04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020 1
ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހެއް ނެތް: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 4) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ، އޭނާ ކުރިން ކޯޗުކޮށްދިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހޭއިރު ބަދަލުހިފުމުގެ ރޫހެއް ނެތް ކަމަށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020
"ޓޮޓެންހަމް މޮޅުވީ ވާދަވެރިންގެ ފައިދާ އަކަށް ނޫން"

ލަންޑަން (ޖުލައި 20) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ، ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތް ލެސްޓާ ސިޓީ އަތުން 3-0 އިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް މޮޅުވީ ވާދަވެރި އެހެން ޓީމުތަކެއްގެ ފައިދާ އަށް ބަލައިގެން ނޫން ކަމަށް ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2020
20 އަހަރު ކުރިއާ މިހާރުގެ މޮރީނިއޯގެ ތަފާތެއް ނެތް

ލަންޑަން (ޖުލައި 12) - މީގެ 20 އަހަރު ކުރިން ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ފުޓްބޯޅައިގައި ވިސްނަމުން އައި ގޮތާ މިހާރު ވެސް ތަފާތެއް ހުރިހެން ހީނުވާ ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020 1
ޓޮޓެންހަމަށް މޮޅުވިއިރު، ސޮން އާއި ލޮރިސްގެ ކޯޅުމެއް

ލަންޑަން (ޖުލައި 7) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އިން އެވަޓަން 1-0 އިން ބަލިކުރި މެޗުގައި ޓޮޓެންހަމްގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ހޫގޯ ލޮރިސް އާއި އެ ޓީމުގެ ސޮން ހެއުން މިންގެ ދެމެދުގައި ކޯޅުމެއް ހިނގައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 2
"ޓޮޓެންހަމަށް ޔުނައިޓެޑް ފަަހަތަށް ޖައްސައިލެވިދާނެ"

ލަންޑަން (ޖޫން 19) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާޗް މަހު މެދުކަނޑާލިއިރު އޮތް ހާލަތު މިހާރު ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށާއި ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަށް ގަދަ ހަތަރެއްގެ ރޭހުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ފަހަތަށް ޖައްސާލެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި...

28 މެއި

May 28, 2020
ޓްރާންސްފާ ބާޒާރު ވަރަށް ތަފާތުވާނެ: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (މެއި 28) - ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކާ އަޅާބަލާއިރު ކުރިއަށް އޮތް ޓްރާންސްފާ ބާޒާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުވާނެ ކަމަށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020
"ފުޓްބޯޅަ އަވަހަށް ފަށަންވީ ސަޕޯޓަރުންނަށްޓަކައި"

ލަންޑަން (މެއި 1) - ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މެދުކަނޑާލާފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން އަވަހަށް ފަށަން ޖެހޭ އެއް ސަބަބަކީ ފުޓްބޯޅަ ސަޕޯޓަރު ކަމަށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 5
އަންޗެލޮޓީ އަށް ރަތެއް، މޮރީނިއޯގެ ޝަކުވާއެއް ނެތް

ލަންޑަން (މާޗް 2) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ 1-1 އިން އެއްވަރުވި މެޗަށް ފަހު އެވަޓަންގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ އަށް ރަތް ކާޑެއް ދެއްކިއިރު، ފަހަތުން އަރައި ވުލްވްސް އިން 3-2 އިން ޓޮޓެންހަމް ބަލިކުރުމުން ޝަކުވާއެއްކުރަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020 4
ލިވަޕޫލަކީ މި ވަގުތު ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 10) - ފެންނަން އޮތް ހަގީގަތަށް ބަލާއިރު ލިވަޕޫލަކީ މި ވަގުތު ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ޓީމު ކަމަށާއި އެ ޓީމަށް އެ ހިސާބަށް ދެވުނީ ކެތްތެރިކަމާ އެކު ރަނގަޅު ވިސްނުމުގައި ކުރި މަސައްކަތުން ކަމަށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްއާ ދާދި ފަހުން ހަވާލުވި ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 2
ލަމްޕާޑް އަނެއްކާ ވެސް މޮރީނިއޯ ބަލިކޮށްފި

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 23) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ފްރޭންކް ލަމްޕާޑްގެ ކޯޗުކަމުގައި ކުޅޭ ޗެލްސީން ރަށުން ބޭރުގައި، ހޯސޭ މޮރީނިއޯގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް 2-0 އިން ބަލިކޮށްފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019
ކުރީގެ ޓީމުތަކަށް ދެރަބަހެއް ނުބުނާނަން: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 22) - ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވި ނަމަވެސް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އޭނާ ކޯޗުކޮށްދިން އަނެއް ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީ އަށް ނިސްބަތްކޮށް ހަގީގަތާ ހިލާފަށް ދެރަބަހެއް ނުބުނާނެ ކަމަށް ޓޮޓެންހަމްގެ އާ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2019 4
ޕޮސެޝަން ފުޓްބޯޅަ އަކީ ދައްކާ އިސްތިހާރެއް: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 8) - ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅޭ ބޯލް ޕޮސެޝަން ފުޓްބޯޅަ އަކީ މީހުން ސަމާލުކަން ހޯދުމަށް އިސްތިހާރެއްގެ ގޮތުގައި ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް މަޝްހޫރު ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018
މޮރީނިއޯ ޔުނައިޓެޑްގައި ހުރީ އުފަލުން: އޭޖެންޓް

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 8) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އެ ކްލަބްގައި ހުރީ އުފަލުން ކަމަށް އޭނާގެ އޭޖެންޓް ޖޯޖް މެންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 3
ގަދަ ހަތަރަކާ މެދު މޮރީނިއޯގެ ރާގު ބަދަލުވެއްޖެ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 5) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރަކަށް މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަރާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ކުރިން ބުނި ނަމަވެސް މިހާރު ހާލަތު އޮތްގޮތުން އެކަން ވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018
ސިޓީއާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގާ މެދު ނުވިސްނަން: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 11) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވާދަވެރި މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު، އެ ޓީމާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގާ މެދު ނުވިސްނާ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2018
"ލީގަށް ވާދަކުރުމުގެ ވާހަކަ ދައްކާ ވަގުތު ނުޖެހޭ"

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 3) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް މި ވަގުތު އޮތް ހާލަތަށް ބަލާއިރު އަދި ލީގަށް ވާދަކުރާ ވާހަކަ ދެއްކޭނެ ޖާގައެއް އޮތްކަމަށް ނުދެކޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 4
ފަހު ވަގުތު ޔުނައިޓެޑަށް މޮޅެއް، މޮރީނިއޯ ހާހެއް ނުވޭ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 7) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ފަހަތުން އަރައި ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 3-2 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވިއިރު، ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ކިތަންމެ ޕްރެޝަރެއް ކުރިމަތިވި ވިޔަސް މުސްތަގުބަލާމެދު ހާހެއްނުވާ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 3
މެޗުން ބަލިވުމުން މޮރީނިއޯގެ ފާޑުކިޔުން މީޑިއާ އަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 28) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން 3-0 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވި މެޗަށް ފަހު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ މީޑިއާ އަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018
މީޑިއާގެ ސުވާލުތަކަށް މޮރީނިއޯ ދިނީ ނުސީދާ ޖަވާބުތަކެއް

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 25) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މި ހަފުތާގައި ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ނޫސްވެރިންގެ ގިނަ ސުވާލުތަކަށް ނުސީދާ ޖަވާބުތަކެއް ދީފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 6
ލިވަޕޫލުން އުޅެނީ ލީގު ވެސް ގަންނަން: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 19) - ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިން ބޮޑު އަގުގައި ގެނެސްގެން ލިވަޕޫލުން އުޅެނީ ލީގު ތަށި ވެސް ގަންނަން ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.