26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019
އީރާނުގެ ޑްރޯން ސައިޓަކަށް ހަމަލާ ދިނިން: އިޒްރޭލް

ތެލް އަވީވް (އޮގަސްޓް 26) - ސީރިއާގައިވާ އީރާނުގެ ޑްރޯން ސައިޓަކަށް ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށް އިޒްރޭލުން ބުނެފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019 4
އިޒްރޭލުގެ މިސައިލް ހަމަލާތަކުގައި ސީރިއާ އިން ހަތަރު މަރު

ދިމިޝްގު (ޖުލައި 1) - ސީރިއާގެ ވެރިރަށް ދިމިޝްގާ ކައިރީގައިވާ ސަރަހައްދަކަށް އިޒްރޭލުން ދިން މިސައިލް ހަމަލާތަކުގައި އާއްމުންގެ ހަތަރު މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ސީރިއާގެ ރަސްމީ ނޫސް އެޖެންސީ ސަނާ އިން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019 1
އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ދިނީ ސީރިއާގައިވާ އީރާނުގެ އަމާޒުތަކަށް

ތެލް އަވީވް (ޖެނުއަރީ 21) - އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ދިނީ ސީރިއާގައިވާ އީރާނުގެ އަމާޒުތަކަށް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 1
ދިމިޝްގުގެ އެއާޕޯޓަށް އިޒްރޭލުން މިސައިިލް ހަމަލާ ދީފި

ދިމިޝްގު (ޖެނުއަރީ 12) - ސީރިއާގެ ވެރިރަށް ދިމިޝްގުގެ އެއާޕޯޓަށް އަމާޒުކޮށް އިޒްރޭލުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މިސައިލް ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ މީޑިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 8
ހަނގުރާމަ މަތީ ބޯޓު ވައްޓާލުމުން ރަޝިޔާގެ އިންޒާރު އިޒްރޭލަށް

މޮސްކޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ރަޝިޔާގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާ ބޯޓެއް ސީރިއާގެ ސަރަހައްދަށް ވައްޓާލީ އިޒްރޭލުން ކަމަށާއި އެކަމުގެ ރައްދު ދޭނެ ކަމަށް ރަޝިޔާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ސާގީ ޝޮއިގޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 1
ދިމިޝްގު އެއާޕޯޓަށް އިޒްރޭލުން މިސައިލް ހަމަލާދީފި

ދިމިޝްގު (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ސީރިއާގެ ވެރިރަށް ދިމިޝްގު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް އިޒްރޭލުން މިސައިލް ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށް ރަސްމީ މީޑިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018
ސީރިއާގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ބޯޓެއް އިޒްރޭލުން ވައްޓާލައިފި

ދިމިޝްގު (ޖުލައި 25) - އިޒްރޭލުގެ ވައިގެ ސަރަހައްދަށް ވަން ސީރިއާގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާ ބޯޓަކަށް ހަމަލާދީ ވައްޓާލާފައިވާ ކަމަށް އިޒްރޭލުން ބުނެފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018
ސީރިއާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީފި

ދިމިޝްގު (ޖުލައި 16) - ހަލަބު ޕްރޮވިންސްގައިވާ ސީރިއާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް އިޒްރޭލުން މިސައިލް ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ މީޑިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018
އީރާންގެ ހަނގުރާމަވެރިން ސީރިޔާ ޔުނީފޯމްގައި

ސީރިޔާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގައި ސީރިޔާ ސަރުކާރަށް ވާގިވެރިވުމަށް އެ ގައުމަށް ގޮސް ތިބި އީރާންގެ ހަނގުރާމަވެރިން، ސީރިޔާ ސިފައިންގެ ޔުނީފޯމްގައި ހަނގުރާމަ އަށް ނުކުންނަ ގޮތަށް ސީރިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2018 4
އިޒްރޭލުގެ އުދުވާން އީރާނުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ތެހެރާން (މެއި 11) - ސީރިއާގައި އީރާނުގެ އަމާޒުތަކަށް އިޒްރޭލުން ދޭ ހަމަލާތައް ތެހެރާނުން ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018
އިޒްރޭލުގެ ދެ މިސައިލް ވައްޓާލި ކަމަށް ސީރިއާ އިން ބުނެފި

ދިމިޝްގު (މެއި 9) - ވެރިރަށް ދިމިޝްގާ ކައިރީގައިވާ އަވަށަކަށް އިޒްރޭލުން ފޮނުވާލި ދެ މިސައިލް ވައްޓާލާފައިވާ ކަމަށް ސީރިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2018 3
އަސަދު ވެރިކަމުން ދުރުކޮށްފާނެކަމުގެ އިންޒާރު އިޒްރޭލުން ދީފި

ތެލް އަވީވް (މެއި 8) - ސީރިއާގެ ތެރޭން އިޒްރޭލަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް އީރާނަށް ފުރުސަތު ދޭނަމަ ސީރިއާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދުގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އިޒްރޭލުގެ މިނިސްޓަރަކު ދެއްވައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 2
ވައިގެ މަރުކަޒަށް ހަމަލާ ދިނީ އިޒްރޭލުން: ސީރިއާ

ދިމިޝްގު (އެޕްރީލް 9) - އަސްކަރީ މަރުކަޒަށް ބޮން އެޅީ އިޒްރޭލުން ކަމަށް ސީރިއާ އާއި އެ ގައުމުގެ ބައިވެރިޔާ ރަޝިޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 6
އީރާނާއި ސީރިއާ އިން ދަނީ އަލިފާނާ ކުޅެމުން: އިޒްރޭލް

ތެލް އަވީވް (ފެބްރުއަރީ 11) - އީރާނާއި ސީރިއާ އިން ދަނީ "އަލިފާނާ ކުޅެމުން" ކަމަށް ބުނެ އިޒްރޭލުން އިއްޔެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018 3
ސީރިއާ އިން ހަމަލާދީ އިޒްރޭލުގެ ޖެޓެއް ވައްޓާލައިފި

ދިމިޝްގު (ފެބްރުއަރީ 10) - ސީރިއާ އަށް އިޒްރޭލުން ވައިގެ ހަމަލާތައް ދޭތީ ސީރިއާ އިން ވެސް ރައްދު ހަމަލާދީ އިޒްރޭލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ އެފް-16 ގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ޖެޓެއް ވައްޓާލައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018
ސީރިއާގެ އަސްކަރީ އަމާޒުތަކަށް އިޒްރޭލުން ވައިގެ ހަމަލާދީފި

ދިމިޝްގު (ފެބްރުއަރީ 8) - ވެރިރަށް ދިމިޝްގާ ކައިރީގައިވާ އަސްކަރީ އަމާޒުތަކަށް އިޒްރޭލުން ވައިގެ ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށް ސީރިއާ އިން ތުހުމަތު ކޮށްފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 1
ސީރިއާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީފި

ދިމިޝްގު (ޑިސެމްބަރު 3) - ސީރިއާގެ ވެރިރަށް ދިމިޝްގުގެ ބޭރުގައިވާ އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް އިޒްރޭލުން މިސައިލް ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށް ސީރިއާގެ ރަސްމީ ޓީވީން ބުނެފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017
އީރާނުން ދަނީ ސީރިއާގައި މިސައިލް ހަދަމުން: އިޒްރޭލް

ތެލް އަވީވް (އޮގަސްޓް 29) - ސީރިއާ އާއި ލުބުނާނުގައި އީރާނުން މިސައިލް ފެކްޓަރީއެއް ހަދަމުންދާ ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2017 3
ސީރިޔާ ހަނގުރާމަ ގޯލާންގެ އުސް ބިންތަކަށް ފެތުރެނީ

ސީރިޔާގައި ހިނގަމުންދާ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ، އިޒްރޭލާ އިންވެގެން އޮންނަ ގޯލާންގެ އުސް ބިންތަކަށް ފެތުރެން ފަށައި ހަނގުރާމަ ވަރުގަދަ ވަމުން އެބަދެ އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 11
ސީރިއާގެ ޔަތީމު 100 ކުއްޖަކާ އިޒްރޭލުން ހަވާލުވަނީ

ތެލް އަވީވް (ޖެނުއަރީ 26) - ދެ ގައުމުގެ ގުޅުންތައް ގޯސް ނަމަވެސް ސީރިއާގެ ޔަތީމު 100 ކުއްޖަކާ ހަވާލުވާން އިޒްރޭލުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ދާޚިލީ ވުޒާރާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.