14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019
އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތަކުގައި އެއް އާއިލާއަކުން 8 މަރު

ގާޒާ (ނޮވެމްބަރު 14) - ގާޒާ ސިޓީ އަށް އިޒްރޭލުން ދިން އުދުވާނުގައި ފަލަސްތީނުގެ އެއް އާއިލާއަކުން އަށް މީހުން ޝަހީދުވެފައިވާ ކަމަށް ގާޒާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

November 14, 2019 4
ގާޒާ އަށް ދޭ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ގާޒާ (ނޮވެމްބަރު 14) - ގާޒާ އަށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލަން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް މިސްރުގެ އޮފިޝަލުންނާއި އިސްލާމިކް ޖިހާދުގެ އިސް ފަރާތްތަކުން ބުނެފި...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 6
އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީ ފަލަސްތީނުގެ 15 މީހުން ޝަހީދު

ގާޒާ (ނޮވެމްބަރު 13) - ގާޒާ ސިޓީ އަށް އިޒްރޭލުން ބޮން އަޅައި ފަލަސްތީނުގެ 15 މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 5
ފަލަސްތީނުގެ އިސް ކޮމާންޑަރަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި

ތެލް އަވީވް (ނޮވެމްބަރު 12) - އިޒްރޭލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކެއްގައި ފަލަސްތީނުގެ އިސްލާމިކް ޖިހާދުގެ އިސް ކޮމާންޑަރެއް ކަމަށްވާ ބަހާ އަބޫ އަލް އަތާ މިއަދު ޝަހީދުކޮށްލައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 9
ސަރުކާރެއް އުފެއްދުމުގައި ނަތަންޔާހޫ ފެއިލްވެއްޖެ

ތެލް އަވީވް (އޮކްޓޯބަރު 22) - ސަރުކާރެއް އުފައްދަން ލިބުނު މުއްދަތުގައި އެކަން ނުކުރެވި ފެއިލްވެއްޖެ ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އެ ގައުމުގެ ރައީސް އަށް އަންގަވައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 1
ނަތަންޔާހޫއަށް މިފަހަރު ވެސް ކުރި ހޯދަން އުނދަގޫވެފައި

ތެލް އަވީވް (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - އިޒްރޭލުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުގައި މެޖޯރިޓީ ހޯދޭ ވަރަށް އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް ގޮނޑި ކާމިޔާބު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެގްޒިޓް ޕޯލްތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019
ނަތަންޔާހޫގެ ކުރިމަގު ކަނޑައެޅުމުގެ އިންތިޚާބު ކުރިއަށް

ތެލް އަވީވް (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ ސިޔާސީ ކުރިމަގު ކަނޑައެޅުމުގެ ވޯޓު ނަގަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 4
ވެސްޓްބޭންކު އިޒްރޭލުގެ ތަނަކަށް ހެދުން ގަވައިދާހިލާފު

ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ޖޯޑަން ވެލީ އަކީ އިޒްރޭލުގެ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުން އިއުލާން ކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެއީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނުތައް ހުއްދަ ކުރާ ކަމެއް...

September 15, 2019 6
އޯއައިސީގެ ބައްދަލުވުމަށް ޝާހިދު ސައުދީއަށް ވަޑައިގެންފި

ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ބައެއް އިޒްރޭލްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަން އިޒްރޭލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ) އިން ބާއްވާ...

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 3
ނަތަންޔާހޫގެ ނިންމުން ދުނިޔޭގެ ގާނޫނާ ޚިލާފު: އދ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - އަންނަ ހަފުތާގައި ބާއްވާ އާއްމު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެ ނަމަ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ޖޯޑަން ވާދީ އިޒްރޭލުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަން ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ގެންގުޅުއްވާ ޕްލޭނަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 2
ނަތަންޔާހޫ އަކީ ސުލްހައިގެ ހަލާކު: ފަލަސްތީން

ގުދުސް (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އަކީ ސުލްހައިގެ ހަލާކު ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު މުހައްމަދު އިޝްތަޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 11, 2019 4
"ވެސްޓް ބޭންކުގެ ބައެއް އިޒްރޭލުގެ ތަނަކަށް ހަދާނަން"

ތެލް އަވީވް (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - އަންނަ ހަފުތާގައި އޮންނަ އާއްމު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެ ނަމަ ފަލަސްތީނުގެ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ޖޯޑަން ވެލީ އަކީ އިޒްރޭލުގެ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 4
އިޒްރޭލުގެ ޑްރޯނަކަށް ހިޒްބުﷲ އިން ހަމަލާދީ ވައްޓާލައިފި

ބޭރޫތު (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - ލުބުނާނުގެ ދެކުނުގެ ޓައުނެއް ކަމަށްވާ ރަމީޔާހަށް ފޮނުވާލި އިޒްރޭލުގެ ޑްރޯނަކަށް ހަމަލާދީ ވައްޓާލާފައިވާ ކަމަށް ހިޒްބުﷲ ޖަމާއަތުން ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019 4
"އިޒްރޭލަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް ރަތް ރޮނގެއް ނެތް"

ބޭރޫތު (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - އިޒްރޭލާ ކުރިމަތިލުމުގައި ހިޒްބުﷲ ޖަމާއަތަށް "ރަތް ރޮނގެއް" މިހާރު ނެތް ކަމަށާއި ޔަހޫދީ ގައުމުގެ ބޯޑަރުން އެންމެ އެތެރެއަށް ވެސް ހަމަލާ ދޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެ ޖަމާއަތުގެ ލީޑަރު ހަސަން ނަސްރުﷲ ދެއްވައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 1
ހިޒްބުﷲ އާއި އިޒްރޭލުން ހަމަލާތައް ބަދަލުކޮށްފި

ބޭރޫތު (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - ލުބުނާނުގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި ހިޒްބުﷲ އާއި އިޒްރޭލުން އިއްޔެ ވައިގެ ހަމަލާތައް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 3
އިޒްރޭލުގެ ކޮންމެ ހަމަލާއަކަށް ރައްދު ދޭނަން: ހިޒްބުﷲ

ބޭރޫތު (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - އިޒްރޭލުން ދިން ޑްރޯން ހަމަލާ އަށް ރައްދު ދޭން ހިޒްބުﷲ ގެ ކޮމާންޑަރުން ތިބީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ ޖަމާއަތުގެ ލީޑަރު ހަސަން ނަސްރުﷲ އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019 2
އިޒްރޭލުގެ ޑްރޯން ހަމަލާއަކީ ހަނގުރާމަ އިއުލާންކުރުން

ބޭރޫތު (އޮގަސްޓް 27) - އިޒްރޭލުން ބޭރޫތަށް ދިން ޑްރޯން ހަމަލާއަކީ ހަނގުރާމަ އިއުލާން ކުރުންފަދަ ކަމެއް ކަމަށް ލުބުނާނުގެ ރައީސް މިޝޭލް އޫން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019 1
ހިޒްބުﷲ އިން އިޒްރޭލަށް ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ދީފި

ބޭރޫތު (އޮގަސްޓް 26) - އިޒްރޭލް ތައްޔާރަށް އޮތުމަށް ކަމަށް ބުނެ ލުބުނާނުގެ ހިޒްބުﷲ ޖަމާއަތުން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

August 26, 2019
އީރާނުގެ ޑްރޯން ސައިޓަކަށް ހަމަލާ ދިނިން: އިޒްރޭލް

ތެލް އަވީވް (އޮގަސްޓް 26) - ސީރިއާގައިވާ އީރާނުގެ ޑްރޯން ސައިޓަކަށް ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށް އިޒްރޭލުން ބުނެފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 5
"އިޒްރޭލުން ފޮނުވާލި ދެ ޑްރޯން ވެސް ވަނީ ވެއްޓިފައި"

ބޭރޫތު (އޮގަސްޓް 25) - ލުބުނާނުގެ ވެރިރަށް ބޭރޫތުގައި ހިޒްބުﷲ ގެ ބާރު އޮންނަ ސަރަހައްދަކަށް އިޒްރޭލުން ފޮނުވާލި ދެ ޑްރޯން ވެސް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށް އެ ޖަމާއަތުން ބުނެފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 3
"އަޅުގަނޑަކީ އިޒްރޭލަށް އެންމެ ބޮޑަށް އެހީވި ރައީސް"

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 22) - އެމެރިކާގެ އެއްވެސް ރައީސެއް އެމަނިކުފާނަށް ވުރެ ބޮޑަށް އިޒްރޭލަށް އެހީތެރިވެދީފައި ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 5
ޓްރަމްޕާއި ނަތަންޔާހޫގެ އަނިޔާ ސިއްރެއް ނުކުރެވޭނެ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 20) - ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި އިޒްރޭލްގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ހިންގާ ޖަރީމާތައް ސިއްރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެކަންކަން ބެލުމަށް އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގެ މެންބަރުން ފަލަސްތީނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް ކޮންގްރެސްގެ މުސްލިމް އަންހެން ދެ މެންބަރުން ކަމަށްވާ...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 3
ހިޒްބުﷲގެ އިންޒާރަށް ޖެހިލުމެއް ނުވޭ: ނަތަންޔާހޫ

ތެލް އަވީވް (އޮގަސްޓް 18) - ހިޒްބުﷲގެ އަސްކަރީ ގާބިލްކަން ހުރި މިންވަރާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ޖަމާއަތުގެ ލީޑަރު ހަސަން ނަސްރުﷲ ދެއްވި އިންޒާރަށް ކުޑަކޮށް ވެސް ޖެހިލުން ނުވާ ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 7
އެމެރިކާގެ މުސްލިމް ދެ މެންބަރުން އިޒްރޭލަށް ވަނުން މަނާ

ތެލް އަވީވް (އޮގަސްޓް 16) - އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގައި ހިމެނޭ މުސްލިމް ދެ މެންބަރުން ކަމަށްވާ ރަޝީދާ ތަލީބާއި އިލްހާން އުމަރު އިޒްރޭލަށް އެތެރެވުން މަނާކޮށްފި އެވެ.