03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 24
"ގާސިމްގެ މުދަލަށް އަރައިގަންނަނީ ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް"

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިކުރަމުންދާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެފައި ވަނިކޮށް، ގާސިމްގެ ދިފާއުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެސް ސަރުކާރަށް ރޭ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 8
ފިޔަވަޅު އެޅީ ކީއްވެ ކަމެއް ނޭނގެ: އަލީ ހުސެއިން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މަނާކުރިއިރު އޭނާގެ ކުށެއް އަދި ފިޔަވަޅު އެޅި މައްސަލައެއް ވެސް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ގާނޫނީ...

November 02, 2016 2
މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވެސް ޖޭއެސްސީގެ މަގާމެއް ހުސްކޮށް

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން(ޖޭއެސްސީ) އަށް ހައި ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ފަނޑިޔާރުގެ މަގާމުގެ ދައުރު ހަމަވެ، މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވެސް ހައި ކޯޓުން އެ ކޮމިޝަނަށް ފަނޑިޔާރަކު ކަނޑަނާޅާތީ އެ...

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 29
ސުއޫދާއި އަލީ ހުސެއިން ވަކާލާތު ކުރުން މަނާ ކޮށްފި

ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއް ސުއޫދާއި ގާނޫނީ ވަކީލު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިރޭ މަނާކޮށްފި އެވެ.

October 31, 2016 33
ގާނޫނަށް ބޯނުލަނބަން ހިތްވަރުދޭ ނަމަ ފިޔަވަަޅު އަޅާނެ

ގާނޫނަށް ބޯނުލެނބުމުގެ އޮއިވަރެއް އެއްވެސް މަގްސަދެއްގައި ދިވެހި މުޖްތަމައުގައި ފަތުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު ގާނޫނީ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިރޭ ދީފި އެވެ.

October 31, 2016 15
ކޮލަމް އޮޅުންބޮޅުން: ދިވެހި ޑެމޮކްރަސީ

ވާހަކަ ފެށުނީ މި ހިސާބުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ޑެމޮކްރަސީގެ ވާހަކަ އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 42
ސުއޫދުގެ އަސްލު ނިޔަތަކީ ކޮބާ؟

ޝަރުއީ ނިޒާމަށް ފާޅުގައި ފާޑުވިދާޅުވެ ޓުވީޓެއް ކުރައްވަފާނެ އެވެ. ދިފާއުގައި ނުކުންނަވާފާނެ ކަމަށް ހީވެސް ނުކުރެވޭ ކަހަލަ ބޭފުޅުންގެ ހައްގުގައި ބަސް ވިދާޅުވެދާނެ އެވެ. ސިޔާސީ ގޮތުން އެއް ފިކުރެއްގައި ތިބި ބަޔަކު ދޫކުރައްވައި، ކުއްލިއަކަށް ނުކުމެވަޑައިގެންފާނެ އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު އެއް ވަކީލް ހުސްނުއްސުއޫދުގެ...

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016 13
އިސްތިއުނާފް ކުރެވިދާނެ، ސުވާލު އުފެދެނީ ނިޔަތާ މެދު

ޕީޕީއެމް ހިންގުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލިބޭ ގޮތަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ އެކު މައްސަލަ ހޫނުވެފައި ވަނިކޮށް ދެން އައީ މާ ބޮޑަށް ހައިރާންކުރުވަނިވި ޚަބަރެކެވެ؛ ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރަން ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ދަނިކޮށް އެމަނިކުފާނަށް އެމަނިކުފާނަށް...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 48
ހައްލެއް ނުފެނުމުން ޑިމޮކްރަސީގައި ދާނީ ކޯޓަށް: ރައީސް

ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫލަކީ ކަމެއް ހައްލު ނުވެއްޖެ ނަމަ އެކަމަކާ މެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުން ކަމަށާއި އެކަމަކު ރާއްޖޭގައި އެގޮތަށް އަމަލު ކުރުމުން އެކަމަށް ފާޑު ކިޔަމުންދާ ކަމަށް ރައީސް...

October 25, 2016 3
ސުއޫދު ހާޒިރުކުރީ ފޮޓޯއެއް އާންމުކޮށް ފާޑު ވިދާޅުވެގެން

ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދު މިއަދު ހައި ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރީ އެ ކޯޓުން ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެފައި ވާތީ އާއި ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 79
ހައި ކޯޓުން ވެސް ޕީޕީއެމް ދިނީ ރައީސް ޔާމީނަށް

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި ކޯޅުން ބޮޑުވެ ޕާޓީ ދެބައި ވެފައި ވަނިކޮށް، ޕާޓީ ހިންގުމާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް ހައި ކޯޓުން ދެންމެ ތާއީދު ކޮށް އިސްތިއުނާފް މައްސަލަ ނިންމައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 16
"ޖުޑިޝަރީ ހިންގަނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މާނަކުރައްވާ ގޮތަށް"

ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ދާއިރާ މިހާރު ހިންގަނީ ގާނޫނުއަސާސީގައި ލިޔެ ފާސްކުރި ގޮތަށް ނޫން ކަމަށާއި އެކަން ކުރަނީ ޖުޑިޝަރީ ހިންގަން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މާނަކޮށްގެން އުޅޭ ގޮތަކަށް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަހްމަދު ޒާހިރު (ސީނާ ޒާހިރު) ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 12
އިސްތިއުނާފް މުއްދަތު ކުރު، ދަތުރުކުރަންޖެހޭ މަގު ދިގު

މިދިޔަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ އިސްތިއުނާފް ކުރުމުގެ އުސޫލަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅަން ލިބޭ މުއްދަތު ކުރުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ އިސްތިއުނާފްގެ މުއްދަތު ދިގުވުމުން، މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ހައްގު ކަށަވަރު ނުކުރެވި އޮތް އޮތުމަށް ނިމުމެއް ގެނައުމަށާއި އަވަހަށް އިންސާފު ލިބޭކަން...

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 74
މޫސަގެ ކޮލަމް: ރެކިގަތުމުގެ އުޒުރަކަށް ކޮމަންވެލްތު

ރާއްޖޭގައި މި އޮތީ ޑިމޮކްރަސީއެއް ހެއްޔެވެ؟

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 10
ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 360 މައްސަލަ ނިންމައިފި

މިދިޔަ މަހުގެ 25 އިން ފެށިގެން މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މާލޭގެ ކޯޓުތަކުން 360 އަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް...

October 08, 2016 1
ވަކީލުން ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިމަހު 17 ގައި

ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭ މީހުން އެކަމުގެ ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އެންމެ ފަހު ވަގުތު ކެންސަލް ކޮށްފައި ވަނިކޮށް، މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު އެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވަން...

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 18
ނާޒިމް އަބްދުއްސައްތާރު ހަ މަހަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހިނގާ ޝަރީއަތްތަކުގައި ވަކާލާތު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނީ ވަކީލު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދުގެ ކޮއްކޯފުޅު ނާޒިމް އަބްދުއްސައްތާރު ހަ މަސް ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަން އެ ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 9
ހައްގުތަކެއް ގެއްލޭ އުސޫލެއް، ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ!

މަރުގެ ބޮޑު މައްސަލައެއްގައި ދައުވާ ލިބޭ މީހުންގެެ ތެރެއިން މީހަކު ބަންދުން ދޫކޮށްލަން ކުއްލި ގޮތަކަށް މި އަހަރު ކުރީކޮޅު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކުރި އެވެ. އެއީ ގޭންގަކުން ކުޑަކުއްޖަކަށް ހަމަލާދީ މަރާލީ މައްސަލައެއްގައި ދައުވާ ލިބުނު މީހެކެވެ. އާންމުކޮށް މަރުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާ ލިބޭ މީހުންނަކީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން...

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 7
ވަކީލުކަމުގެ ހުވާ ކުރުން ފަހު ވަގުތު ކެންސަލް ކޮށްފި

ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދިނުން މެދުކެނޑިފައި އޮންނަތާ އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން ވަކީލުންގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މާދަމާ ރޭ ބާއްވަން ހަމަޖެއްސުމަށް ފަހު ކުއްލި ގޮތަކަށް މިއަދު ކެންސަލް ކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 2
ސިވިލް ކޯޓުގައި އޮތީ އަށް މަސްވީ އެންމެ ތިން މައްސަލަ

މިދިޔަ މަސް ނިމުނުއިރު ސިވިލް ކޯޓުގައި ނުނިމި އޮތީ އަށް މަސް ދުވަސްވީ، އެންމެ ތިން މައްސަލަ ކަމަށް އެ ކޯޓުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 17
ގާސިމަށް ހުކުމް ކުރުން ނޮވެމްބަރަށް ފަސްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތަކެއް ލީކުކުރި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށް، ހުއްދަ ނޫން ގޮތުގައި މައުލޫމާތު ހޯދައި ހާމަކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގެ ދައުވާ ކޮށްފައިވާ ބީއެމްއެލްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފު ގާސިމް އަބްދުލްކަރީމްގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރުން އަންނަ...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 12
ޖޭއެސްސީ އެކުލެވޭ ގޮތް ބަދަލުކުރަން އުޅޭ ބަޔަކު ނެތް!

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބޮޑު ފާޑުކިޔުމެއް ކުރިމަތިވަނީ ޝަރުއީ ދާއިރާ އަށް ކަމާ މެދު ދެބަސްވެވޭކަށް ނެތެވެ. އާ ގާނޫނު އަސާސީ އައިސް، މިނިވަން ބާރެއްގެ ގޮތުގައި ޝަރުއީ ދާއިރާ ހަމަޖެހުމުގެ ކުރިން ވެސް އަދި އޭގެ ފަހުން މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް އެ ދާއިރާއަށް އަންނަ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނެތެވެ. ރަނގަޅު ބައެއް ތުހުމަތުތަކާއި ގޯސް...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016
ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު ވަކީލުން ހުވާކުރުން އަންނަ މަހު

ވަކީލު ކަމުގެ ހުއްދަ ދިނުން ލަސްވާތީ ޝަކުވާ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް 132 މީހަކަށް ވަކީލު ކަމުގެ ހުއްދަ ދޭން ނިންމައި، އެ މީހުން ހުވާކުރުން އަންނަ މަހު ބާއްވާ ގޮތަށް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016
ގޮފިތަކަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ހައި ކޯޓުގެ ދެ ގޮތްޕަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016 15
ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް!

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުން ހުސްވެފައިވާ ދެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލުމުން އެންމެ ދެ މީހުން ކުރިމަތިލުމުން ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މަތީ މަގާމަކަށް ދާން ގިނަ ބަޔަކު ޖެހިލުންވަނީތޯ މިހާރު ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފަ އެވެ. ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާ އެތައް ބަޔަކު ރާއްޖޭގައި އެބަ ތިއްބެވެ.