15 ޖުލައި

July 15, 2016 72
ސަންގު ޓީވީގެ ނޫސްވެރިއަކު އޮންއެއާގައި އިސްތިއުފާ ދީފި

ހަބަރުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިއްސާދާރުން މާ ބޮޑަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަމަށް ބުނެ ސަންގު ޓީވީގެ ނޫސްވެރިއަކު އޮންއެއާގައި މިއަދު އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2016 14
ހަވީރު މުވައްޒަފުންގެ ހައްގު ހިފެހެއްޓި މައްސަލަ ބަލަނީ

ހަވީރު ނޫހުގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުން ކުރި އަށް އޮތް ދެ އަހަރު ވަންދެން އެހެން މީޑިއާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުން މަނާކޮށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގެ މައްސަލަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2016 3
ހަވީރުގެ މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލައަށް އެމްއެމްސީ ވަންނަނީ

"ހަވީރު"ގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެއްވެސް މީޑިއާއެއްގައި ދެ އަހަރު ވަންދެން މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އިން ވެސް ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2016 8
ހަވީރު މައްސަލާގައި ޝިފާގުގެ ނުރުހުން އެޗްއާރުސީއެމަށް

މިހާރު ހުއްޓިފައިވާ "ހަވީރު"ގައި ކުރިން މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންނަށް ކުރި އަށް އޮތް ދެ އަހަރު މީޑިއާގެ އެހެން ތަނެއްގައި މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގެ މައްސަލާގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިހާތަނަށް ހިމޭނުން އޮތުމުން، އެ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު...

05 ޖުލައި

July 05, 2016 5
މިނިވަން މީޑިއާ ވަޅުޖެހިދާނެ: މީޑިއާ ކައުންސިލް

"ހަވީރު"ގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް އައިސްފައިވާ ހުކުމުން ރާއްޖޭގައި އެ ނޫސްވެރިންނަށް މަޖުބޫރީ ހާލަތެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ މިނިވަން މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން...

July 05, 2016 56
ހުކުމްތަކުގެ ތެރެއިން މިއީ ވަރުގަދަ ހުކުމެއް!

މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު އޮފީހުގައި އިންދާ އަހަންނަށް އިވުނީ ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރު، އަހަރެން ބޭނުން ތާކު ވަޒީފާ އަދާނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރި ވާހަކަ އެވެ. ދިޔައީ...

04 ޖުލައި

July 04, 2016 7
"ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ދަނީ މީޑިއާ އިނދަޖައްސާލަމުން"

"ހަވީރު" ނޫހުގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރުން އެނގިގެން ދަނީ މިނިވަން މީޑިއާ އިނދަޖައްސާލުމަށް ސަރުކާރުން ޝަރުއީ ދާއިރާ ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދާކަން ކަމަށް ރިޕޯޓާސް ވިތައުޓު ބޯޑާޒް (އާރުއެސްއެފް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 04, 2016 4
އައްޑޫލައިވް ރަޖިސްޓްރީކޮށް އަލުން ހިންގަން ފަށައިފި

ގަވައިދާ ހިލާފަށް ނެރޭ ކަމަށް ބުނެ ބްލޮކްކޮށްފައިވާ އައްޑޫ ލައިވް ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް އަލުން މިއަދު ހިންގަން ފަށައިފި އެވެ.

July 04, 2016 18
"ހަވީރު"ގެ ހުކުމާ މެދު ހައިރާންވޭ، ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެ

"ހަވީރު" ނޫހުގައި ކުރިން މަސައްކަތް ކުރި އެއްވެސް މީހަކަށް އެހެން މީޑިއާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރުން މަނާކޮށް ސިިވިލް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރުމުން ހައިރާން ވާ ކަމަށާއި އެ ހުކުމާ އެއްގޮތަށް...

03 ޖުލައި

July 03, 2016 51
"ހަވީރުގެ މުވައްޒަފުންނާ މެދު އެޅޭނެ ފިޔަވަޅެއް ނެތް"

ހަވީރު" ނޫހާއި އެ ނޫހުގައި މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހާ ހަމަ އަށް މަސައްކަތް ކުރި އެއްވެސް މީހަކު އެހެން މީީޑިއާއެއްގައި މިއަދުން ފެށިގެން ދެ އަހަރު ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރުން މަނާކޮށް،...

July 03, 2016 179
ހަވީރުގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުން މީޑިއާގައި އުޅުން މަނާ

"ހަވީރު" ނޫހާއި އެ ނޫހުގައި މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހާ ހަމަ އަށް މަސައްކަތް ކުރި އެއްވެސް މީހަކު އެހެން މީީޑިއާއެއްގައި މިއަދުން ފެށިގެން ދެ އަހަރު ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރުން މަނާކޮށް...

28 ޖޫން

June 28, 2016 5
"ވަގުތު" ނޫސް އުވާލާކަށް ނޫޅެން: އެމްއެމްސީ

އޮންލައިން ނޫސް "ވަގުތު" އުވާލަން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާ ކަމަށާއި އެފަދަ މަޝްވަރާއެއް ވެސް ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016 16
ސީއެންއެމް ހުއްޓުވުމުން ނޫސްވެރިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

އޮންލައިން ނޫސް، ސީއެންއެމް އަށް ސިޔާސީ ޕްރެޝަރުތައް ކުރިމަތިކޮށް އެ ނޫސް ހުއްޓުވާލި މައްސަލައިގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ދޮށަށް އެއްވެ ނޫސްވެރިން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2016 68
ސީއެންއެމް "ސިޔާސީ ޕްރެޝަރާ ހެދި" ހުއްޓާލައިފި

މަޝްހޫރު އޮންލައިން ނޫސް، ޗެނަލް ނިއުސް މޯލްޑިވްސް (ސީއެންއެމް) އަށް ކުރިމަތިވި "ސިޔާސީ ޕްރެޝަރުތަކަކާ ހެދި" އެ ނޫސް ހިންގުން މިރޭ ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016 8
އަބުރާ ބެހުމުގެ ބިލު އަނބުރާ ގެންގޮސް، އާ ބިލެއް

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ބިލު މިއަދު އަނބުރާ ގެންދަވައިފި އެވެ. އެއާ އެކު، އެކަމާ ގުޅޭ އާ ބިލެއް ވަނީ ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފަ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016 5
ދައުވާއަށް ފިޔާޒް އިންކާރު، ހަތް މީހަކު ހެކިންނަށް

ފުލުހެއްގެ ގައިގައި އަތް ލި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީއޯއޯ ހުސައިން ފިޔާޒް މޫސާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާއަށް އޭނާ އިންކާރުކޮށް، ދިފާއުގައި ހަތް ނޫސްވެރިއަކު ހެކިންގެ ގޮތުގައި...

June 14, 2016 7
ހަވީރު މައްސަލަ އަށް ހަވީރު މީޑިއާ ގްރޫޕް ވައްދައިފި

ހަވީރު ނިއުސް އޭޖެންސީގެ ތިން ހިއްސާދާރުން، ހަވީރު ނޫހުގެ ކުރީގެ މަސްއޫލުވެރިޔާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމުން ސިވިލް ކޯޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ނުކުމެފައި ވިޔަސް ހަވީރު...

10 ޖޫން

June 10, 2016 6
"މިހާރު"ގެ އިނގިރޭސި އެޑިޝަން ލޯންޗުކޮށްފި

"މިހާރު" ނޫހުގެ ވެބްސައިޓްގައި އިނގިރޭސި އެޑިޝަން ފަރުމާކޮށް މިއަދުން ފެށިގެން، އިނގިރޭސި ޚަބަރުތަކާއި ރިޕޯޓްތައް ގެނެސްދޭން ފަށައިފި އެވެ. އިނގިރޭސި އެޑިޝަންގެ އެޑްރެހަކީ http://en.mihaaru.com/ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016 8
ހަވީރުގެ މައްސަލަ އިން ހަވީރު މީޑިއާ ގުރޫޕު ބޭރުވެއްޖެ

"ހަވީރު" ނޫހުގެ އާމްދަނީގެ ފައިދާ އިން ބައެއް ހޯދުމަށް ހަވީރު ނިއުސް އޭޖެންސީގެ ތިން ހިއްސާދާރުން، ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން މިހާރު ބަލަމުންދާ މައްސަލަ އަށް ތަދައްޚުލުވި ހަވީރު މީޑިއާ ގުރޫޕު އެ މައްސަލަ އިން މިއަދު ބޭރުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2016 2
ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން ފިޔާޒަށް ފަސް ދުވަސް ދީފި

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީއީއޯ ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާގެ މައްޗަށް ކުރާ ޖިނާއީ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގައި ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އޭނާއަށް ފަސް ދުވަހުގެ ފުރުސަަތެއް ދީފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016 4
އާރެއް ބާރެއް ނެތް ހަތަރު ވަނަ ބާރު!

އެއްވެސް އާރެއް ބާރެއް ނެތް، އެއްވެސް ގާނޫނެއް އިއުތިރާފް ނުވާ ބާރެކެވެ. އެކަމަކު ވެސް އެއީ ދައުލަތުގެ ހަތަރު ވަނަ ބާރޭ ބުނެ އެވެ. ނޫސްވެރިކަމާއި ނޫސްވެރިންނެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ގައުމުގައި ކަންތައް ގޮސްފައި އޮތް ހިސާބަކީ ދައުލަތުގެ ތިން ބާރު ވެސް މީޑިއާއާ ދެކޮޅަށް ފިސާރި ރަނގަޅަށް ފައި ވިއްދާފައި ތިބުމެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް ބުނަނީ...

25 މެއި

May 25, 2016 10
"މިހާރު" އަށް އެތައް ބައެއްގެ ލޯތްބާއި ތައުރީފް

ގިނަ ބަޔަކު ސިފަކުރާ ގޮތުގައި "މިހާރާ" އެކު "މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމުގެ ހުޅުކޮޅު ވަނީ ދިއްލިފައި". އަދި ހަބަރާއި މައުލޫމާތުގެ ޔަގީންކަމާއި އިތުބާރު ބޮޑުވެގެންދާނެ

24 މެއި

May 24, 2016
މީޑިއާގެ ބެލެނިވެރިކަމުގައި "ދަތް ނެތް ދެ ސިންގާ"

އާ ގާނޫނުއަސާސީން ލިބިދިން އެންމެ މުހިއްމު އެއް ހައްގަކީ މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމެވެ. ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމުގެ އިތުރަށް މިނިވަން މީޑިއާ އަކަށް ފަހި...

May 24, 2016
"މިހާރު"އާ ހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަތުރު

މާޗު 31 އިން ފެށިގެން ކުރީގެ "ހަވީރު"ގެ 75 މުވައްޒަފުން ހޭދަކުރީ ވަރަށް ހިތްދަތި ދުވަސްތަކެއް. އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތެއް ނޭނގި، ދިރިއުޅުމުގެ ގިނަ އުނދަގޫތަކަކާ ކުރިމަތިވި. އާ ނޫހެއް...

15 މެއި

May 15, 2016
ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ނުވައްދަން ނިންމި މީޑިއާތަކަށް ދޮރު ހުޅުވާލައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތްތަކަށް ބައެއް މީޑިއާތަކާއި ނޫސްވެރިން ނުވައްދަން ނިންމާފައި އޮތުމަށް ފަހު އަލުން ދޮރު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2016
ރިލްވާންގެ މައްސަލަ އދ.ގެ ވޯކިން ގްރޫޕަކަށް ނުބެލޭނެ: ސަރުކާރު

މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ރިލްވާން ގެއްލުނު މައްސަލަ އދ.ގެ ވޯކިން ގްރޫޕް އޮން އެންފޯސްޑް އޯ އިންވޮލަންޓްރީ ޑިސްއެޕިއަރެންސަށް ނުބެލޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބުނެފި އެވެ.