04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020 1
ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހެއް ނެތް: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 4) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ، އޭނާ ކުރިން ކޯޗުކޮށްދިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހޭއިރު ބަދަލުހިފުމުގެ ރޫހެއް ނެތް ކަމަށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 2
"ޓޮޓެންހަމަށް ޔުނައިޓެޑް ފަަހަތަށް ޖައްސައިލެވިދާނެ"

ލަންޑަން (ޖޫން 19) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާޗް މަހު މެދުކަނޑާލިއިރު އޮތް ހާލަތު މިހާރު ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށާއި ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަށް ގަދަ ހަތަރެއްގެ ރޭހުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ފަހަތަށް ޖައްސާލެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި...

27 މާޗް

March 27, 2019
ސޯލްޝެއާ އަށް ފަސޭހަކޮށްދިނީ މޮރީނިއޯ: ވެން ހާލް

ލަންޑަން (މާޗް 27) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވެ އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ އަށް އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރެވެނީ އެ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ކުރިން ހުރި ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އެ ކްލަބްގައި ހޭދަކުރި އެންމެ ފަހު ދުވަސްތަކުގައި އަމަލުކުރި ގޮތުން ކަމަށް އެ ޓީމަށް ކުރިން ކޯޗުކޮށްދިން ނެދަލެންޑްސްގެ ލުއީ ވެން ހާލް ބުނެފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 14
ސޯލްޝެއާއާ މެދު މޮރީނިއޯ ސުވާލު އުފައްދައިފި

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 4) - ވަގުތީ ކޯޗެއްގެ މަގާމުގައި ހުރެ އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ އެކު ހޯދަމުން އަންނަ ކާމިޔާބީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެމެހެއްޓިދާނެ ކަމާ މެދު ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ސުވާލު އުފައްދައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 6
އަހަންނަކީ އަދިވެސް މަތީ ފަންތީގެ ކޯޗެއް: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 18) - ރިޓަޔާކުރާ އުމުރަށް އަދި ނުދާ ކަމަށާއި އަދިވެސް އޭނާ ނިސްބަތްވަނީ އެންމެ މަތީ ފަންތިއަށް ކަމަށް ދާދި ފަހުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ވަކިކުރި ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 2
ޔުނައިޓެޑަށް އަހަރެންގެ އިހުތިރާމް އޮންނާނެ: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 20) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް އޭނާ އަބަދުވެސް އިހުތިރާމްކުރާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުން ދާދި ފަހުން ވަކިކުރި ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 7
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން މޮރީނިއޯ ވަކިކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 18) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗުކަމުން ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ވަކިކޮށްފި އެވެ.

December 18, 2018 6
މޮރީނިއޯއާ މެދު ޔުނައިޓެޑުން ދެ ވަނަ ވިސްނުމަކަށް

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 18) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ މަގާމުން ވަކިކުރުމާ މެދު އެ ކްލަބްގެ ބޯޑު މެމްބަރުން ދެ ވަނަ ވިސްނުމަކަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް...

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2018 1
މުހިއްމީ ތަށީގެ ވާހަކަ ދެއްކުން: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 15) - ޓީމުތަކުން ދައްކާ ކުޅުމާއި ކުރާ ހަރަދާ މި ހުރިހާ ކަމަކާމެދު ހިޔާލުފާޅުކުރާއިރު އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ އެ ޓީމެއް ހޯދާ ކާމިޔާބީ ނޫނީ ތަށީގެ ވާހަަކަ ދެއްކުން ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018
ޕޮގްބާ ނަމޫނާ ދައްކަން މޮރީނިއޯ ގޮވާލައިފި

ވެލެންސިއާ، ސްޕެއިން (ޑިސެމްބަރު 12) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ރަށުންބޭރުގައި ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ނަމޫނާ އަކަށްވާން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ގޮވާލައިފަ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018
މޮރީނިއޯ ޔުނައިޓެޑްގައި ހުރީ އުފަލުން: އޭޖެންޓް

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 8) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އެ ކްލަބްގައި ހުރީ އުފަލުން ކަމަށް އޭނާގެ އޭޖެންޓް ޖޯޖް މެންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 3
ގަދަ ހަތަރަކާ މެދު މޮރީނިއޯގެ ރާގު ބަދަލުވެއްޖެ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 5) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރަކަށް މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަރާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ކުރިން ބުނި ނަމަވެސް މިހާރު ހާލަތު އޮތްގޮތުން އެކަން ވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018 2
ޕޮގްބާ އަކީ ވައިރަހެއްގެ ގޮތުގައި މޮރީނިއޯ ސިފަކޮށްފި

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 3) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފްރާންސް މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ އަކީ ޓީމު ތެރޭގައި އުޅޭ ވައިރަހެއްގެ ގޮތުގައި އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ސިފަކޮށްފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018
ސިޓީއާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގާ މެދު ނުވިސްނަން: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 11) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވާދަވެރި މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު، އެ ޓީމާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގާ މެދު ނުވިސްނާ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2018
"ލީގަށް ވާދަކުރުމުގެ ވާހަކަ ދައްކާ ވަގުތު ނުޖެހޭ"

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 3) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް މި ވަގުތު އޮތް ހާލަތަށް ބަލާއިރު އަދި ލީގަށް ވާދަކުރާ ވާހަކަ ދެއްކޭނެ ޖާގައެއް އޮތްކަމަށް ނުދެކޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018
ޑިފެންޑަރެއް ގަންނަން މޮރީނިއޯ ޑިމާންޑްކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 31) - ޖެނުއަރީ މަހުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ޑިފެންޑަރެއް ގަނެދޭން އެ ކްލަބްގެ ވައިސް ޗެއާމަން އެޑް ވުޑްވާޑަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ޑިމާންޑްކޮށްފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018
ގައުމީ ޓީމުތަކަށް މޮރީނިއޯ ފާޑުކިޔައިފި

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 27) - ބައިނަލްއަގްވާމީ މެޗުތަކުގައި ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކާ ބެހޭގޮތުން ކްލަބްތަކަށް ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ނުދޭ ކަމަށް ބުނެ ގައުމީ ޓީމުތަކަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2018
މީޑިއާގެ ފާޑުކިޔުންތަކުން ޓީމަށް އަސަރުކުރޭ: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 20) - މި ސީޒަނުގައި މީޑިއާގެ ފަރާތުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޭނާ އަށް އަމާޒުވަމުން އަންނަ ގޯސް ފާޑުކިޔުންތަކުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކުރާ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 4
ފަހު ވަގުތު ޔުނައިޓެޑަށް މޮޅެއް، މޮރީނިއޯ ހާހެއް ނުވޭ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 7) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ފަހަތުން އަރައި ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 3-2 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވިއިރު، ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ކިތަންމެ ޕްރެޝަރެއް ކުރިމަތިވި ވިޔަސް މުސްތަގުބަލާމެދު ހާހެއްނުވާ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018 7
މޮރީނިއޯ މިރޭ މަގާމުން ވަކިކުރާނެ: ރިޕޯޓް

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޯބަރު 6) – ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ފަހު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ މަގާމުން ވަކިކުރާނެ ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2018
މޮރީނިއޯ ވަކިކުރުމަކީ ހައްލެއް ނޫން: ގިގްސް

ކާޑިފް، ވޭލްސް (އޮކްޓޫބަރު 5) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް މި ވަގުތު ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކުން ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ހަމައެކަނި މަސައްކަތަކީ ކޯޗުކަމުގައި ހުރި ހޯސޭ މޮރީނިއޯ މަގާމުން ވަކިކުރުމެއް ނޫން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ތަރި ރަޔާން ގިގްސް ބުނެފި އެވެ.