20 ޖުލައި

July 20, 2017 2
ޔުނައިޓެޑްގައި 15 އަހަރު މަޑުކުރަން ބޭނުން: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 20) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި 15 އަހަރު ދެމިހުންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ މަގާމުގައި މިހާރު ހުރި ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017 1
ރެއާލަށް ޑެހެއާ ނުލިބުނީ މޮރީނިއޯ އޮޅުވާލުމުން: ޕެރޭޒް

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 18) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ގޯލްކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާ ނުލިބުނީ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އޮޅުވާލުމުން ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ރައީސް ފްލޮރެންޓީނޯ ޕެރޭޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017 1
ޓެކުހަށް މަކަރު ހެދިކަމުގެ ތުހުމަތު މޮރީނިއޯ ދޮގުކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ޖޫން 21) – ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކޯޗުކޮށްދިން ދުވަސްވަރު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ޓެކްސް އަށް މަކަރުހަދާފައިވާ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކުރި ތުހުމަތު އޭނާގެ އޭޖެންޓުގެ ކުންފުނިން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2017 2
ޑެހެއާ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ރެއާލުން ފަށައިފި

މެޑްރިޑް (މެއި 29) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ސްޕެއިން ގޯލްކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ސްޕެއިނުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑުން ފަށައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2017 5
އަޔަކްސް: ޔުރޮޕާ ލީގުގައި އޮންނަން ޖެހޭ ޓީމެއް ނޫން

މެންޗެސްޓާ (މެއި 20) – ނެދަލެންޑްސްގެ އަޔަކްސް އަކީ ޔުރޮޕާ ލީގުގައި އޮންނަން ޖެހޭ ޓީމެއް ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް، މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017
ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރު، މޮރީނިއޯގެ ތައުރީފް ރޮމޭރޯ އަށް

ސައުތެމްޓަން (މެއި 18) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ސައުތެމްޓަނާ ލަނޑެއް ނުޖެހި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރުވިއިރު އެ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު ސާޖިއޯ ރޮމޭރޯ އަށް ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ތައުރީފް ކޮށްފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2017 1
"މިއީ ކޯޗިން ކެރިއަރުގެ އެންމެ އުނދަގޫ ސީޒަން"

ލަންޑަން (މެއި 13) - މިއީ އޭނާގެ ކޯޗިން ކެރިއަރުގައި ކުރިމަތިވި އެންމެ އުނދަގޫ ސީޒަން ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017
"ޔުރޮޕާ ލީގަށް އިސްކަންދިނީ ހާލަތަށް ވިސްނާފައި"

މެންޗެސްޓާ (މެއި 11) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ވުރެ ބޮޑަށް ޔުރޮޕާ ލީގަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އިސްކަންދިނީ ހާލަތަށް ވިސްނާފައި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017 6
ކުރިން ރޯން ތިބީ، މި ފަހަރު ތިބީ އުފަލުން: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (މެއި 8) – ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަތުން 2-0 އިން އާސެނަލް މޮޅުވުމުން އެ ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށްޓަކައި އުފާވާ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2017 1
މޮރީނިއޯއާ ޒާތީ ކަމެއް ނެތް، ވެންގާގެ އަމާޒު މޮޅަކަށް

ލަންޑަން (މެއި 7) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯއާ ޒާތީ ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި ހުރިހާ އަމާޒެއް ހުރީ މެޗުން މޮޅުވުމަށް ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާ ބުނެފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017
"ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް ނުދެވިއްޖެއްޔާ ހިތްނުފުރޭނެ"

ވިގޯ، ސްޕެއިން (މެއި 4) - އަންނަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ޖާގައެއް ނުލިިބިއްޖެނަމަ އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުންގެ ހިތް ނުފުރޭނެ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017 2
އަނިޔާގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ މޮރީނިއޯ އަށް ބޮލުގެ ރިހުމެއް

ޔުނައިޓެޑް (އޭޕްރިލް 29) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ އަނިޔާގެ މައްސަލަ އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯގެ ހާސްކަން ވެސް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 7
ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް ދާނެ މަގަކާ މެދު މޮރީނިއޯ ވިސްނަނީ

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރިލް 4) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ގޮވައިގެން އަންނަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް ކޮލިފައިވާނެ ގޮތަކާ މެދު ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017 7
ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވާޑުންނަށް މޮރީނިއޯ ފާޑުކިޔައިފި

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރިލް 2) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވެސްޓް ބްރޮމްވިޗް އެލްބިއަންއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވި މެޗަށް ފަހު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑުންނަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 1
ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުތަކާ މޮރީނިއޯ ދެކޮޅު

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 30) - ސީޒަން މެދުތެރެއިން ބައިނަލްއަގްވާމީ ރަހުމަތްރިކަމުގެ މެޗުތައް ކުޅުމަކީ ރަނގަޅު އުސޫލެއް ނޫން ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2017 3
މޮރީނިއޯ އަށް ފާގަސަން ތައުރީފްކޮށްފި

ލަންޑަން (މާޗް 28) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު އެލެކްސް ފާގަސަން ތައުރީފް ކޮށްފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 14
ޔުރޮޕާ ލީގުގެ މުހިއްމުކަން ޔުނައިޓެޑުން ދައްކުވައިދީފި

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 16) - ޔުރޮޕާ ލީގުގެ މުހިއްމުކަން މި ސީޒަނުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ދައްކުވައިދީފި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017 2
ޗެލްސީގެ އެއް ވަނަ ކޯޗަކީ އަދިވެސް އަހަރެން: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (މާޗް 14) - އޭނާ އަކީ އަދިވެސް ޗެލްސީގެ އެއް ވަނަ ކޯޗުކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 5
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު ޔުނައިޓެޑުގައި ފޯވާޑެއް ނެތް

ލަންޑަން (މާޗް 13) - އެފްއޭ ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މިރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ފަސްޓް ޓީމަށް ކުޅޭ ފޯވާޑެއް ނެތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2017 1
ލީގު ކަޕް ލިބުނަސް މޮރީނިއޯގެ ހިތެއް ނުފުރޭ

ލަންޑަން (މާޗް 4) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރެވުމުން މި ސީޒަނުގައި ދެން އަތް އުރާލައިގެން ހުންނަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި އިތުރު ކާމިޔާބީ ބޭނުންވާ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.