08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018 3
ފަލަސްތީނުގެ ހިތްވަރުގަދަ ކުއްޖާ ގައުމުން ބޭރަށް ދިއުން މަނާ

ތެލް އަވީވް (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - އިޒްރޭލުގެ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި، އަށް މަސް ދުވަހު ބެހެއްޓުމަށް ފަހު މިދިޔަ ޖުލައި މަހު މިނިވަން ކުރި ފަލަސްތީނުގެ ހިތްވަރުގަދަ ،ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖާ އަހަދު ތަމީމީ ގައުމުން ބޭރަށް ދަތުރު ކުރުން އިޒްރޭލުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 8
މެދުއިރުމައްޗަށް ހަމަލާ ދެވޭވަރުގެ މިސައިލެއް އިޒްރޭލުން އުފައްދަނީ

ތެލް އަވީވް (އޮގަސްޓް 28) - މެދުއިރުމަތީގެ ކޮންމެ ތަނަކަށް ވެސް ހަމަލާ ދެވޭވަރުގެ މިސައިލެއް އިޒްރޭލުން އުފައްދަމުން އަންނަ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަވިގްދޯ ލީބަމަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018 2
މުސްލިމް ގައުމުތައް އެއްބައިވާން އިޒްރޭލާއި އެމެރިކާ ނޭދޭނެ: އީރާން

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 23) - މުސްލިމް ގައުމުތައް އެކަތިގަނޑަކަށް ވެގެން އުޅުމަކީ އެމެރިކާ އާއި ޒަޔަނިސްޓް އިޒްރޭލް ބޭނުންވާނެ ގޮތް ނޫން ކަމަށް އީރާނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާމިރު ހާތަމީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018
ޔަހޫދީ ދައުލަތުގެ ބިލާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުގައި މުޒާހަރާ

ތެލް އަވީވް (އޮގަސްޓް 12) - އިޒްރޭލަކީ ޔަހޫދީ ދައުލަތެއް ކަމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބިލާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ގޮތުން ތެލް އަވީވްގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 4
ފަލަސްތީނުގެ މާބަނޑު މީހަކާ ކުޑަ ދަރިފުޅު ޝަހީދުކޮށްލައިފި

ގާޒާ (އޮގަސްޓް 9) - ގާޒާ އަށް އިޒްރޭލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ މާބަނޑު އަންހެނަކާއި އޭނާގެ 18 މަހުގެ ކުޑަ ދަރިފުޅު ޝަހީދުކޮށްލައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018
ގާޒާ އަށް ތެޔޮ އެތެރެ ކުރުން އިޒްރޭލުން މަނާކޮށްފި

ގާޒާ (އޮގަސްޓް 2) - ގާޒާ އަށް ތެޔޮ ސަޕްލައި ކުރުން މިއަދުން ފެށިގެން އަނެއްކާވެސް މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަވިގްދޯ ލީބަމަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 02, 2018 5
ކަނޑުއޮޅި ބަންދު ނުކުރަން އީރާނަށް ނަތަންޔާހޫގެ އިންޒާރު

ތެލް އަވީވް (އޮގަސްޓް 2) - ރަތް ކަނޑުގެ ދެކުނުން ވަދެ ނުކުމެވެން އޮންނަ ބާބުލް މަންދަބް ކަނޑުއޮޅި އީރާނުން ބަންދުކޮށްފި ނަމަ އީރާނާ ދެކޮޅަށް އަސްކަރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އިޒްރޭލުން...

30 ޖުލައި

July 30, 2018 1
ގާޒާ އަށް އެހީ ގެންދާ ބޯޓެއް އިޒްރޭލުން ހުއްޓުވައިފި

ގާޒާ (ޖުލައި 30) - ގާޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީގެ ތަކެތި ހިފައިގެން ދިޔަ ބޯޓެއް އިޒްރޭލް ސިފައިން ކަނޑު މަތިން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

July 30, 2018 1
ފަލަސްތީނުގެ ހިތްވަރުގަދަ އަންހެން ކުއްޖާއަށް އެތައް ބައެއްގެ ލޯބި

ރާމުﷲ (ޖުލައި 30) - އިޒްރޭލުގެ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި އަށް މަސް ދުވަހު ބެހެއްޓުމަށް ފަހު އިއްޔެ މިނިވަން ކުރި ފަލަސްތީނުގެ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖާ އަހުދު ތަމީމީ އަށް އެތައް ބައެއް...

29 ޖުލައި

July 29, 2018 2
ޔަހޫދީ ދައުލަތެއް ކަމަށް ފާސްކުރުމުން ޕާލަމެންޓް މެންބަރަކު އިސްތިއުފާ

ތެލް އަވީވް (ޖުލައި 29) - އިޒްރޭލަކީ ޔަހޫދީ ދައުލަތެއް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމުން އެކަމާ އިހްތިޖާޖް ކުރުމުގެ ގޮތުން ޕާލަމެންޓުގެ އަރަބި ދަރިކޮޅުގެ މެންބަރަކު އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018
ސީރިއާގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ބޯޓެއް އިޒްރޭލުން ވައްޓާލައިފި

ދިމިޝްގު (ޖުލައި 25) - އިޒްރޭލުގެ ވައިގެ ސަރަހައްދަށް ވަން ސީރިއާގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާ ބޯޓަކަށް ހަމަލާދީ ވައްޓާލާފައިވާ ކަމަށް އިޒްރޭލުން ބުނެފި އެވެ.

July 25, 2018 8
"ތުރުކީގައި އޮތީ އަނދިރި، ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމެއް"

ތެލް އަވީވް (ޖުލައި 25) - ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ތުރުކީގައި ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ އަނދިރި، ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން...

24 ޖުލައި

July 24, 2018 1
"ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުން އެންމެ ބޮޑު ގައުމަކީ އިޒްރޭލް"

އަންކަރާ (ޖުލައި 24) - ދުނިޔޭގައި އޮތް ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުން އެންމެ ބޮޑު ގައުމަކީ އިޒްރޭލް ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2018 5
އިޒްރޭލަކީ ޔަހޫދީންގެ ދައުލަތެއް ކަމަށް ފާސްކޮށްފި

ތެލް އަވީވް (ޖުލައި 19) - އިޒްރޭލަކީ ޔަހޫދީ ދައުލަތެއް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2018 6
ގާޒާ އަށް ތެޔޮ ސަޕްލައި ކުރުން އިޒްރޭލުން ހުއްޓާލައިފި

ގާޒާ (ޖުލައި 18) - ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާ އަށް ތެޔޮ ސަޕްލައި ކުރުން އިޒްރޭލުން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018
ސީރިއާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީފި

ދިމިޝްގު (ޖުލައި 16) - ހަލަބު ޕްރޮވިންސްގައިވާ ސީރިއާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް އިޒްރޭލުން މިސައިލް ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ މީޑިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2018 5
ހަމާސްއާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުން ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީފި

ގާޒާ (ޖުލައި 15) - ގާޒާގައި 2014 ވަނަ އަހަރު ކުރި ހަނގުރާމައިގެ ފަހުން ހަމާސްއާ ދެކޮޅަށް ދިން އެންމެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތައް ދީފައިވާ ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2018 7
ހަނދުގައި އިޒްރޭލުގެ ދިދައެއް ހަރު ކުރަނީ

ތެލް އަވީވް (ޖުލައި 13) - އިޒްރޭލުން ހަނދަށް ފޮނުވާ އުޅަނދުގެ މައިގަނޑު އެއް ބޭނުމަކީ އިޒްރޭލުގެ ދިދައެއް ހަނދުގައި ޖެހުން ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 4
ފަލަސްތީނުގެ ބަޖެޓުން 300 މިލިއަން ޑޮލަރު އިޒްރޭލުން އުނިކުރަނީ

ތެލް އަވީވް (ޖުލައި 5) - ފަލަސްތީނުގެ ބަޖެޓުން އަހަރަކު 300 މިލިއަން ޑޮލަރު އުނިކުރާނެ ކަމަށް އިޒްރޭލުން ބުނެފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2018 1
ފަލަސްތީނުގެ ގައިދީންގެ ފައިސާ އިޒްރޭލުން ހިފަހައްޓަނީ

ތެލް އަވީވް (ޖުލައި 3) - ފަލަސްތީނުގެ ގައިދީންނާއި އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ދޭ ވެލްފެއާ ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމުގެ ގާނޫނެއް އިޒްރޭލުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018 5
އެމެރިކާގެ ސުލްހައިގެ ޕްލޭނަށް އަރަބި ހަތަރު ގައުމެއްގެ ތާއީދު

ޖޯޑަން (ޖޫން 26) - ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް ކޮންމެ ގޮތަކަށް ދެކެވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް، މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމެރިކާ އިން ހުށަހަޅާ ޕްލޭނަށް އަރަބި ހަތަރު ގައުމަކުން ތާއީދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ނޫހަކުން ބުނެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2018 2
ނަތަންޔާހޫގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ދައުވާ ކުރަނީ

ތެލް އަވީވް (ޖޫން 22) - ސަރުކާރުގެ ފައިސާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މައްސަލާގައި ނަތަންޔާހޫގެ އަނބިކަނބަލުން ސާރާ ނަތަންޔާހޫ އަށް ދައުވާ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018 1
އިޒްރޭލުގެ ކުރީގެ މިނިސްޓަރެއް އީރާނަށް ޖާސޫސްކޮށްދިން

އިޒްރޭލުގެ ކެބިނެޓްގައި މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ހިމެނުނު މިނިސްޓަރެއް އީރާނަށް ޖާސޫސް ކޮށްދިން މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިޒްރޭލުން ބުނެފި އެވެ.