07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 1
"އީރާނާއި އިރާގު ޖައްސަން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން"

ތެހެރާން (އޮކްޓޯބަރު 7) - އީރާނާއި އިރާގާ ދެމެދު ނަފްރަތުގެ އޮށް އިންދުމަށް ދުޝްމަނުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 07, 2019 7
އިރާންގެ "އެންޖެލީނާ ޖޮލީ" ހައްޔަރުކޮށްފި

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީއާ ވައްތަރުވާން ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީތަކެއް ހަދައިގެން ބިރުވެރި ސިފައަކަށް ބަދަލުވި ކަމަށް ބުނެ މީގެ ކުރިން ވާހަކަތަކެއް ހަދައިގެން ދެއްކި...

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 3
އީރާނާއި ސައުދީ ސުލްހަ ކުރެވޭތޯ ބަލަނީ

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 6) - ސައުދީ އަރަބިއާ އާއި އީރާނުގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ނުތަނަސްކަން ހައްލު ކުރުމަށް ނުރަސްމީ ސިފައެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 5
އީރާން އޮތީ ސައުދީއާ ސުލްހަވާން ތައްޔާރަށް

ތެހެރާން (އޮކްޓޯބަރު 2) - އީރާން އޮތީ ސައުދީ އަރަބިއާއާ ސުލްހަވުމަށް މަޝްވަރާތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުގެ ރައީސް އަލީ ލާރިޖާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 7
"އީރާނާ ހަނގުރާމަކޮށްފިނަމަ އިގްތިސާދު ހަލާކުވާނެ"

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - އީރާނާ ހަނގުރާމަކޮށްފި ނަމަ ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދު ހަލާކުވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019 3
49 ކިލޯގެ ޑްރަގް:ދެ މީހެއްގެ ބައި އަނބުރާ ގެންދަނީ

އީރާނުގެ ބޯޓަކުން 49 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުރި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހެއްގެ ބައި ދައުލަތުން މިއަދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި އެވެ.

September 29, 2019
އީރާނުން ދޫކޮށްލި ޓޭންކަރު ދުބާއީގައި ބަނދަރުކޮށްފި

ދުބާއީ (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ޖުލައި މަހު އީރާނުން ހިފެހެއްޓި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ތެޔޮ ހުރި ޓޭންކަރު ސްޓެނާ އިމްޕެރޯ ދެ މަހަށް ފަހު، އީރާނުން...

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2019 3
"އީރާނަށް އަސްކަރީ ރައްދު ދިނުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް"

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ތެޔޮ އުފައްދާ ތަންތަނަށް ދިން ވައިގެ ހަމަލާގެ ބަދަލު ހިފުމަށް އަސްކަރީ ގޮތުން ރައްދު ދިނުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 1
އީރާނުން ހިފެހެއްޓި ބޯޓު ދޫކޮށްލި ނަމަވެސް ފުރުން މަނާ

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ޖުލައި މަހު އީރާނުން ހިފެހެއްޓި އިނގިރޭސި ތެޔޮ ޓޭންކަރު ސްޓެނާ އިމްޕެރޯ ދޫކޮށްލި ނަމަވެސް އެ ޓޭންކަރު ފުރުން...

September 26, 2019
އެމެރިކާގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް އދ. ގައި ރޫހާނީގެ ނުރުހުން

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - އެމެރިކާ އިން އަޅާފައިވާ އެއްވެސް ރަހުމެއް ނެތް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ އދ.ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި...

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 4
އީރާނުގެ ރައީސް ނިއުޔޯކުގައި ދަތުރު ކުރެއްވުން "މަނާ"

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - އދ.ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ގައުމުތަކުގެ ވެރިން އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކަށް ވަޑައިގެން ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތަކަށް ފަހު...

September 24, 2019 1
އީރާނުން ހަމަލާ ދިން ނަމަ ސައުދީ ފެކްޓަރީ ބިމާހަމަވާނެ

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ތެޔޮ އުފައްދާ ދެ ތަނަކަށް އީރާނުން އަސްކަރީ ހަމަލާއެއް ދިން ނަމަ އެ ދެ ތަން ބިމާހަމަވީސް ކަމަށް އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖަވާދު ޒަރީފް...

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019
އީރާނުން ހިފެހެއްޓި އިނގިރޭސިންގެ ޓޭންކަރު ދޫކޮށްލައިފި

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ޖުލައި މަހު އީރާނުން ހިފެހެއްޓި އިނގިރޭސި ތެޔޮ ޓޭންކަރު ސްޓެނާ އިމްޕެރޯ ދޫކޮށްލައިފި ކަމަށް ތެހެރާނުން...

September 23, 2019 5
އީރާނުގެ އިންޒާރު: ބޭރު ގައުމުތަކުން ގަލްފާ ނުބޭ

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ބޭރުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ސަބަބުން ގަލްފުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރުމަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2019 9
ސައުދީ އަށް ހަމަލާ ދޭން ހުއްދަ ދިނީ ޚާމަނާއީ: ރިޕޯޓް

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނިން ތެޔޮ އުފައްދާ ތަންތަނަށް ޑްރޯން ހަމަލާ ދިނުމަށް ހުއްދަ ދީފައި ވަނީ އީރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ...

September 20, 2019 5
އެމެރިކާ އާއި ސައުދީ އަށް އީރާނުން އިންޒާރު ދީފި

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - އެމެރިކާ ނުވަތަ ސައުދީ އަރަބިއާ އިން އީރާނަށް އެއްވެސް ހަމަލާއެއް ދީފި ނަމަ ހަނގުރާމައެއްގެ ހުޅުފަޅައިގެން ދާނެ ކަމަށް ބުނެ ތެހެރާނުން އިންޒާރުދީފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 6
ހަމަލާގައި އީރާން ބައިވެރިވާކަމުގެ ހެކި ހާމަކޮށްފި

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނި އަރާމްކޯގެ ދެ ޕްލާންޓަށް ދިން ހަމަލާގައި ބޭނުންކުރި ޑްރޯންގެ ބައިތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި އެކަމުގައި އީރާނުގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019
ހޫތީންގެ ހަމަލާއަކީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓަން ދިން އިންޒާރެއް

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ތެޔޮ އުފައްދާ ތަންތަނަށް ދިން ޑްރޯން ހަމަލާ އަކީ ޔަމަނުގެ ހަނގުރާމަ ހުއްޓަން ރިޔާޒަށް ދިން އިންޒާރެއް ކަމަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019 5
ހަމަލާ ދިނަސް އީރާނާ ހަނގުރާމަކުރަން ބޭނުމެއް ނުވޭ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނީގެ ދެ ޕްލާންޓަކަށް ހަމަލާ ދިނީ އީރާނުން ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި އެކަމަކު އީރާނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019 10
ހަމަލާގައި އީރާން ބައިވެރިވާކަމުގެ ހެކި ހާމަކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނި އަރާމްކޯގެ ދެ ޕްލާންޓަކަށް ދިން ޑްރޯން ހަމަލާގައި އީރާން ބައިވެރިވާކަމުގެ ސެޓެލައިޓް ފޮޓޯ އާއި އިންޓަލިޖެންސް މައުލޫމާތު އެމެރިކާ އިން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 2
ޑްރޯން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ތުހުމަތު އީރާނަށް

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނީގެ ދެ ޕްލާންޓަކަށް ދިން ޑްރޯން ހަމަލާގެ ތުހުމަތު އެމެރިކާ އިން އީރާނުގެ ބޮލުގައި އެޅުވި ނަމަވެސް ތެހެރާނުން އެކަން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 1
އެމެރިކާއިން ކުރަންއުޅުނު ޕްރެޝަރު ފެއިލްވެއްޖެ: އީރާން

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - ހަނގުރާމައެއްގެ ބިރުދައްކައިގެން އެމެރިކާ އިން އީރާނަށް ކުރަން އުޅުނު ޕްރެޝަރު ފެއިލްވެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 1
އިނގިރޭސި ތެޔޮ ޓޭންކަރު ދޫކޮށްލަން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ޖުލައި މަހު އީރާނުން ހިފެހެއްޓި އިނގިރޭސި ތެޔޮ ޓޭންކަރު ސްޓެނާ އިމްޕެރޯ ދޫކޮށްލުމަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ފުރިހަމަ...

September 09, 2019 4
ޓޭންކަރުގެ ތެޔޮ ހުސްކުރީ މެޑިޓެރޭނިއަންގެ ބަނދަރަކަށް

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - އެމެރިކާ އިން ބްލެކްލިސްޓްކޮށްފައިވާ އެޑްރިއަން ޑަރިއާ-1 ގައި ހުރި 2.1 މިލިއަން ފީފާ ތެޔޮ ހުސްކޮށްފައި ވަނީ މެޑިޓެރޭނިއަންގެ ބަނދަރަކަށް ކަމަށް އީރާނުން...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019 5
އީރާނުގެ ޓޭންކަރު ވަނީ ސީރިއާ އަށް ބަނދަރުކޮށްފައި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - އެމެރިކާ އިން ބްލެކްލިސްޓްކޮށްފައިވާ އެޑްރިއަން ޑަރިއާ-1 މިހާރު ވަނީ ސީރިއާގެ ތަރްތޫސްގައި ބަނދަރުކޮށްފައި ކަމަށް އެމެރިކާގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މުޝީރު ޖޯން ބޯލްޓަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2019 3
ތެޔޮ ސްމަގްލްކުރާ ބޯޓެއް އީރާނުން ހިފަހައްޓައިފި

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 7) - ތެޔޮ ސްމަގްލްކުރާ ކަމަށް ބުނެ ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން ބޯޓެއް މިއަދު ހިފަހައްޓައި އޭގައި ތިބި ފިލިޕީންސްގެ 12 ފަޅުވެރިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އީރާނުން...

September 07, 2019 8
ޓޭންކަރުގެ ކެޕްޓަނަށް ހުށަހެޅީ 15 މިލިއަން ޑޮލަރު

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 7) - އީރާނުގެ ތެޔޮ ހުރި ޓޭންކަރަށް އެމެރިކާ އިން ބާރު ފޯރުވެވޭ ސަރަހައްދަކަށް ގެންގޮސްދީފި ނަމަ އެ ޓޭންކަރުގެ ކެޕްޓަނަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ 15 މިލިއަން ޑޮލަރު...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019 2
ޓޭންކަރުގެ ކެޕްޓަނަށް އެމެރިކާ އިން މިލިއަން ޑޮލަރު

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - އީރާނުގެ ތެޔޮ ހުރި ޓޭންކަރަށް އެމެރިކާ އިން ބާރު ފޯރުވެވޭ ސަރަހައްދަކަށް ގެންގޮސްދީފި ނަމަ އެ ޓޭންކަރުގެ ކެޕްޓަނަށް މިލިއަން ޑޮލަރު ހުށަހަޅާފައިވާކަން ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ޔަގީންކޮށްދީފި އެވެ.