28 ޖުލައި

July 28, 2016 21
ހައްޔަރުކުރި ދެ ނޫސްވެރިން ޑީޕޯޓްކުރަނީ

‎ޓޫރިސްޓު ވިސާގައި ރާއްޖެ އައިސް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ އެއްވުމެއް ކަވަރުކުރަނިކޮށް ރޭ ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި ބޭރުގެ ދެ ނޫސްވެރިން ރާއްޖެއިން ޑީޕޯޓްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

July 28, 2016 7
ކޮލަމް ކުލަބަރި: ހަނދަށް ގާ އުކަން ނޫޅޭ!

މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ސަކަރާތްގަނޑުގެ ތެރޭގައި އަހަރުމެން ތިބިއިރު، ތުރުކީ އަށް ވެސް އޮތީ ސިޔާސީ ގޮތުން ބަހާރު މޫސުން އައިސްފަ އެވެ. އެތައް ހާސް މީހުން ތިބީ އިސްތަންބޫލުގެ...

July 28, 2016 30
ޓޫރިސްޓު ވިސާގައި ނޫސްވެރިކަން ކުރި ބަޔަކު ޕޮލިހަށް

ޓޫރިސްޓު ވިސާގައި ރާއްޖެ އައިސް އުޅޭ ބޭރުގެ ދެ ނޫސްވެރިއަކު، އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ އެއްވުމެއް ކަވަރުކުރަން ތިއްބާ މިރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2016 23
ނޫސްވެރިންގެ ހިމޭން މުޒާހަރާ ހުއްޓުވައިފި

މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމަށް ބޮޑެތި ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވާގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަބުރުގެ ބިލާ ދެކޮޅަށް ދިވެހި ނޫސްވެރިން މިރޭ ކުރި ހިމޭން މުޒާހަރާ ފުލުހުން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2016 20
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފިޔާޒާއި ސަންގެ އާޒިފް ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީއީއޯ ހުސެއިން ފިޔާޒް މޫސާ އާއި ސަން އޮންލައިންގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު އާޒިފް މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2016 23
"ފަލަ ސުރުހީ" ހުއްޓުވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

ރާއްޖެ ޓީވީން ގެނެސްދެމުން އަންނަ "ފަލަ ސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެޓިކްސްއާ ހިލާފުވާނަމަ، ހުއްޓުވަން އަންގާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން...

July 25, 2016 8
އަބުރުގެ ބިލް، ކުރިއަށް ވުރެ ވެސް ގޯސް

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި، "އަބުރު ރައްކާތެރި ކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލް" ނޫސްވެރިންނަށް ކަމުނުދިޔައީ، އެއީ ނޫސްވެރިކަމާ...

24 ޖުލައި

July 24, 2016 7
ހަރުކަށި ނުވެ މަޝްވަރާ އަށް އާދޭ: މީޑިއާ ކައުންސިލް

އަބުރު ރައްކާތެރި ކުރުމާ ބެހޭ ބިލުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް، މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ހަރުކަށިކަން ދޫކޮށްލައްވައި މަޝްވަރާ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުން...

July 24, 2016 16
ކުރިއަށް ވުރެ ބިލު ގޯސް، އެކަށީގެންވާ ބަދަލެއް ނެތް

ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަބުރު ރައްކާތެރި ކުރުމާ ބެހޭ ބިލު އޮތީ ކުރިން ހުށަހެޅި ބިލަށް ވުރެ ގޯސްކޮށް ކަމަށާއި އެކަށީގެންވާ ބަދަލެއް ފަހުން ހުށަހެޅި ބިލަށް ގެނެސްފައި...

23 ޖުލައި

July 23, 2016 37
ކަންބޮޑުވުންތައް ބޮލާލައި ޖަހައި، ނޫސްވެރިކަން މަރާލަނީ

އަބުރު ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބިލާ ދެކޮޅަށް ނޫސްވެރިން ނުކުތެވެ. މީޑިއާގެ ފަރާތުން މީގެ ކުރިން ފެނިފައި ނުވާ ފަދަ އެއްބައިވަންތަކަމެއް، ވިލިމާލެ...

July 23, 2016 16
ނޫސްވެރިކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ބިލް ހޯމަދުވަހު ފާސްކުރަނީ

ހިޔާލުފާޅުކުރުމާއި މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވާގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ، އަބުރުގެ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ފާސްކުރަން ނިންމާފައިވާ...

20 ޖުލައި

July 20, 2016 6
އަބުރުގެ ބިލުގައި މިފަހަރު ވެސް ކަންބޮޑުވުންތައް!

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ނިހާން ހުށަހެޅުއްވި ބިލް އަނބުރައި ގެންދެވީ، އެ ބިލާ މެދު މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ދެކޮޅު ހެދުމުންނެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެ ބިލް މިހާރު މަޖިލީހަށް އަލުން ފޮނުވާފައިވާ އިރު،...

15 ޖުލައި

July 15, 2016 72
ސަންގު ޓީވީގެ ނޫސްވެރިއަކު އޮންއެއާގައި އިސްތިއުފާ ދީފި

ހަބަރުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިއްސާދާރުން މާ ބޮޑަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަމަށް ބުނެ ސަންގު ޓީވީގެ ނޫސްވެރިއަކު އޮންއެއާގައި މިއަދު އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2016 14
ހަވީރު މުވައްޒަފުންގެ ހައްގު ހިފެހެއްޓި މައްސަލަ ބަލަނީ

ހަވީރު ނޫހުގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުން ކުރި އަށް އޮތް ދެ އަހަރު ވަންދެން އެހެން މީޑިއާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުން މަނާކޮށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގެ މައްސަލަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2016 3
ހަވީރުގެ މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލައަށް އެމްއެމްސީ ވަންނަނީ

"ހަވީރު"ގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެއްވެސް މީޑިއާއެއްގައި ދެ އަހަރު ވަންދެން މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އިން ވެސް ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2016 8
ހަވީރު މައްސަލާގައި ޝިފާގުގެ ނުރުހުން އެޗްއާރުސީއެމަށް

މިހާރު ހުއްޓިފައިވާ "ހަވީރު"ގައި ކުރިން މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންނަށް ކުރި އަށް އޮތް ދެ އަހަރު މީޑިއާގެ އެހެން ތަނެއްގައި މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގެ މައްސަލާގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިހާތަނަށް ހިމޭނުން އޮތުމުން، އެ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު...

05 ޖުލައި

July 05, 2016 5
މިނިވަން މީޑިއާ ވަޅުޖެހިދާނެ: މީޑިއާ ކައުންސިލް

"ހަވީރު"ގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް އައިސްފައިވާ ހުކުމުން ރާއްޖޭގައި އެ ނޫސްވެރިންނަށް މަޖުބޫރީ ހާލަތެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ މިނިވަން މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން...

July 05, 2016 56
ހުކުމްތަކުގެ ތެރެއިން މިއީ ވަރުގަދަ ހުކުމެއް!

މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު އޮފީހުގައި އިންދާ އަހަންނަށް އިވުނީ ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރު، އަހަރެން ބޭނުން ތާކު ވަޒީފާ އަދާނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރި ވާހަކަ އެވެ. ދިޔައީ...

04 ޖުލައި

July 04, 2016 7
"ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ދަނީ މީޑިއާ އިނދަޖައްސާލަމުން"

"ހަވީރު" ނޫހުގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރުން އެނގިގެން ދަނީ މިނިވަން މީޑިއާ އިނދަޖައްސާލުމަށް ސަރުކާރުން ޝަރުއީ ދާއިރާ ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދާކަން ކަމަށް ރިޕޯޓާސް ވިތައުޓު ބޯޑާޒް (އާރުއެސްއެފް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 04, 2016 4
އައްޑޫލައިވް ރަޖިސްޓްރީކޮށް އަލުން ހިންގަން ފަށައިފި

ގަވައިދާ ހިލާފަށް ނެރޭ ކަމަށް ބުނެ ބްލޮކްކޮށްފައިވާ އައްޑޫ ލައިވް ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް އަލުން މިއަދު ހިންގަން ފަށައިފި އެވެ.

July 04, 2016 18
"ހަވީރު"ގެ ހުކުމާ މެދު ހައިރާންވޭ، ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެ

"ހަވީރު" ނޫހުގައި ކުރިން މަސައްކަތް ކުރި އެއްވެސް މީހަކަށް އެހެން މީޑިއާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރުން މަނާކޮށް ސިިވިލް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރުމުން ހައިރާން ވާ ކަމަށާއި އެ ހުކުމާ އެއްގޮތަށް...

03 ޖުލައި

July 03, 2016 51
"ހަވީރުގެ މުވައްޒަފުންނާ މެދު އެޅޭނެ ފިޔަވަޅެއް ނެތް"

ހަވީރު" ނޫހާއި އެ ނޫހުގައި މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހާ ހަމަ އަށް މަސައްކަތް ކުރި އެއްވެސް މީހަކު އެހެން މީީޑިއާއެއްގައި މިއަދުން ފެށިގެން ދެ އަހަރު ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރުން މަނާކޮށް،...

July 03, 2016 179
ހަވީރުގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުން މީޑިއާގައި އުޅުން މަނާ

"ހަވީރު" ނޫހާއި އެ ނޫހުގައި މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހާ ހަމަ އަށް މަސައްކަތް ކުރި އެއްވެސް މީހަކު އެހެން މީީޑިއާއެއްގައި މިއަދުން ފެށިގެން ދެ އަހަރު ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރުން މަނާކޮށް...

28 ޖޫން

June 28, 2016 5
"ވަގުތު" ނޫސް އުވާލާކަށް ނޫޅެން: އެމްއެމްސީ

އޮންލައިން ނޫސް "ވަގުތު" އުވާލަން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާ ކަމަށާއި އެފަދަ މަޝްވަރާއެއް ވެސް ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016 16
ސީއެންއެމް ހުއްޓުވުމުން ނޫސްވެރިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

އޮންލައިން ނޫސް، ސީއެންއެމް އަށް ސިޔާސީ ޕްރެޝަރުތައް ކުރިމަތިކޮށް އެ ނޫސް ހުއްޓުވާލި މައްސަލައިގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ދޮށަށް އެއްވެ ނޫސްވެރިން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2016 68
ސީއެންއެމް "ސިޔާސީ ޕްރެޝަރާ ހެދި" ހުއްޓާލައިފި

މަޝްހޫރު އޮންލައިން ނޫސް، ޗެނަލް ނިއުސް މޯލްޑިވްސް (ސީއެންއެމް) އަށް ކުރިމަތިވި "ސިޔާސީ ޕްރެޝަރުތަކަކާ ހެދި" އެ ނޫސް ހިންގުން މިރޭ ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016 8
އަބުރާ ބެހުމުގެ ބިލު އަނބުރާ ގެންގޮސް، އާ ބިލެއް

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ބިލު މިއަދު އަނބުރާ ގެންދަވައިފި އެވެ. އެއާ އެކު، އެކަމާ ގުޅޭ އާ ބިލެއް ވަނީ ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފަ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016 5
ދައުވާއަށް ފިޔާޒް އިންކާރު، ހަތް މީހަކު ހެކިންނަށް

ފުލުހެއްގެ ގައިގައި އަތް ލި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީއޯއޯ ހުސައިން ފިޔާޒް މޫސާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާއަށް އޭނާ އިންކާރުކޮށް، ދިފާއުގައި ހަތް ނޫސްވެރިއަކު ހެކިންގެ ގޮތުގައި...

June 14, 2016 7
ހަވީރު މައްސަލަ އަށް ހަވީރު މީޑިއާ ގްރޫޕް ވައްދައިފި

ހަވީރު ނިއުސް އޭޖެންސީގެ ތިން ހިއްސާދާރުން، ހަވީރު ނޫހުގެ ކުރީގެ މަސްއޫލުވެރިޔާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމުން ސިވިލް ކޯޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ނުކުމެފައި ވިޔަސް ހަވީރު...

10 ޖޫން

June 10, 2016 6
"މިހާރު"ގެ އިނގިރޭސި އެޑިޝަން ލޯންޗުކޮށްފި

"މިހާރު" ނޫހުގެ ވެބްސައިޓްގައި އިނގިރޭސި އެޑިޝަން ފަރުމާކޮށް މިއަދުން ފެށިގެން، އިނގިރޭސި ޚަބަރުތަކާއި ރިޕޯޓްތައް ގެނެސްދޭން ފަށައިފި އެވެ. އިނގިރޭސި އެޑިޝަންގެ އެޑްރެހަކީ http://en.mihaaru.com/ އެވެ.