18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 2
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިންގެ ހުކުމް މާދަމާ

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ވިސާމާއި ލީވާން އަލީ ނާސިރުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ހުކުމް ކުރުން މާދަމާ އަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޝެޑިއުލްކޮށްފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016 23
ނޫސްތަކުން ފެތުރި ހަބަރެއް އެޗްއާރުސީއެމުން ދޮގުކޮށްފި

ބައިނަލްއަގުވާމީ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ ރައީސް...

December 13, 2016 5
އާޒިފް ނަން ނެގުމުން ހަމްދޫން އެމްއެމްސީއަށް ހޮވިއްޖެ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އަށް ހިތާދޫ އޮންލައިންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލި އަހްމަދު އާޒިފްގެ ނަން އަނބުރާ ނެގުމުން އެ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކަށް "މިހާރު"ގެ މުހައްމަދު...

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2016 10
"ރިލްވާން މައްސަލާގައި އެޗްއާރުސީއެމް އިންސާފުވެރިއެއް ނޫން"

މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ރިލްވާން "ގެއްލުވާލި" މައްސަލާގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 6
ޝުޖާއުއަކީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރެއް ކަން ސާބިތު ކޮށްނުދެވޭ

ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) ގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޝުޖާއު ހުސެއިން އަކީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރެއް ކަމަށް ސާބިތުކޮށްދެވޭ ވަރުގެ ލިޔުމެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައި ނެތް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 12
"ތިން ނޫސްވެރިންނަށް ކުރަނީ އަސްލެއް ނެތް ދައުވާއެއް"

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސް އެޅި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ތިން ނޫސްވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާއަކީ އަސްލެއް ނެތް ދައުވާއެއް ކަމަށާއި އެ މައްސަލާގައި އިންސާފުވެރި ހުކުމެއް އަންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށް އެ ތިން ނޫސްވެރިންގެ ވަކީލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 4
އެމްއެމްސީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ތައުލީމީ ޝަރުތު ދަށްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް އާންމުންގެ ތެރެއިން ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތައުލީމީ ޝަރުތު ދަށްކޮށް، މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އުސޫލަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން އިސްލާހު ގެނެސްފި...

December 05, 2016 20
ނޫސްވެރިންނަށް ގޮންޖެހުން ހުއްޓާލަން މައުމޫން ގޮވާލައިފި

ނޫސްވެރިންނަށާއި މީޑިއާތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރިމަތިކުރަމުންދާ ގޮންޖެހުންތައް ހުއްޓާލައި، މިނިވަންކަމާ އެކު ނޫސްވެރިންނަށް ހަރަކާތްތެރިވެވޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމުކޮށް ދިނުމަށް...

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 3
ޝަކުވާތަކާ ހެދި އެމްއެމްސީގެ އިންތިހާބު ފަސްކޮށްފި

މާދަމާ ބާއްވަން ނިންމި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)ގެ އިންތިހާބާ ގުޅޭގޮތުން ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެ އިންތިހާބު ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ފަސްކޮށްފި އެވެ.

December 01, 2016 3
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބާ ބެހޭ މައްސަލަ އޭސީސީއަށް

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ގެ އިންތިހާބަށް އާންމުންގެ ތެރެއިން ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ތެރެއިން، ގާނޫނުގައި ކަނޑއަަޅާފައިވާ އަދަދަށް ވުރެ މަދުން ހޯމް މިނިސްޓަރު...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016
މީޑިއާ ކައުންސިލަށް 29 މީހަކު ވާދަކުރަނީ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ގެ މެމްބަރު ކަމަށް މީޑިއާތަކުގެ ފަރާތުންނާއި އަމިއްލަ ގޮތުން 29 މީހަކު ވާދަކުރާ ގޮތަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

November 24, 2016 5
ނުހައްގު އަދަބުން ނޫސްވެރިން ސަލާމަތްކޮށްދީ: ރާއްޖެޓީވީ

ނުހައްގު އަދަބުން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޒުވާން ދެ ނޫސްވެރިން ސަލާމަތްކޮށްދޭން އެ ސްޓޭޝަނުން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 7
އަބުރުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާތައް ކަނޑައަޅައިފި

ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހުއްޓުވޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް، މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު ތަސްދީގުކުރި ގާނޫނުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާކުރާނެ މިންވަރުތަކާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 3
މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އަންނަ ބުދަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 10
ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ އެވޯޑަށް ޒަހީނާ

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެވޯޑަށް ރާއްޖޭގެ މޯލްޑިވްސް އިންޑިޕެންޑެންޓް (ކުރީގެ މިނިވަން) ނޫހުގެ އެޑިޓަރު ޒަހީނާ ރަޝީދު ނޮމިނޭޓް ވެއްޖެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 16
"ޖުޑިޝަރީ ހިންގަނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މާނަކުރައްވާ ގޮތަށް"

ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ދާއިރާ މިހާރު ހިންގަނީ ގާނޫނުއަސާސީގައި ލިޔެ ފާސްކުރި ގޮތަށް ނޫން ކަމަށާއި އެކަން ކުރަނީ ޖުޑިޝަރީ ހިންގަން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މާނަކޮށްގެން އުޅޭ ގޮތަކަށް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަހްމަދު ޒާހިރު (ސީނާ ޒާހިރު) ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 12
ސީއެންއެމް، ވީއެފްޕީގެ ނަމުގައި އެނބުރި އަތުވެއްޖެ

ސިޔާސީ ޕްރެޝަރާ ހެދި މީގެ ތިން މަސްދުވަސް ކުރިން ހުއްޓާލި އޮންލައިން ނޫސް ސީއެންއެމްގެ ޓީމު، ވޮއިސް އޮފް ފްރީ ޕްރެސް (ވީއެފްޕީ)ގެ ނަމުގައި މިރޭ އާ އޮންލައިން ނޫހެއް ނެރެން ފަށައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 36
ފޮޓޯނަގާތީ ރާއްޖެ އެތެރެވިޔަނުދީ ދެފަހަރު ފޮނުވާލައިފި

ޓްރިފްއެޑްވައިޒާ އާއި އޮއިސްޓަ ޑޮޓްކޮމް އަށް ފޮޓޯ ނަގައި އަދި ލިޔެދޭ މީހަކު ރާއްޖެ އެތެރެވިޔަ ނުދީ، ދެ ފަހަރަށް ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށް އޭނާއާ ހަވާލާދީ ބޭރުގެ ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016
ނޫސްވެރިންގެ ތަމްރީނު ވޯކްޝޮޕެއް ފަށައިފި

މީޑިއާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޒުވާން ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އިންޓަނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް ޖާނަލިސްޓް (އައިއެފްޖޭ) އިން ވޯކްޝޮޕެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 7
"މިހާރު" އަށް ލިޔުންތެރިން ހޯދަން ހުޅުވާލައިފި

"މިހާރު" އަށް އެކި ދާއިރާތަކުން ލިއާނެ ލިޔުންތެރިންނާއި ފޮޓޯ ޖާނަލިސްޓުން ހޯދަން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 54
"ރައްޔިތުންގެ މީޑިއާ" އަބަދުވެސް ސަރުކާރު ކޮޅުގައި!

ހިޔާލުފާޅުކުރުން ހުއްޓުވުގެ ގާނޫނު ތަސްދީގުކުރުމާ އެކު، ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރެއްވި ދެ ރައީސެއްގެ "އަބުރު ކަތިލައި" ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމުން) ގެނެސްދިން ރިޕޯޓުން އެތަނުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒު އޮތް މިންވަރު އެނގުނެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި މުހައްމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެއްގެ މާނަ...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016 7
ކަންބޮޑުވުން ގިނަ އިސްލާހުތަކަކާ އެކު ޗުއްޓީއަށް

މި އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މަސައްކަތް ގާތްގަނޑަކަށް ނިމުނު އިރު ފާހަގަކުރެވުނު އެއް ކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ހައްގުތަކެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަނިކުރި ބިލްތަކެއް ފާސްކުރިކަމެވެ. ސަރުކާރުގެ ކޮންޓްރޯލް އޮތް މަޖިލިހުން އެ ބިލްތައް ފާސްކުރީ އެތައް ބަޔަކު އެކަމާ ދެކޮޅުހަދަމުން ދަނިކޮށް، އެއިން އެއްވެސް އަޑެއް...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 28
އަބުރާ ބެހުމުގެ ޝަކުވާ ލިބޭ، ކޮންޓެންޓަށް ސަމާލުވޭ

އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ގާނޫނާ ހިލާފުނުވެ ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދޭން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން މިއަދު މީޑިއާތަކަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

August 24, 2016 16
"ބޭރު ނޫސްވެރިން އިތުރަށް ޗެކުކުރަނީ މަގުސަދު ބަލަން"

ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ނަގައި އަދި ނޫސްވެރިކަމާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ރާއްޖެ އަންނަ ބިދޭސީން އިތުރަށް ސްކްރީން ކުރަން ނިންމީ އެ މީހުންގެ މަގުސަދު ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެ،...

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2016 10
ތިން ނޫސްވެރިންނަށް ނަސޭހަތްދީ ދޫކޮށްލައިފި

އިސްލާމީ މަރުކަޒު ސަރަހައްދުން މިއަދު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ ތިން ނޫސްވެރިންނަށް ނަސޭހަތްދިނުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

August 19, 2016 21
ވިޕްލައިނާ ހިލާފުވި ކަމުގެ ތުހުމަތު ރިޔާޒް ރަޝީދަށް!

ޕީޕީއެމްގެ ވިޕްލައިނާ އެންމެ ފަހުން ހިލާފުވި މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އެންމެ އިސްދައުރެއް އަދާކުރެއްވި އެއް ބޭފުޅަކީ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަދި ވިލުފުށި...