26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 3
އިޓަލީން ފުރުސަތު ދީފި ނަމަ ކުޅެން ތައްޔާރު: ބަލޮޓެލީ

ނީސް، ފްރާންސް (އޮކްޓޯބަރު 26) – އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމުން ގޮވާލައިފި ނަމަ ދާން ތައްޔާރު ކަމަށާއި ފުރުސަތު ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ސަޕޯޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ދެމި ހުންނާނެ ކަމަށް އިޓަލީގެ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑް މާރިއޯ ބަލޮޓެލީ ބުނެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 5
ސްޕެއިނަށް ލަނޑުގެ އީދެއް، އިޓަލީ ޕްލޭއޮފާ ދިމާލަށް

ރެޖިއޯ އެމިލިއާ، އިޓަލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 6) – ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ ލީޗްޓެންސްޓެއިން އަތުން 8-0 އިން މޮޅުވެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމާ ގާތަށް ސްޕެއިން ޖެހިލިއިރު އިޒްރޭލް އަތުން ހަނި ގޮތަކަށް 1-0 އިން މޮޅުވެ އިޓަލީން ދަށްވެގެން ޕްލޭއޮފާ ހަމައަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017
އިޓަލީ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވާނެ: ވެންޗޫރާ

ރެޖިއޯ އެމިލިއާ، އިޓަލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 5) – ސްޕެއިން އަތުން 3-0 އިން ބަލިވެ ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕުގެ އެއް ވަނަ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހަނިވި ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް އިޓަލީ ކޮލިފައިވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖިއަން ޕިއޭރޯ ވެންޗޫރާ ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 10
އިޓަލީ ބަލިކޮށް ސްޕެއިން ވޯލްޑް ކަޕާ ދިމާލަށް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 3) – އިސްކޯގެ ދެ ލަނޑާ އެކު އިޓަލީ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމާ ގާތަށް ސްޕެއިން ޖެހުނުއިރު ޕްލޭއޮފުގައި ވާދަކުރަން ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އިޓަލީ އަށް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2017 1
އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް ސްޕެއިނުން "ފޯލްސް ނައިން"؟

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 30) – ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް ސްޕެއިނުން ބޭނުންކުރާނީ "ފޯލްސް ނައިން" ޓެކްޓިކްސް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017
އިޓަލީ މޮޅުވިއިރު ސްޕެއިން ސަލާމަތްވީ ފަހު ވަގުތު

ނީސް، ފްރާންސް (ޖޫން 8) – ބައިނަލްއަގްވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ އުރުގުއޭ އަތުން 3-0 އިން އިޓަލީ މޮޅުވިއިރު، ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އެ ޓީމާ އެއް ގްރޫޕެއްގައި ހިމެނޭ ސްޕެއިން ކުޅުނު މެޗުގައި ކޮލަމްބިއާއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017
އެންމެ ޒުވާން ކީޕަރުގެ ރެކޯޑް ޑޮންނަރުއްމާ އަށް

އެމްސްޓެޑަމް، ނެދަލެންޑްސް (މާޗް 29) – އިޓަލީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ހިމެނިގެން ކުޅުނު އެންމެ ޒުވާން ގޯލްކީޕަރުގެ ރެކޯޑް ޖިއަންލުއިޖީ ޑޮންނަރުއްމާ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2017 2
ބުފޮންގެ 1000 ވަނަ މެޗުން އިޓަލީ އަށް މޮޅެއް

ޕަލާމޯ، އިޓަލީ (މާޗް 25) – އިޓަލީގެ ގޯލްކީޕަރު އަދި ކެޕްޓަން ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ކެރިއަރުގައި ކުޅުނު 1000 ވަނަ މެޗުން ރޭ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އަލްބޭނިއާ އަތުން 2-0 އިން އިޓަލީ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016
ބަލޮޓެލީ އަށް ވެންޗޫރާ ފުރުސަތު ދީފާނެތަ؟

ފްލޮރެންސް، އިޓަލީ (ޑިސެމްބަރު 20) – މާރިއޯ ބަލޮޓެލީ އަށް އިޓަލީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ފުރުސަތު ދިނުމާ މެދު އަދިވެސް ގޮތެއް ނުނިންމާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަމާ ބެހޭގޮތުން އޭނާއާ ވާހަކަދައްކާނެ ކަމަށް އިޓަލީގެ ކޯޗު ޖިއަމްޕިއޭރޯ ވެންޗޫރާ ބުނެފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016
އިޓަލީ-ޖަރުމަން އެއްވަރުވިއިރު ބުފޮން އަށް ރެކޯޑެއް

މިލާން (ނޮވެމްބަރު 16) – ބައިނަލްއަގްވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ އިޓަލީ އާއި ޖަރުމަން 0-0 އިން އެއްވަރުވިއިރު އިޓަލީގެ ގޯލްކީޕަރު އަދި ކެޕްޓަން ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ހާއްސަ ރެކޯޑަކާ އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 3
ސްޕެއިނާއި އިޓަލީ އަށް ތަފާތު ބޮޑު މޮޅެއް

ރޯމް (ނޮވެމްބަރު 13) – ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން ޔޫރަޕް ޒޯނުގެ ގްރޫޕް ޖީ ގައި ރޭ ލިޗެސްޓެއިން އަތުން 4-0 އިން އިޓަލީ މޮޅުވިއިރު މެސެޑޯނިއާ އަތުން 4-0 އިން ސްޕެއިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016
ސްޕެއިން ކުރިއަށް، އިޓަލީ ސަލާމަތްވީ ފަހު ވަގުތު

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 10) - ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ އަލްބޭނިއާ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ގްރޫޕް އީ ގެ އެއް ވަނަ އަށް ސްޕެއިން އެރިއިރު، މެސަޑޯނިއާ އަތުން އިޓަލީ ފަހު ވަގުތު 3-2 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 2
ކޯޗާ ސަލާމްނުކުރުމުން ޕެއްލޭ ގެޔަށް ފޮނުވާލައިފި

ފްލޮރެންސް (އޮކްޓޯބަރު 8) - ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ސްޕެއިނާ 1-1 އިން އިޓަލީ އެއްވަރުވި މެޗުގައި ބަދަލު ކުރުމުން އިޓަލީ ފޯވާޑް ގްރަޒިއާނޯ ޕެއްލޭ ކޯޗާ ސަލާމްކުރަން ދެކޮޅު ހަދާފައިވާތީ އޭނާ ޓީމުން ބޭރުކޮށް ގެޔަށް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 1
އިޓަލީން މޮޅަށް ކުޅުނު ސްޕެއިން ހިފަހައްޓައިފި

ޓިއުރިން (އޮކްޓޯބަރު 7) - ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ، މުޅި މެޗު ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން މޮޅަށް ކުޅުނު ސްޕެއިނުން ލީޑު ނަގާފައިވަނިކޮށް ފަހަތުން އަރައި އިޓަލީ އިން 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 1
17 އަހަރުގެ ކީޕަރު: "އަހަރެން މިހިރީ ހަމަބިމުގައި"

ފްލޮރެންސް (އޮކްޓޯބަރު 5) - އިޓަލީގެ އެއް ވަނަ ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮންއާ އޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ކަމަށާއި އޭނާގެ ފަރާތުން ބައިވަރު ކަންކަން ދަސްކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އިޓަލީ ޓީމުން ޖާގަ ހޯދާފައިވާ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ޑޮންނަރުއްމާ ބުނެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 8
ތަފާތު ބޮޑު މޮޅަކުން ސްޕެއިން ކޮލިފައިން ފަށައިފި

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރޭ ލިޗަސްޓައިން އަތުން 8-0 އިން ހޯދި ތަފާތު ބޮޑު މޮޅާ އެކު ސްޕެއިން ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ފަށައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 2
"ކޮންޓޭ ތަށި ހޯދީ، އަހަރެން ކުޅުންތެރިން އުފެއްދީ"

ހައިފާ، އިޒްރޭލް (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ތަށި ނުހޯދުނަސް، އޭނާ އަކީ ކުޅުންތެރިން އުފެއްދި ކޯޗެއް ކަމަށް ބުނެ އިޓަލީގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖިއަމްޕިއެރޯ ވެންޗޫރާ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ރައްދުދީފަ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016
އާ ކޯޗުންގެ ކުރިމަތިލުން ސްޕެއިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ބްރެސެލްސް، ބެލްޖިއަމް (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - ރޭ ކުޅުނު ބައިނަލްއަގްވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކުން ސްޕެއިނާއި ފްރާންސް މޮޅުވިއިރު، ނެދަލެންޑްސް ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016 1
ޒުވާން ކީޕަރާ އެކު 105 އަހަރުވީ ރެކޯޑް ނިމުުމަކަށް

ރޯމް (އޮގަސްޓް 28) - އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމަށް މިދިޔަ 105 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނެގި އެންމެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައި އޭސީ މިލާނުގެ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ޑޮންނަރުއްމާ ގައުމީ ޓީމުގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2016
ޔޫރޯއާ އެކު އިޓަލީ ކުޅުންތެރިންގެ އަގު މައްޗަށް

މި ފަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތާ އިޓަލީ ކުރިމަތިލި އިރު އެ ޓީމާ މެދު ގިނަ ބަޔަކު އުއްމީދުތަކެއް ނުކުރެ އެވެ. އިޓަލީ އަށް ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ފަހަނައަޅައި ނުދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އެއް ބަޔަކު ބުންޏެވެ. އެކަމަކު އެ ޓީމު ވަނީ ގަދަފަދަ ބެލްޖިއަމާއި ސްޕެއިން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ވާދަކޮށްފަ އެވެ. އެ ހިސާބުން ކެޓީ ޕެނަލްޓީ...