06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 18
ގުދުސް އަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 6) - އިޒްރޭލުގެ ވެރި ރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިރޭ ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 3
އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަށް ގުދުސް ހަދައިގެންނުވާނެ: ފްރާންސް

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 5) - އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބަލައިގަންނަން އުޅޭތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލާ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓް އިތުރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 4
އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ގުދުސް ނުހެދުމަށް ޖޯޑަންގެ އިންޒާރު

އައްމާން (ޑިސެމްބަރު 4) - އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބަލައިގެންފި ނަމަ އެކަމުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވާނެތީ އެކަން އެ ގޮތަށް ނުކުރުމަށް ޖޯޑަންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އައްޔުމަން ސަފާދީ އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 1
ސީރިއާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީފި

ދިމިޝްގު (ޑިސެމްބަރު 3) - ސީރިއާގެ ވެރިރަށް ދިމިޝްގުގެ ބޭރުގައިވާ އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް އިޒްރޭލުން މިސައިލް ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށް ސީރިއާގެ ރަސްމީ ޓީވީން ބުނެފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 14
އިޒްރޭލް މީހަކު ނަަބަވީއަށް ވަދެ ފޮޓޯ ނެގި މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

މަދީނާ (ނޮވެމްބަރު 22) - އިޒްރޭލުގެ ރައްޔިތަކު ސައުދީ އަރަބިއާގެ މަދީނާގެ މާތްވެގެންވާ މަސްޖިދުއް ނަބަވީ އަށް ވަދެ ފޮޓޯ ނަގާ ފޭސްބުކުގައި އާއްމު ކުރުމުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އަރަބިންގެ ރުޅިވެރިކަން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 9
ސައުދީއާ އެކު ސިއްރު ގުޅުމެއް އޮވޭ: އިޒްރޭލުގެ ވަޒީރު

ތެލް އަވީވް (ނޮވެމްބަރު 20) - އީރާނާ މެދު އޮންނަ ކަންބޮޑުވުމުގައި ސައުދީ އަރަބިއާ އެކު ސިއްރު ގުޅުންތަކެއް އޮންނަ ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ވަޒީރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2017 5
އިޒްރޭލް މީހާ ކުވޭތު އެއާލައިނުން މަނާކުރީ ރަނގަޅަށް

ފްރެންކްފަޓް (ނޮވެމްބަރު 17) - އިޒްރރޭލުގެ ޕަސިންޖަރަކު އުފުލުން މަނާކުރުމަކީ ކުވޭތު އެއާލައިނުގެ ހައްގުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށް ޖަރުމަނުގެ ކޯޓަކުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2017
ފަލަސްތީނުގެ ކިޔަވާ ކުދިންގެ އާދޭސް އިނގިރޭސި ބޮޑު ވަޒީރަށް

ގުދުސް (ނޮވެމްބަރު 3) - ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި އިޒްރޭލް އުފަންކުރަން މެދުވެރިވި ބެލްފޯ ޑިކްލަރޭޝަނަށް ފާޑުކިޔާ އެ ގަރާރަށް 100 އަހަރު ފުރުނު ދުވަހާ ދިމާކޮށް ފަލަސްތީނުގެ އެތައް ހާސް ކުދިންނެއް އިނގިރޭސި ބޮޑު ވަޒީރު ތެރޭސާ މެއި އަށް ސިޓީ ފޮނުވައިފަ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 2
މަަރަށް ހާޒިރުވެފައިވާ ދަރި ދެކިލަން 10 މިނިޓް

ގުދުސް (ނޮވެމްބަރު 1) - މަރަން ހާޒިރުވެފައިވާ ދަރިފުޅު ދެކިލަން ފަލަސްތީނުގެ ގައިދީއަކަށް އިޒްރޭލުން ދިނީ އެންމެ 10 މިނިޓް ކަމަށް އާއިލާ އިން ބުނެފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 1
ގަރުނެއް ފަހުން އިނގިރޭސިން ބެލްފޯ ގަރާރުގެ ދިފާއުގައި

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 30) - ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި ޔަހޫދީން ވަޒަންވެރި ކުރުވައި އިޒްރޭލް އުފައްދަން މެދުވެރިވި ބެލްފޯ ޑިކްލަރޭޝަނަށް ގަރުނެއްވީ އިރު އެ ގަރާރުގެ ދިފާއުގައި އިނގިރޭސިން މިއަދު ވެސް ދަނީ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2017 7
އެމެރިކާގެ ފަހަތުން އިޒްރޭލް ވެސް ޔުނެސްކޯއިން ވަކިވަނީ

ތެލް އަވީވް (އޮކްޓޯބަރު 14) - އެމެރިކާގެ ފަހަތުން އިޒްރޭލް ވެސް ޔުނެސްކޯ އިން ވަކިވާން ނިންމައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 7
އިޒްރޭލަށް ތަފާތު ކުރާތީ ޔުނެސްކޯއިން އެމެރިކާ ވަކިވަނީ

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 12) - އިޒްރޭލަށް ތަފާތުކުރާތީ ކަމަށް ބުނެ އދ.ގެ ސަގާފަތާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާ ޔުނެސްކޯ އިން ވަކިވާން އެމެރިކާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 3
ނަތަންޔާހޫގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ޚިޔާނާތުގެ ދައުވާކުރަނީ

ގުދުސް (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - ޚިޔާނާތުގެ ތުހުމަތުތަކެއްގައި އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ އަނބިކަނބަލުން ސާރާ ނަތަންޔާހޫގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ވިސްނަވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 2
ބައި ގަރުނު ވަންދެން އުޅުނު ގެއިން ބޭރުކޮށްލައިފި

ގުދުސް (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - ބައި ގަރުނަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ފަލަސްތީނުގެ އާއިލާއެއް އިރުމަތީ ގުދުސްގައި ދިރިއުޅުނު ގެއިން އިޒްރޭލް ފުލުހުން ވަދެ ގަދަބާރުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 2
އިޒްރޭލުން ޔަހޫދިންނަށް ގެދޮރު އެޅުން ގަވާއިދާޚިލާފު: އދ

ރާމުﷲ (އޮގަސްޓް 30) - ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކުގައި ޔަހޫދިންނަށް އިޒްރޭލުން ގެދޮރު އަޅައިދިނުން ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމަށާއި އެއީ ސުލްހަ އަށް ކަނޑައެޅިގެން ހުރި ހުރަހެއް ކަމަށް އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 2
ދެ ދައުލަތް އުފެއްދުމުގެ ޚިޔާލު ދޫކޮށްލައިގެން ނުވާނެ

ރާމުﷲ (އޮގަސްޓް 29) - ފަލަސްތީނާއި އިޒްރޭލުގެ މައްސަލަ އަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ދެ ދައުލަތް އުފެއްދުމުގެ ޚިޔާލު ދޫކޮށްލައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް...

August 29, 2017
އީރާނުން ދަނީ ސީރިއާގައި މިސައިލް ހަދަމުން: އިޒްރޭލް

ތެލް އަވީވް (އޮގަސްޓް 29) - ސީރިއާ އާއި ލުބުނާނުގައި އީރާނުން މިސައިލް ފެކްޓަރީއެއް ހަދަމުންދާ ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2017 2
50 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެނުންނަށް އަގްސާ ބަންދު

ގުދުސް (ޖުލައި 28) - އަގްސާ މިސްކިތުގައި ހަރުކުރި ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ އާއި މެޓަލް ޑިޓެކްޓަރު އިޒްރޭލުން ނެއްޓި ނަމަވެސް މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދަށް މިސްކިތަށް ވަދެވޭނީ 50 އަހަރުން މަތީގެ ފިރިހެންނަށް ކަމަށް އިޒްރޭލުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017
އަގްސާ މައްސަލަ މިހާރު އޮތީ ބޮޑު ނުރައްކަަލެއްގެ ތެރޭގައި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޖުލައި 26) - އަގްސާ މިސްކިތް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި އިޒްރޭލުން އުފެއްދި ހަމަނުޖެހުންތައް މިހާރު އޮތީ ބޮޑު ނުރައްކަލަކަށް ބަދަލުވުމުގެ މަގުމަތީގައި ކަމަށް އދ. އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ފަލަސްތީނުގެ މަންދޫބު ރިޔާޒް މަންސޫރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2017
އިޒްރޭލް އެމްބަސީން މުވައްޒަފުން ހުސްކޮށްފި

އައްމާން (ޖުލައި 25) - ޖޯޑަންގައި ހުންނަ އިޒްރޭލް އެމްބަސީގެ މުވައްޒަފުން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި އެވެ.

July 25, 2017 2
އަގްސާގައި ހަރުކުރި މެޓަލް ޑިޓެކްޓަރުތައް ނަގައިފި

ގުދުސް (ޖުލައި 25) - އަގްސާ މިސްކިތަށް ވަންނަ މީހުން ބަލާ ފާސްކުރުމަށް އިޒްރޭލުން ހަރުކުރި މެޓަލް ޑިޓެކްޓަރުތައް ނަގާ އެއަށް ވުރެ ލުއި ގޮތަކަށް މީހުން ބަލާ ފާސްކުރުމުގެ އިންތިޒާމް...

24 ޖުލައި

July 24, 2017 6
ގުދުސް އަކީ ރަތް ރޮނގެއް، އިޒްރޭލުން ކުޅެނީ އަލިފާނާ

ގުދުސް (ޖުލައި 24) - މާތް ވެގެންވާ އަލް ގުދުސް އަކީ ރަތް ރޮނގެއް ކަމަށާއި ގުދުސްގެ މުގައްދަސް ތަންތަނުގައި ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރަން ކަމަށް ބުނެ އިޒްރޭލުން އަޅަމުންދާ...

July 24, 2017 3
ޖޯޑަންގައި ހުންނަ އިޒްރޭލް އެމްބަސީ އަށް ހަމަލާދީފި

އައްމާން (ޖުލައި 24) - ޖޯޑަންގެ ވެރިރަށް އައްމާނުގައި ހުންނަ އިޒްރޭލުގެ އެމްބަސީ އަށް ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއްގައި ދެ މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.