންޑުގައި އިއުލާން ކުރައްވައިފަ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2016
އީރާނާ އެކު ބޭއްވި ހައްޖު މަޝްވަރާތައް ކާމިޔާބު

ރިޔާޒް (މެއި 27) - އީރާނުން މި އަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެ ގައުމާ އެކު ބޭއްވި މަޝްވަރާތައް ކާމިޔާބު ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2016
އީރާނުގެ ހައްޖު ވަފުދެއް ސައުދީ އަށް ފޮނުވައިފި

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި އީރާނު މީހުން ބައިވެރި ވުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ ވަފުދެއް މިއަދު ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2016
އީރާނުން މި އަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ނުފޮނުވުމަށް ނިންމައިފި

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް އީރާނުން އެއްވެސް މީހަކު ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ނުފޮނުވާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މިނިސްޓަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.