09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 2
އިޓަލީގެ "ދިފާއީ ފާރު" ރާއްޖޭގައި

މި ވަގުތު ދުނިޔޭގައި ތިބި އެންމެ މޮޅު ދެ ސެންޓްރަލް ޑިފެންޑަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިޓަލީގެ ލިއޮނާޑޯ ބޮނޫޗީ އާއި ޖިއޯޖިއޯ ކިއެލީނީ ރާއްޖޭގައި އެއްކޮށް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017
އިޓަލީން ބުފޮން އަށް ވަދާއީ މެޗެއް ރާވަނީ

ރޯމް (ޑިސެމްބަރު 9) – އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލާފައިވާ ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮންގެ ވަދާއީ މެޗުގެ ގޮތުގައި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ޖޫން މަހު ކުޅެން އިޓަލީ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ރާވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 4
ޑިރޮސީގެ އަމަލުން ސްވިޑަން ކުޅުންތެރިން އަންތަރީސްވެއްޖެ

މިލާން (ނޮވެމްބަރު 16) – ސްވިޑަންގެ ގައުމީ ސަލާމަށް އިޓަލީގެ ސަޕޯޓަރުން އިހުތިރާމްކުޑަކުރި މައްސަލައިގައި މައާފަށް އެދުމަށް، ސްވިޑަން ކުޅުންތެރިން ގާތަށް އިޓަލީގެ މިޑްފީލްޑަރު...

November 16, 2017 14
އިޓަލީގެ ކޯޗުކަމުން ވެންޗޫރާ ވަކިކޮށްފި

ރޯމް (ނޮވެމްބަރު 16) – އަންނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުން ޖާގަ ގެއްލުމާ އެކު އިޓަލީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖިއަމްޕިއޭރޯ ވެންޗޫރާ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 9
ނޭވާހޮޅިއަށް އެޅިފައި އޮތް އިޓަލީ މަރުގެ މެޗަށް

މިލާން (ނޮވެމްބަރު 13) – އިޓަލީގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި އެއް ސްޓޭޑިއަމް ކަމަށްވާ މިލާނުގެ ސެންސީރޯގައި މިރޭ ސްވިޑަންއާ ދެކޮޅަށް އިޓަލީ ކުޅޭ މެޗަކީ ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި އެ ޓީމު ނުކުންނާނެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް މެޗެވެ. ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން ޕްލޭއޮފް ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ ނަތީޖާ ނުނެރެވިއްޖެ ނަމަ އިޓަލީ އަށް 1958 ގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް...

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017 9
ސްވިޑަން އަތުން ބަލިވެ އިޓަލީ ވޯލްޑް ކަޕާ ދުރަށް!

ސްޓޮކްހޯމް، ސްވިޑަން (ނޮވެމްބަރު 11) - ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ޕްލޭއޮފުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ސްވިޑަން އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެ އިޓަލީ އަށް އަންނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިނުވެދާނެ ކަމުގެ ހަގީގީ ބިރާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 19
އިޓަލީގެ ތަރި ޕިރްލޯގެ ކެރިއަރަށް ނިމުން އަތުވެއްޖެ

ނިއު ޔޯކް ސިޓީ (ނޮވެމްބަރު 6) – ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ އުފެއްދުންތެރި އެއް މިޑްފީލްޑަރު އިޓަލީގެ އަންދްރޭ ޕިރްލޯ 22 އަހަރަށް ފަހު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 3
އިޓަލީން ފުރުސަތު ދީފި ނަމަ ކުޅެން ތައްޔާރު: ބަލޮޓެލީ

ނީސް، ފްރާންސް (އޮކްޓޯބަރު 26) – އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމުން ގޮވާލައިފި ނަމަ ދާން ތައްޔާރު ކަމަށާއި ފުރުސަތު ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ސަޕޯޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ދެމި ހުންނާނެ ކަމަށް އިޓަލީގެ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑް މާރިއޯ ބަލޮޓެލީ ބުނެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 5
ސްޕެއިނަށް ލަނޑުގެ އީދެއް، އިޓަލީ ޕްލޭއޮފާ ދިމާލަށް

ރެޖިއޯ އެމިލިއާ، އިޓަލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 6) – ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ ލީޗްޓެންސްޓެއިން އަތުން 8-0 އިން މޮޅުވެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމާ ގާތަށް ސްޕެއިން ޖެހިލިއިރު އިޒްރޭލް އަތުން ހަނި ގޮތަކަށް 1-0 އިން މޮޅުވެ އިޓަލީން ދަށްވެގެން ޕްލޭއޮފާ ހަމައަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017
އިޓަލީ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވާނެ: ވެންޗޫރާ

ރެޖިއޯ އެމިލިއާ، އިޓަލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 5) – ސްޕެއިން އަތުން 3-0 އިން ބަލިވެ ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕުގެ އެއް ވަނަ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހަނިވި ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް އިޓަލީ ކޮލިފައިވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖިއަން ޕިއޭރޯ ވެންޗޫރާ ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 10
އިޓަލީ ބަލިކޮށް ސްޕެއިން ވޯލްޑް ކަޕާ ދިމާލަށް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 3) – އިސްކޯގެ ދެ ލަނޑާ އެކު އިޓަލީ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމާ ގާތަށް ސްޕެއިން ޖެހުނުއިރު ޕްލޭއޮފުގައި ވާދަކުރަން ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އިޓަލީ އަށް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2017 1
އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް ސްޕެއިނުން "ފޯލްސް ނައިން"؟

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 30) – ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް ސްޕެއިނުން ބޭނުންކުރާނީ "ފޯލްސް ނައިން" ޓެކްޓިކްސް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017
އިޓަލީ މޮޅުވިއިރު ސްޕެއިން ސަލާމަތްވީ ފަހު ވަގުތު

ނީސް، ފްރާންސް (ޖޫން 8) – ބައިނަލްއަގްވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ އުރުގުއޭ އަތުން 3-0 އިން އިޓަލީ މޮޅުވިއިރު، ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އެ ޓީމާ އެއް ގްރޫޕެއްގައި ހިމެނޭ ސްޕެއިން ކުޅުނު މެޗުގައި ކޮލަމްބިއާއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017
އެންމެ ޒުވާން ކީޕަރުގެ ރެކޯޑް ޑޮންނަރުއްމާ އަށް

އެމްސްޓެޑަމް، ނެދަލެންޑްސް (މާޗް 29) – އިޓަލީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ހިމެނިގެން ކުޅުނު އެންމެ ޒުވާން ގޯލްކީޕަރުގެ ރެކޯޑް ޖިއަންލުއިޖީ ޑޮންނަރުއްމާ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2017 2
ބުފޮންގެ 1000 ވަނަ މެޗުން އިޓަލީ އަށް މޮޅެއް

ޕަލާމޯ، އިޓަލީ (މާޗް 25) – އިޓަލީގެ ގޯލްކީޕަރު އަދި ކެޕްޓަން ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ކެރިއަރުގައި ކުޅުނު 1000 ވަނަ މެޗުން ރޭ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އަލްބޭނިއާ އަތުން 2-0 އިން އިޓަލީ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016
ބަލޮޓެލީ އަށް ވެންޗޫރާ ފުރުސަތު ދީފާނެތަ؟

ފްލޮރެންސް، އިޓަލީ (ޑިސެމްބަރު 20) – މާރިއޯ ބަލޮޓެލީ އަށް އިޓަލީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ފުރުސަތު ދިނުމާ މެދު އަދިވެސް ގޮތެއް ނުނިންމާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަމާ ބެހޭގޮތުން އޭނާއާ ވާހަކަދައްކާނެ ކަމަށް އިޓަލީގެ ކޯޗު ޖިއަމްޕިއޭރޯ ވެންޗޫރާ ބުނެފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016
އިޓަލީ-ޖަރުމަން އެއްވަރުވިއިރު ބުފޮން އަށް ރެކޯޑެއް

މިލާން (ނޮވެމްބަރު 16) – ބައިނަލްއަގްވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ އިޓަލީ އާއި ޖަރުމަން 0-0 އިން އެއްވަރުވިއިރު އިޓަލީގެ ގޯލްކީޕަރު އަދި ކެޕްޓަން ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ހާއްސަ ރެކޯޑަކާ އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 3
ސްޕެއިނާއި އިޓަލީ އަށް ތަފާތު ބޮޑު މޮޅެއް

ރޯމް (ނޮވެމްބަރު 13) – ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން ޔޫރަޕް ޒޯނުގެ ގްރޫޕް ޖީ ގައި ރޭ ލިޗެސްޓެއިން އަތުން 4-0 އިން އިޓަލީ މޮޅުވިއިރު މެސެޑޯނިއާ އަތުން 4-0 އިން ސްޕެއިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016
ސްޕެއިން ކުރިއަށް، އިޓަލީ ސަލާމަތްވީ ފަހު ވަގުތު

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 10) - ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ އަލްބޭނިއާ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ގްރޫޕް އީ ގެ އެއް ވަނަ އަށް ސްޕެއިން އެރިއިރު، މެސަޑޯނިއާ އަތުން އިޓަލީ ފަހު ވަގުތު 3-2 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 2
ކޯޗާ ސަލާމްނުކުރުމުން ޕެއްލޭ ގެޔަށް ފޮނުވާލައިފި

ފްލޮރެންސް (އޮކްޓޯބަރު 8) - ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ސްޕެއިނާ 1-1 އިން އިޓަލީ އެއްވަރުވި މެޗުގައި ބަދަލު ކުރުމުން އިޓަލީ ފޯވާޑް ގްރަޒިއާނޯ ޕެއްލޭ ކޯޗާ ސަލާމްކުރަން ދެކޮޅު ހަދާފައިވާތީ އޭނާ ޓީމުން ބޭރުކޮށް ގެޔަށް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 1
އިޓަލީން މޮޅަށް ކުޅުނު ސްޕެއިން ހިފަހައްޓައިފި

ޓިއުރިން (އޮކްޓޯބަރު 7) - ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ، މުޅި މެޗު ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން މޮޅަށް ކުޅުނު ސްޕެއިނުން ލީޑު ނަގާފައިވަނިކޮށް ފަހަތުން އަރައި އިޓަލީ އިން 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.