27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 3
ބޮޑު މުބާރާތުގެ ކުރިން މ. އަތޮޅުގައި ކޯޗިން ކޭމްޕެއް

މުލަކު އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ހުޅުވާލައިގެން މެދުރާއްޖެތެރޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކަމަށްވާ އައިލޭންޑާސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޕްރީ އިވެންޓެއްގެ ގޮތުުގައި އެފްއޭއެމާ ގުޅިގެން ގްރާސްރޫޓް ފުޓްބޯޅަ ކޯޗިން ކޯހެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2016 3
މ. އަތޮޅަށް ހާއްސަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް މާޗު މަހު

މެދުރާއްޖެތެރޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކަމަށްވާ އައިލޭންޑާސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.