25 ޖުލައި

July 25, 2017 23
30 އަހަރަށް ފަހު ވިސާކާ މިސް ރާއްޖެއަށް އަލްވަދާއު

ގިނަ ދަރިވަރުންތަކެއްގެ ލޯބި ހޯއްދަވާފައިވާ އަދި ލަވަކިޔުމުން އިސްކަންދަރު ސްކޫލަށް ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީތަކުފެ ފަހަތުގައި ހުންނެވި އެ ސްކޫލުގެ މިއުޒިކް ޓީޗަރު ވިސާކާ ޕަހަތުކުބުރާ (ވިސާކާ މިސް) ރާއްޖެ ދޫކުރައްވައި ފުރާވަޑައިގަތުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2017 24
މާލޭގެ ސްކޫލުތަކުގެ އެހީތެރިކަން ރަށްރަށަށް ފޯރުކޮށްދެނީ

ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކުގެ އޯލެވެލް ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މާލޭގެ ސްކޫލުތަކުން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމި ޕްރޮގްރާމް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 2
ޅެންހެދުމުގެ މުބާރާތުން އެއްވަނަ ފަތުހުﷲ ސޯލިހަށް

ޅެންވެރިންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ބޭއްވި ޅެން ހެދުމުގެ މުބާރާތުން އެއް ވަނަ ފަތުހުﷲ ސޯލިހު ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 4
އާ އަޒުމާއި އުއްމީދާ އެކު ދަރިވަރުންނަށް އުފާވެރިކަން

ސްކޫލް ބަންދަށް ލިބުނު އެއް މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީގައި އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ޖައިޝާން ވަރަށް މަޖާ ނަގައިފި އެވެ؛ ދަތުރު ދިއުމާއި މަސް ބޭނުމާއި ދޯނި ދުއްވުމާއި ރައްޓެހިންނާ އެކު...

January 08, 2017 65
އިސްކަންދަރުގެ މަގްބޫލުކަން އެހާ ބޮޑީ ކީއްވެ؟

މާލޭގައި ޑިމާންޑް ވަކިން ބޮޑު އެއް ސްކޫލެއްގެ ގޮތުގައި އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ފާހަގަކުރެވެ އެވެ. ގްރޭޑް 1-10 އަށް ކިޔަވައިދޭ ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ އެއް ވަނަ...

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 18
އޯޓިސްޓިކް ދަރިވަރެއްގެ މަންމަ ގޮތް ހުސްވެފައި

އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ކިޔަވާ އޯޓިސްޓިކް ދަރިވަރަކު އެހެން ސްކޫލަކަށް ބަދަލު ކުރުމުން، އެ ކުއްޖާއަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން އަސަރުކޮށް، ކިޔެވުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އާއިލާއަށް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016
ގްރޭޑް 8، ޝައުގުވެރި އެތައް ކަމެއް

ގްރޭޑް އަށަކަށް ބަދަލުވާ އިރު ވަރަށް ގިނަ ކުދިން ތިބެނީ ހާސްވެފަ އެވެ؛ ސެކަންޑަރީ ގްރޭޑްތަކުގެ ސިލަބަސް ބޮޑުވާނެ ކަން އެނގޭތީ އެވެ. ފުރަތަމަ އަހަރު ވެސް ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް ގިނަ ކުދިން ހީކުރެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016
ހެޔޮ ގޮތުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުން

މަސައްކަތުގައި އުޅުމަށް ފަހު އެމަސައްކަތާ ދުރުގައި ހޭދަކުރާ ދުވަސްތަކަށް ޗުއްޓީއޭ ކިޔަ އެވެ. ޗުއްޓީ އަކީ ކޮންމެ މަޚުލޫގަކަށް ވެސް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އޭގެ ބޭނުމަކީ އެކުރާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ލޮޑުކަމާއި ނަފުސަށް ލިބޭ އުދާސްކަން ނުވަތަ ސްޓްރެސް ފިލުވައިލުމެވެ. ހެޔޮ ގޮތުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަކީ މިދެންނެވި...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 1
2016: ސްކޫލުތަކަށް ކާމިޔާބު އަހަރެއް!

އާ އަޒުމާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާ އެކު ފެށި ދިރާސީ އާ އަހަރު މިއަދު މި ވަނީ ނިމިފަ އެވެ. އެކި ސްކޫލުތަކުން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި މަގުސަދުތައް އެކި މިންވަރަށް ހާސިލް ވީއިރު އަނެއް ބައި ސްކޫލްތައް ވަރަށް ކާމިޔާބެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 1
ޓީޗަރުންގެ ދުވަަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

ފުއްޕާހަމާއި އެކި ކަހަލަ ކަރުދާސް ބޭނުންކޮށްގެން ސްކޫލުތައް މިއަދު ވަނީ ޒީނަތްތެރިކޮށްފަ އެވެ. ސަޕްރައިޒްތަކާއި ޕާޓީތައް ދެމުން އަންނައިރު ޓީޗަރުންނަށް ޗޮކުލެޓާއި މާބޮނޑި ފަތަ ތަކެތި ހަދިޔާ ކުރަމުންދިޔަ އެވެ. ހުރިހާ ޓީޗަރުންގެ މޫނު މަތިން ވެސް ފެނިގެން ދިޔައީ އުފާވެރި ކަމެވެ. މިއަދަކީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ކަމުގައި ވިއަސް ބައެއް...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2016 6
އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އަޒްހާ

އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް މަރިޔަމް އަޒްހާ އިބްރާހިމް ރޭ ހޮވައިފި އެވެ.