22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020
މޮރީނިއޯ ކުރީ "ތިން ބޯޅައިގެ" ސުވާލުތަކެއް!

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 22) - މި ފަހަރު ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކުރި ފޮޓޯއަކީ ނޫސްވެރިންނާއި ފާޑުކިޔާ ބައެއް މީހުންނަށް ދޫކޮށްލި ސުވާލުތަކެއް ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2017 5
އަޔަކްސް: ޔުރޮޕާ ލީގުގައި އޮންނަން ޖެހޭ ޓީމެއް ނޫން

މެންޗެސްޓާ (މެއި 20) – ނެދަލެންޑްސްގެ އަޔަކްސް އަކީ ޔުރޮޕާ ލީގުގައި އޮންނަން ޖެހޭ ޓީމެއް ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް، މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017
"ޔުރޮޕާ ލީގަށް އިސްކަންދިނީ ހާލަތަށް ވިސްނާފައި"

މެންޗެސްޓާ (މެއި 11) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ވުރެ ބޮޑަށް ޔުރޮޕާ ލީގަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އިސްކަންދިނީ ހާލަތަށް ވިސްނާފައި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017
"ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް ނުދެވިއްޖެއްޔާ ހިތްނުފުރޭނެ"

ވިގޯ، ސްޕެއިން (މެއި 4) - އަންނަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ޖާގައެއް ނުލިިބިއްޖެނަމަ އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުންގެ ހިތް ނުފުރޭނެ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 14
ޔުރޮޕާ ލީގުގެ މުހިއްމުކަން ޔުނައިޓެޑުން ދައްކުވައިދީފި

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 16) - ޔުރޮޕާ ލީގުގެ މުހިއްމުކަން މި ސީޒަނުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ދައްކުވައިދީފި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016 3
"ބޭބެއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހޭތީ ޕޮގްބާ ހުރީ އުފަލުން"

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 13) - ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ސެއިން އެޓިއެން އަށް ކުޅޭ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެ ފްލޮރެންޓީން ޕޮގްބާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެންޖެހޭތީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ޕައުލް ޕޮގްބާގެ ހުރީ އުފަލުން ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016
ޝެޑިއުލް އުނދަގޫވުމުން މޮރީނިއޯ ޝަކުވާކޮށްފި

އޮޑެސާ، ޔޫކްރެއިން (ޑިސެމްބަރު 8) - ޔުރޮޕާ ލީގުގައި ކުޅޭއިރު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް އޮތީ އުނދަގޫ ޝެޑިއުލެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ ޓީމަށް ގިނަ އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016
ޔުރޮޕާ ލީގު ނަގަނީ ސީރިއަސްކޮށް: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 24) - ޔޫރަޕްގައި މުހިއްމު ނޫން މުބާރާތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި ޔޫރޮޕާ ލީގާ މެދު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ދެކެނީ ސީރިއަސްކޮށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016
ޔުނައިޓެޑް ކުޅޭ ކޮންމެ މެޗެއް ވެސް ހާއްސަ: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޯބަރު 20) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކުޅޭ ކޮންމެ މެޗެއް ވެސް ހާއްސަ ކަމަށާއި އެ އުސޫލުން ބަލާއިރު ޔުރޮޕާ ލީގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފެނަބާޗޭއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަނީ ވެސް މުހިއްމު މެޗަކަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016
ޔުނައިޓެޑަށް އޮތީ ޒަހަރުލާފައިވާ ހަދިޔާއެއް: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - ކުރިއަށް ހުރި މެޗުތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ލިބިފައިވަނީ ޒަހަރުލާފައިވާ ހަދިޔާއެއް ކަމަށް ބުނެ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016 5
ޔުރޮޕާ ލީގަކީ މޮރީނިއޯ އަށް ބޮލުގެ ރިހުމެއް

ރޮޓެޑަމް، ނެދަލެންޑްސް (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - ޔުރޮޕާ ލީގަކީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ މުބާރާތެއް ނޫން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.