08 މެއި

May 08, 2019
ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއް ބައިތަކުން ވަކިވެއްޖެ

ތެހެރާން (މެއި 8) - ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކާ އެކު 2015 ވަނަ އަހަރު ގާއިމްކުރި ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއް ބައިތަކުން އީރާން ވަކިވާން ނިންމައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019 22
އީރާނު ބޯޓުން 50 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ފެނިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރަން އުޅުނު އީރާނުގެ ބޯޓުން މިހާތަނަށް ގާތްގަނޑަކަށް 50 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

May 07, 2019 2
އީރާނަށް އިންޒާރު ދޭން އެމެރިކާ އިން މަނަވަރު ފޮނުވަނީ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 7) - އީރާނަށް އިންޒާރު ދިނުމުގެ ގޮތުން މަތިންދާ ބޯޓު އުފުލާ މަނަވަރެއް މެދުއިރުމައްޗަށް އެމެރިކާ އިން ފޮނުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

May 07, 2019 25
ރާއްޖެއަށް ޑްރަގް ގެނައި އީރާނުގެ ބޯޓެއް އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރަން އުޅުނު އީރާނުގެ ބޯޓެއް ދިވެހި ސިފައިންނާއި ދިވެހި ފުލުހުން ހިންގި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މިއަދު އަތުލައިގެންފި...

06 މެއި

May 06, 2019 5
ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި އީރާނުގެ ރައީސްގެ ކޮއްކޮ ޖަލަށް

ތެހެރާން (މެއި 6) - އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީގެ ކޮއްކޮ، ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި ޖަލަށްލާން ތެހެރާންގެ ކޯޓަކުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019 6
މެދުއިރުމަތީގައި ތިބޭ އެމެރިކާ ސިފައިންނަކީ ޓެރަރިސްޓުން

ތެހެރާން (މެއި 1) - މެދުއިރުމަތީގައި ތިބޭ އެމެރިކާ ސިފައިންނަކީ ޓެރަރިސްޓުން ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އީރާނުގެ ޕާލަމެންޓުން ފާސްކުރި ބިލް ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ އިއްޔެ ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019 1
މައްސަލަ ގޯސްވާ ނަމަ ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅި ބަންދުކުރާނެ

ތެހެރާން (އެޕްރީލް 29) - އީރާނާ ދެކޮޅަށް ދެކޮޅުވެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތައް މާގިނައިން ހިންގާ ނަމަ އާގު ބޯޓު ފަހަރު ދަތުރު ކުރާ ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅި ބަންދު ކުރަންޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު...

April 29, 2019
މާޖިދުގެ ފިލްމެއް ޝާހްރުކަށް

އިރާނުގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު މާޖިދު މާޖިދީގެ ފިލްމެއް ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޝާހްރުކް ހާނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2019 7
މައްސަލަތަކުގެ އަސްލަކީ އެމެރިކާ އާއި އިޒްރޭލް: ރޫހާނީ

ތެހެރާން (އެޕްރީލް 19) - މެދުއިރުމަތީގައި އުފެދިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އަސްލަކީ އިޒްރޭލާއި އެމެރިކާ ކަމަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019 3
ޓެރަރިޒަމްގެ ލީޑަރަކީ އެމެރިކާ: ރޫހާނީ

ތެހެރާން (އެޕްރީލް 10) - ދުނިޔޭގެ ޓެރަރިޒަމްގެ ލީޑަރަކީ އެމެރިކާ ކަމަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 8
އެމެރިކާގެ ލަޝްކަރަކީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއް: އީރާން

ތެހެރާން (އެޕްރީލް 9) - މެދުއިރުމަތީގައި އޮތް އެމެރިކާ ސިފައިންގެ ލަޝްކަރަކީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއް ކަމަށާއި އެމެރިކާ އަކީ ވެސް ޓެރަރިޒަމަށް ވާގިވެރިވާ ގައުމެއް ކަމަށް އީރާނުން ބުނެފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019 5
އީރާނުގެ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑަކީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތަކަށް ހަދަނީ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 7) - އީރާނުގެ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑްސް ކޮޕްސް އަކީ "ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއް"ގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާ އިން އިއުލާން ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވޯލް ސްޓްރީޓް ޖާނަލް އިން ބުނެފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019
އީރާނުގެ ވަކީލަށް 38 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

ތެހެރާން (މާޗް 12) - އީރާނުގައި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް ނަސްރީން ސަތޫދާ 38 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން ބުނެފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019
އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ އިސްތިއުފާ ގަބޫލެއް ނުކުރި

ތެހެރާން (ފެބްރުއަރީ 27) - އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދް ޒަރީފްގެ އިސްތިއުފާ އެ ގައުމުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ގަބޫލެއް ނުކުރެއްވި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 4
އަސަދަކީ އަރަބި ދުނިޔޭގެ ބަތަލެއް: ޚާމަނާއީ

ތެހެރާން (ފެބްރުއަރީ 25) - ސީރިއާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދަކީ އަރަބި ދުނިޔޭގެ ބަތަލެއް ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 26, 2019 3
އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ތެހެރާން (ފެބްރުއަރީ 26) - އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދު ޒަރީފް ވަރަށް ކުއްލި ގޮތަށް ރޭ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 8
އިޒްރޭލުން އުޅެނީ ހަނގުރާމައަކަށް ދާން: އީރާން

ތެހެރާން (ފެބްރުއަރީ 18) - އިޒްރޭލުން ހަނގުރާމައެއް ކުރަން ބޭނުންވެގެން އުޅޭ ކަމަށް އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދް ޒަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 5
ކްރޫޒް މިސައިލް ފޮނުވޭ ސަބްމެރިންނެއް އީރާނުން ހަދައިފި

ތެހެރާން (ފެބްރުއަރީ 17) - އީރާނުން އުފައްދާފައިވާ ކްރޫޒް މިސައިލް ފޮނުވާލުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ސަބްމެރިން މިއަދު ދައްކާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 4
"މިއީ އީރާނުން ފާހަގަކުރާ ފަހު އިންގިލާބުގެ ދުވަސް"

ތެލް އަވީވް (ފެބްރުއަރީ 12) - އީރާނުން އިޒްރޭލަށް ހަމަލާއެއް ދީފި ނަމަ މި އަހަރު ވެގެންދާނީ އީރާނުން އިސްލާމީ އިންގިލާބުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރާ ފަހު އަހަރަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިޒްރޭލުގެ...

February 12, 2019 3
އެމެރިކާއިން އަޅާ ފިޔަވަޅަކުން އީރާން ނުގުޑާނެ: ރޫހާނީ

ތެހެރާން (ފެބްރުއަަރީ 12) - އެމެރިކާ އިން އަޅާ ފިޔަވަޅަކުން އީރާން އެކަހެރި ނުވާނެ ކަމަށާ އަދި އެމެރިކާގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އީރާން ގުޑުވާ ނުލެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް...

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 1
"އެމެރިކާގެ އާއްމު ރައްޔިތުންނާ މައްސަލައެއް ނެތް"

ތެހެރާން (ފެބްރުއަރީ 10) - އީރާނުގައި ބާއްވާ އެމެރިކާއާ ދެކޮޅު އެއްވުންތަކުގައި "އެމެރިކާ އަށް ހަލާކު ހުރި" ލިޔެފައިވާ ބޯޑުތައް ބޭނުން ކުރި ނަމަވެސް އެ ސްލޯގަންތައް އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ އެމެރިކާގެ ލީޑަރުންނަށް ކަމަށާއި އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ނޫން ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019
އީރާނުން އިޒްރޭލަށް ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ދީފި

ތެހެރާން (ފެބްރުއަރީ 7) - ސީރިއާގައިވާ އީރާނުގެ އަމާޒުތަކަށް އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ދޭނަމަ "ވަރުގަދަ ރައްދެއް" ދޭނެކަމުގެ އިންޒާރު އިޒްރޭލަށް އީރާނުން ދީފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019
ޔަމަންގައި އުދުހުނު އީރާންގެ ޑްރޯންއެއް ވައްޓާލައިފި

ޔަމަންގެ ވެރިރަށް ސަންއާ ކައިރިން އުދުހުނު އީރާންގެ ޑްރޯނެއް ވައްޓާލާފައިވާ ކަމަށް، ޔަމަންގައި ހަނގުރާމަކުރާ އަރަބި ގައުމުތަކުގެ ކޯލިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019
މިސައިލްތަކުގެ ރާސްތާ ދިގުކުރަން މަޖުބޫރުނުކުރޭ: އީރާން

އީރާނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަތިޔާރު ޕްރޮގްރާމްތައް ހުއްޓުވަން އުޅޭ ނަމަ މިސައިލްތަކުގެ ރާސްތާ ދިގުކުރަންޖެހިދާނެ ކަމަށާ އެކަމަށް މަޖުބޫރު ނުކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ އީރާން ސިފައިންގެ ނައިބު ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ސަލާމީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 2
އިންގިލާބުގެ އަހަރީ ދުވަހު އީރާނުން މިސައިލް ޓެސްޓެއް

އީރާންގެ އިސްލާމީ އިންގިލާބުގެ އަހަރާ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އެ ގައުމުން އާ ކްރޫޒް މިސައިލެއް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ޓެސްޓްކޮށްފި އެވެ.