08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2017 1
އަހަރެން ދޮގެއް ނުހަދާނަން: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 8) - ކިތަންމެ މުހިއްމު މެޗަކަށް ތައްޔާރުވާން ޖެހުނަސް އިދިކޮޅު ޓީމަށް އޮޅުވާލުމަށް ދޮގެއް ނުހަދާނެ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 7
"މޮރީނިއޯއާ ހެދި ރެފްރީކަން ދޫކޮށްލަން ވިސްނިން"

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 6) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯއާ ހެދި ރެފްރީކަން ދޫކޮށްލަން ވިސްނި ކަމަށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުރީގެ ރެފްރީ މާކް ކްލެޓެންބާގް ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 18
މިރޭ މޮރީނިއޯއަށް ބަސް ޕާކެއް ނުކުރެވޭނެ: ވެންގާ

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 2) - ރަށުން ބޭރުގައި ބޮޑެތި ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުތަކުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ޑިފެންސިވް ކުޅުމަކަށް އިސްކަންދީގެން "ބަސް ޕާކުކޮށްގެން" ކުޅޭ ގޮތަށް މިރޭ އާސެނަލާ ދެކޮޅަށް ނުކުޅޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާ ބުނެފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 11
ޔުނައިޓެޑް އޮތީ 18 ޓީމަށް ވުރެ ކުރީގައި: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 6) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އޮތީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ 18 ޓީމަށް ވުރެ ކުރީގައި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2017
ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރަން މޮރީނިއޯ ދެކޮޅުހަަދައިފި

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 4) - ފާއިތުވި ހަފްތާތަކުގައި އެކި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ތަކުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ފާޑުކިޔުމުން އޭނާއާ ބައްދަލުކުރަން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ސަޕޯޓާސް ޓްރަސްޓް (މަސްޓް) އިން ދިން ދައުވަތަށް މޮރީނިއޯ ފުރަގަސްދީފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017
ލުކާކޫ އަށް ފާޑެއްނުކިޔޭނެ: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޯބަރު 31) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅޭ ބެލްޖިއަމްގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ އަށް ފާޑުކިޔަންވީ ސަބަބެއް އަދި ނުފެންނަ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017 3
އަހަންނަށް ފާޑުކިޔަނީ ކާމިޔާބު ވީމަ: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޯބަރު 21) - ވާދަވެރި ޓީމުތަކުން ފާޑުކިޔަނީ އޭނާ އަކީ ކާމިޔާބު ކޯޗަކަށް ވުމުން ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2017
މޮރީނިއޯ ވިސްނަންވީ އަމިއްލަ ޓީމާ މެދު: ކޮންޓޭ

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 20) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ވިސްނަންވީ އަމިއްލަ ޓީމާ މެދު އެކަނި ކަމަށް ބުނެ އޭނާ އަށް ޗެލްސީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ރައްދު ދީފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017
ޔުނައިޓެޑަކީ މޮރީނިއޯ ކޯޗުކޮށްދޭނެ ފަހު ކްލަބެއް ނޫން

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޯބަރު 16) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަކީ ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ކޯޗުކޮށްދޭނެ ފަހު ކްލަބް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2017 4
ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމަކީ މޮރީނިއޯ އަށް ލިބޭ އުފަލެއް

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޯބަރު 14) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ވާދަވެރި ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ގޮވައިގެން ނުކުންނައިރު މިއީ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އަށް ހާއްސަ މެޗެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ސިފަކޮށްފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 3
ލީގު ކަޕާ ދެކޮޅަށް މޮރީނިއޯ ވާހަކަ ދައްކައިފި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕް ނުބާއްވައިފިނަމަ އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ އަށް ފައިދާވާނެ ކަމަށް އެންމެ ފަހުން އެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 1
"ޔުނައިޓެޑްގެ ވާދަވެރިއަކީ ހަމައެކަނި ސިޓީއެއް ނޫން"

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - މި ސީޒަނުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ވާދަވެރިއަކީ ހަމައެކަނި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ނޫން ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2017
މޮރީނިއޯގެ ނަޒަރުގައި ލީގުގެ ފޭވަރިޓަކީ ޗެލްސީ

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 19) - މި ސީޒަނުގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފޭވަރިޓަކީ ޗެލްސީ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 1
ރެކޯޑް ދަމަހައްޓަން މޮރީނިއޯގެ އަމާޒު ޕްރިމިއާ ލީގަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 13) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް މި ސީޒަނުގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވެސްޓް ހޭމާ ދެކޮޅަށް މިރޭ ނުކުންނައިރު މި ސީޒަނުގައި ޔުނައިޓެޑުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނީ ލީގަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 7
"އެޑްވާންޓޭޖް ރެއާލަށް، ޔުނައިޓެޑް ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ"

ސްކޯޕިޔޭ، މެސެޑޯނިއާ (އޮގަސްޓް 8) - ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕްގައި މިރޭ ކުޅޭއިރު އެޑްވާންޓޭޖް އޮތީ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ދުލެއް ނުދޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 2
އިތުރު ތިން ކުޅުންތެރިން ބޭނުން: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 4) - ކުޅުންތެރިންގެ އަގު ކިތަންމެ ބޮޑުވިޔަސް މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓް ނިމުމުގެ ކުރިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް އިތުރު ތިން ކުޅުންތެރިން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017 4
މޮރީނިއޯ ހެދި ގޯސް ހަދަން ބޭނުމެއް ނޫން: ކޮންޓޭ

ލަންޑަން (ޖުލައި 30) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައި ޖެހިގެން އައި ސީޒަނުގައި ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ހެދި ކަހަލަ ގޯހެއް ހަދަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ޗެލްސީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ބުނެފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2017
ރޫނީގެ ނިންމުމަކީ ޖަޒުބާތީ ނިންމުމެއް: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (ޖުލައި 27) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށް މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސާފާ މާކެޓްގައި ވޭން ރޫނީ އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް އެވަޓަންއާ ގުޅެން ނިންމި ނިންމުމަކީ ޖަޒުބާތީ ނިންމުމެއް ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2017 1
މޮރީނިއޯގެ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ކްލޮޕް ދިނީ ފިނި ޖަވާބެއް

ލިވަޕޫލް (ޖުލައި 25) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ލިވަޕޫލަށް ފާޑުކީ ނަމަވެސް އެކަމަށް ސީދާ ރައްދެއް ދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2017 2
ޔުނައިޓެޑްގައި 15 އަހަރު މަޑުކުރަން ބޭނުން: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 20) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި 15 އަހަރު ދެމިހުންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ މަގާމުގައި މިހާރު ހުރި ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.