03 އެޕްރީލް

April 03, 2018 25
އިޒްރޭލަށް ވެސް ބިމެއްގެ ހައްގު އޮންނަންވާނެ: ސައުދީ ވަލީ އަހުދު

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 3) - ފަލަސްތީނެކޭ އެއްގޮތަށް އިޒްރޭލަށް ވެސް އަމިއްލަ ބިމެއް އޮތުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ ކަމަށް ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 13
"ނަތަންޔާހޫ އަކީ ޓެރަރިސްޓެއް، އިޒްރޭލަކީ ޓެރަރިސްޓް ދައުލަތެއް"

އަންކާރާ (އެޕްރީލް 2) - އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އަކީ ޓެރަރިސްޓެއް ކަމަށާއި އިޒްރޭލަކީ ޓެރަރިސްޓް ދައުލަތެއް ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 5
ގާޒާއާ ގުޅޭ އދ.ގެ ގަރާރު އެމެރިކާ އިން ހުއްޓުވައިފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އެޕްރީލް 1) - ގާޒާގެ ބޯޑަރަށް ޖަމާވެފައިވާ ފަލަސްތީން މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް އިޒްރޭލުން ދޭ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވުމާއި އެކަން ތަހްގީގު ކުރަން ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން...

April 01, 2018 4
ގާޒާގެ އެތެރޭގައި ވެސް ހަމަލާ ދޭނަން: އިޒްރޭލް

ގާޒާ (އެޕްރީލް 1) - ގާޒާގައި އެތެރޭގައި ވެސް ހަމަލާތައް ދޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އިޒްރޭލުން ދީފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018 10
ގާޒާ ބޯޑަރުގައި ދިން ހަމަލާ ރާއްޖެއިން ކުށްވެރިކޮށްފި

ފަލަސްތީނުގެ ގާޒޯ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި އިޒްރޭލުން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ ބަޔަކު ޝަހީދު ކޮށްލި ހާދިސާ ރާއްޖެ އިން މިރޭ ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

March 31, 2018 2
ގާޒާ ބޯޑަރުގެ ހަމަނުޖެހުން އދ. އިން ތަހުގީގު ކުރަނީ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (މާޗް 31) - ގާޒާ ބޯޑަރުގައި ފަލަސްތީނުން އިއްޔެ ފެށި އިހްތިޖާޖްގައި އިޒްރޭލް ސިފައިން ބަޑިޖަހާ ފަލަސްތީނުގެ 16 މީހުން ޝަހީދުކޮށްލި މައްސަލައިގެ މިނިވަން ތަހުގީގެއް...

30 މާޗް

March 30, 2018 3
ބޯޑަރުގެ ހަމަނުޖެހުން: ފަލަސްތީނުގެ ހަތް މީހުން ޝަހީދު

ގާޒާ ސިޓީ (މާޗް 30) - ހަ ހަފުތާ އަށް ދިގުދެމިގެންދާ އިހްތިޖާޖުގައި ފަލަސްތީނުގެ އެތައް ބަޔަކު ގާޒާގެ ބޯޑަރަށް މިއަދު ޖަމާވިއިރު ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި މިހާތަނަށް ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ހަތް މީހުން ޝަހީދުވެފަ އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 4
އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލަށް އެމެރިކާގެ އިންޒާރު

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 25) - އިޒްރޭލް ކުށްވެރިކޮށް ގަރާރުތައް ނެރެމުންދާތީ ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލަމުންދާ ކަމަށާއި އެ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރާ ނަމަ އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލުން...

March 25, 2018 8
ސައުދީ ވައިގެ ސަރަހައްދުގެ ތެރޭން އިޒްރޭލަށް ދަތުރުކޮށްފި

ތެލް އަވީވް (މާޗް 25) - އިޒްރޭލަށް ދަތުރުކުރާ ބޯޓުތަކަށް ސައުދީގެ ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ރިޔާޒުން ދިނުމާ އެކު އެއާ އިންޑިއާގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ސައުދީ ވައިގެ...

08 މާޗް

March 08, 2018 1
ގުދުސްގައި ފަލަސްތީނު މީހުންގެ ރައްވެހިކަން ގެއްލޭ ބިލެއް ފާސްކޮށްފި

ގުދުސް (މާޗް 8) - އިޒްރޭލަށް އިތުބާރު ނޯންނަ ފަލަސްތީން މީހުންގެ ގުދުސްގެ ރަށްވެހިކަން ބާތިލް ކުރުމުގެ ބާރު އިޒްރޭލުގެ ދާޚިލީ ވަޒީރަށް ލިބި ދިނުމުގެ ބިލެއް އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018
އެމްބަސީއާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތަކަށް ނަތަންޔާހޫ އެމެރިކާ އަށް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 4) - އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރުމާ ބެހޭ ފަހުގެ މަޝްވަރާތަކަށް އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އެމެރިކާ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 1
އިއްތިހާދުގެ ބޯޓެއް ގޮއްވާލަން އުޅުން ނާކާމިޔާބުކޮށްލިން: އިޒްރޭލް

ގުދުސް (ފެބްރުއަރީ 22) - ސިޑްނީން ފުރައިގެން އަބޫ ދާބީ އަށް ދަތުރުކުރި އިއްތިހާދު އެއާވޭސްގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ގޮއްވާލަން އުޅުނު ހާދިސާއެއް ނާކާމިޔާބުކޮށްލި ކަމަށް އިޒްރޭލުން ބުނެފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 3
މިސްރާއި އިޒްރޭލް 15 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް

ތެލް އަވީވް (ފެބްރުއަރީ 20) - އިޒްރޭލުގެ ޑެލެކް ޑްރިލިން އާއި މިސްރުގެ ޑޮލްފިނަސްއާ ދެމެދު ގޭސް ސަޕްލައި ކުރުމުގެ 15 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 5
ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ނަތަންޔާހޫގެ ގާތް މީހުން ހައްޔަރު ކުރަނީ

ތެލް އަވީވް (ފެބްރުއަރީ 19) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި، އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫއާ ގުޅުންހުރި ގިނަ ބަޔަކު ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

February 19, 2018 13
ދުނިޔެއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ބިރަކީ އީރާން: ނަތަންޔާހޫ

މިއުނިކް (ފެބްރުއަރީ 19) - ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ބިރަކީ އީރާން ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 15
ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ނަތަންޔާހޫ އަށް ދައުވާ ކުރާނަން: ފުލުހުން

ތެލް އަވީވް (ފެބްރުއަރީ 14) - އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާ ކުރާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 6
ސައުދީ-އިޒްރޭލުގެ ގުޅުމަށް ސުވާލުކުރުމުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ރިޔާޒް (ފެބްރުއަރީ 11) - ސައުދީ އަރަބިއާ އާއި އިޒްރޭލުގެ ގުޅުން ރަނގަޅުވެ އެ ގުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލުކުރި ސައުދީގެ އެކްޓިވިސްޓަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި...

February 11, 2018 6
އީރާނާއި ސީރިއާ އިން ދަނީ އަލިފާނާ ކުޅެމުން: އިޒްރޭލް

ތެލް އަވީވް (ފެބްރުއަރީ 11) - އީރާނާއި ސީރިއާ އިން ދަނީ "އަލިފާނާ ކުޅެމުން" ކަމަށް ބުނެ އިޒްރޭލުން އިއްޔެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018 3
ސީރިއާ އިން ހަމަލާދީ އިޒްރޭލުގެ ޖެޓެއް ވައްޓާލައިފި

ދިމިޝްގު (ފެބްރުއަރީ 10) - ސީރިއާ އަށް އިޒްރޭލުން ވައިގެ ހަމަލާތައް ދޭތީ ސީރިއާ އިން ވެސް ރައްދު ހަމަލާދީ އިޒްރޭލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ އެފް-16 ގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ޖެޓެއް ވައްޓާލައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018
ސީރިއާގެ އަސްކަރީ އަމާޒުތަކަށް އިޒްރޭލުން ވައިގެ ހަމަލާދީފި

ދިމިޝްގު (ފެބްރުއަރީ 8) - ވެރިރަށް ދިމިޝްގާ ކައިރީގައިވާ އަސްކަރީ އަމާޒުތަކަށް އިޒްރޭލުން ވައިގެ ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށް ސީރިއާ އިން ތުހުމަތު ކޮށްފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018 5
އިޒްރޭލަށް ދާ ބޯޓުތަކަަށް ސައުދީގެ ވައިގެ ސަރަހައްދު ހުޅުވާލައިފި

ރިޔާޒް (ފެބްރުއަރީ 7) - އިޒްރޭލަށް ދަތުރުކުރާ ބޯޓުތަކަށް ސައުދީގެ ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެ ގައުމުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދީފި ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ނޫހަކުން ބުނެފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 2
އިޒްރޭލާ ގުޅުން އޮންނަ 206 ކުންފުނީގެ މައްސަލަބަލަނީ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ފެބްރުއަރީ 1) - ޔަހޫދީންނަށް ގެދޮރު އަޅައިދިނުމަށް އިޒްރޭލުން ހިންގާ މަޝްރޫއާ ގުޅުން އޮންނަ 206 ކުންފުނީގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރަމުންދާ ކަމަށް އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 7
"އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ގުދުސް ނަހަދާނެ އެއްގޮތެއް ނެތް"

ޒިއުރިކް (ޖެނުއަރީ 26) - އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް ނަހަދާނެ އެއްގޮތެއް ވެސް ނޯންނާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 17
ތިން ޚާނުން އިޒްރޭލު ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލެއް ނުކުރި

އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅުގައި ހިންދީ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ ފަންނާނުންނާ ބައްދަލުކުރަން ބޭއްވި ހަފުލާއަށް ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ތިން ޚާނުން ކަމަށްވާ އާމިރު ޚާނާއި ޝާހްރުކް އަދި ސަލްމާން ޚާން ނުދިޔަ އެވެ. މިކަމާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ މި ތިން އެކްޓަރުންނަށް ތައުރީފު...

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018
އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރުން އަންނަ އަހަރު

ތެލް އަވީވް (ޖެނުއަރީ 22) - އެމެރިކާ އެމްބަސީ ތެލް އަވީވުން ގުދުސް އަށް އަންނަ އަހަރު ފަހުކޮޅު ބަދަލު ކުރާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ނައިބް ރައީސް މައިކް ޕެންސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.