11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 1
ފުރަތަމަ ހަ މަހު ނިންމި މައްސަލަތައް އިތުރުވެއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހާއި އަޅާ ބަލާއިރު މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހު ދަށު ކޯޓުތަކުން ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 13
ޕީޕީއެމް މައްސަލައިގެ އަޑު އެހުން ފަސްކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

ސިވިލް ކޯޓުގެ އެންގުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް އެންމެ އަވަހަށް ވެސް ބޭއްވެން އޮތީ އަންނަ މަހު ކަމަށާއި އެހެންވެ މާދަމާ އަށް ޝެޑިއުލް ކޮށްފައިވާ އަޑު އެހުން ފަސްކޮށްދޭން ޕީޕީއެމުން މިއަދު ސިވިލް ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 11
ފަސް މިނެޓް: މަތީ މަގާމުތަކަކީ ބޮޑު ބާރުތަކެއް ނޫން

އާއިލާތަކާއި މުޖްތަމައުތަކާއި ގައުމުތައް އުފެދިފައި އޮންނަ އިރު، އެކި ފެންވަރުގައި ވެރިން ތިބެ އެވެ. އާއިލާއެއްގައި ވެސް ވެރިއަކު ހުރެ އެވެ. ކޮންމެ މުޖްތަމައެއްގައި ވެރިން ތިބެ އެވެ. އިހުގައި އެމީހުންނަށް ކިޔައި އުޅެނީ ކަމުވޮށިގެންވާ މީހުންނެވެ. ގައުމާއި ދައުލަތުގައި ވެސް ވެރިން ތިބެ އެވެ. އިންސާނީ އާންމު އުސޫލަކީ ވެސް...

28 ޖުލައި

July 28, 2016 38
އިޔާޒްގެ މައްސަލަ ޕޮލިހަށް ހުށަހެޅީ ޖުޑީޝަރީން

އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒް އަބްދުއްލަތީފް ފުލުސް އޮފީހަށް މިއަދު ހާޒިރުކުރީ ޖުޑީޝަރީން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް އިޔާޒްގެ ވަކީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2016 5
ޕަބްލިކް ޑިފެންޑާސް އޮފީސް: ބޭނުންތެރި ކަމެއް

ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ވަކީލުން ހަމަޖައްސަން އުޅެ، އެކަން ހަމަ ނުޖެހިގެން އެތައް ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ތިބެންޖެހޭ ޖެހުމަކީ މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ހައްލެއް ނުލިބިފައި އޮތް ކަމެކެވެ. އެކި ފޯރަމްތަކާއި އެކި ހަފުލާތަކުގައި ދަައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އެ ވާހަކަ ދެއްކިޔަސް އަދި އެކަން ހައްލުކުރަން...

22 ޖުލައި

July 22, 2016 82
ކޮލަމް: އެސްކޮބާ ހެދިގެން އަބަދަކު ނޫޅެވޭނެ

ކޮލަމްބިއާގެ ޑްރަގް ވިޔަފާރީގައި އިންތިހާ ދަރަޖައިގެ މުއްސަނދިކަން ހޯދި ޕަބްލޯ އެސްކޮބާ މުޅި ގައުމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި އެވެ. ގައުމުގެ ހުރިހާ ނުބައިކަމެއްގެ ފަހަތުގައި ހުރީ...

July 22, 2016 65
މަހްލޫފް ގޮތްދޫނުކޮށް ޖަލަށް، ހިތްވަރުގަދަ

ބައެއް މީހުން ސިފަކުރާ ގޮތުގައި މި ފަހުން ރާއްޖެ އިން ފެނުނު އެންމެ ހިތްވަރުގަދަ، އެންމެ ކެރޭ ސިޔާސީ ބޭފުޅަކީ އަހުމަދު މަހުލޫފެވެ. ފުލުހުންގެ ދައުރަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ...

19 ޖުލައި

July 19, 2016 11
ޝަރުއީ ދާއިރާއިން ޓީވީ ޗެނަލެއް އުފައްދަނީ

ޝަރުއީ ދާއިރާ އަށް ޚާއްސަ ޓީވީ ޗެނަލެއް އުފައްދަން ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން ނިންމައި، އެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

July 19, 2016 7
މަހުލޫފަށް ހުކުމް ކުރީ ބިރުދެއްކުމުގެ ގޮތުން: އެމްޑީޕީ

ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އެޅިކަމަށް ސާބިތުވެ ހަތަރު މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ޖަލަށް ލާން އިއްޔެ ހުކުމް...

July 19, 2016 6
ޑީޖޭއޭ އިން ބްރޯޑްކޮމް މެމްބަރުންނާ ބައްދަލެއް ނުކުރި!

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ "މީޑިއާ ވީކް"ގެ ނަމުގައި މި ހަފުތާގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ)އާ އެކު އޮތް ބައްދަލުވުމަށް...

18 ޖުލައި

July 18, 2016 13
"ހަވީރު" މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލަ އޭޖީން އިސްތިއުނާފަށް

"ހަވީރު" ނޫހުގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުން ދެ އަހަރު ވަންދެން، ހަވީރު ނޫން އެހެން މީޑިއާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުން މަނާކޮށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ބަންޑާރަ ނައިބު އޮފީހުގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފު ކުރަން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 29
ފަސް މިނެޓް: ދިވެހި ގައުމު 4 އަބްދުﷲގެ އަތްމަތީގައި

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ތިން ބާރަކީ ތަންފީޒީ ބާރާއި ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއި އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރެވެ. އެއީ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ޝަރުއީ ކޯޓުތަކެވެ. މި ތިން ބާރުގެ އެންމެ އިސް ވެރިންނަކީ ގައުމުގެ އެންމެ އިސް ވެރިންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިންނަކީ ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސެވެ. ރައްޔިތުންގެ...

13 ޖުލައި

July 13, 2016 79
އިސް އޮފިޝަލުން ޔޫކޭ އަށް ދިއުން މަނާކުރަން ވިސްނަނީ

ދިވެހި ސަރުކާރާއި ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ބައެއް އިސް ފަރާތްތަކަށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދަތުރުނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދަން ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ގައުމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2016 14
ހަވީރު މުވައްޒަފުންގެ ހައްގު ހިފެހެއްޓި މައްސަލަ ބަލަނީ

ހަވީރު ނޫހުގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުން ކުރި އަށް އޮތް ދެ އަހަރު ވަންދެން އެހެން މީޑިއާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުން މަނާކޮށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގެ މައްސަލަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

July 12, 2016 15
މައުމޫނަށް ދައުވާކުރި މެންބަރުން ސްލޫކީ ކޮމިޓީއަށް

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އެ ޕާޓީ "ހައިޖެކްކޮށްފައިވާ" ކަމަށް ބުނެ ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ދެ މެމްބަރުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ސުލޫކީ...

July 12, 2016
ގާޒީ ނިހާނާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުން އިސްތިއުނާފަށް ފަހު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ސައްހަ ނޫން އަމުރެއް ހެދި މައްސަލާގައި 17 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްފައިވާ އދ. މާމިގިލީ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ނިހާނާ މެދު ގޮތެއް...

05 ޖުލައި

July 05, 2016 9
"ހަވީރު" މުވައްޒަފުންގެ ހުކުމް ބާތިލްކުރަން ކޯޓަށް

މިހާރު ހުއްޓިފައިވާ "ހަވީރު"ގައި ކުރިން މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންނަށް ކުރި އަށް އޮތް ދެ އަހަރު މީޑިއާގެ އެހެން ތަނެއްގައި މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު އިސްތިއުނާފްކޮށްފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2016 37
ބޮޑީ ތިން މީހުންގެ ހައްގުތަ؟ 70 މީހުންގެ ހައްގުތަ؟

ސިވިލް ކޯޓުގެ އަނިޔާވެރި އަމުރަކުން، ހަވީރު ނޫސް ހުއްޓުވި އިރު، އެ ނޫހުގައި އެެއްވެސް ހައިސިއްޔަތަކުން މަސައްކަތް ކުރި އެއްވެސް މީހަކަށް އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މީޑިއާގެ އެއްވެސް ވަސީލަތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުން މަނާ ކޮށް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަކީ، އަނިޔާވެރިކަން އޭގެ އިންތިހާގައިވާ ހުކުމެކެވެ. އިސްލާމީ...

24 ޖޫން

June 24, 2016 10
ނުފޫޒު ފޯރުވާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ޝަރީއަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވޭ ގޮތަށް ނުވަތަ އެފަދަ ނިޔަތެއްގައި ޝަރީއަތާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ބަޔާންދީ މީޑިއާގައި ޝާއިއުކުރާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިރޭ ދީފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016 13
އިތުރަށް ދެވުނު 37 ލާރި އަނބުރާ ދައްކަން އަންގައިފި

މީގެ ދެ މަސް ކުރިން، ހައި ކޯޓުގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި މީހަކަށް އިތުރަށް ދެވިފައިވާ 37 ލާރި އަނބުރާ ދައްކަން އެ ކޯޓުން އެ މީހާ އަށް އަންގައިފި އެވެ.

June 15, 2016 10
ޝަރީއަތްތައް ސިއްރުކުރުން އާންމުވެ ހާމަކަން ގެއްލެނީ

ޝަރީއަތްތައް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ އިންސާފުވެރި އަދި ދެ ފުށް ފެންނަ ގޮތެއްގައި ޝަރީއަތްތައް ހިންގަން ބާރު އެޅުމެވެ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް...

12 ޖޫން

June 12, 2016 7
"ޝަރީއަތްތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަނީ ވެރިކަމުގެ ދިފާއުގައި"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ބިރަކަށްވާ އެންމެންގެ ޝަރީއަތްތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި، އަވަސް އަރުވާލައިގެން ދިގު މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމް އިއްވަނީ ވެރިކަން ދިފާއުކުރަން ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2016 28
އަދީބާއި މުހުތާޒާއި ނިހާނަށް ކުރި ހުކުމަކީ މަލާމާތެއް: ނަޝީދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން، ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅު "ފިނިފެންމާ" ގައި އައިއީޑީއެއް ގޮއްވާލި މައްސަލަ އައި ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ސައްހަ ނޫން ކޯޓު އަމުރެއް ނެރުމުގެ މައްސަލާގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ތަކަކީ އިންސާފަށް ކުރި މަލާމާތެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2016 24
ގޮނޑިކޮއްކޮ ޝަރީއަތްތަކުން ޝަރުއީ ނިޒާމް ކިލަނބުވެއްޖެ

ގޮނޑިކޮއްކޮ ޝަރީއަތްތައް ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމް ކިލަނބުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2016 14
ލޭއޮހޮރުވުން ބާރު ސްޕީޑްގައި، ޝަރީއަތް ލަސް ދުވެލީގައި

އެންމެ ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭ ދެ ކުއްޖަކު މަރާލުމަކީ ރާއްޖޭގެ ގްރޫޕްތަކުގެ މާރާމާރީތަކުގައި އަދި އަލަށް ގެނެސްދިން ސިހުމެކެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެއް ދުވަހެއްގެ ތެރޭ އެއަށް ވުރެ ވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ލޭ އޮހޮރިދާނެ އެވެ. ކުށުގެ ވެށި ބަދަލުވަމުން އަންނަނީ އެހާ ވެސް ނުރައްކާތެރި ގޮތަކަށެވެ. އެކަމަކު މަރުގެ ޝަރީއަތްތައް ރާއްޖޭގައި...

30 މެއި

May 30, 2016 3
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުށަހެޅި ގޮތަށް ގާޒީން ބަދަލުކުރަނީ

ސުޕީިރިއާ ކޯޓުގެ ހަތް ފަނޑިޔާރަކު ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު އެހެން ކޯޓުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

May 30, 2016 9
ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ހަތް ފަނޑިޔާރަކު އެހެން ކޯޓުތަކަށް

ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކުގެ ހަތް ފަނޑިޔާރަކު އެހެން ކޯޓުތަކަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެދިފައި ވާތީ ޖޭއެސްސީ އިން މިއަދު އެކަމާ...