09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2018 124
މައްސަލައަކީ ރިޝްވަތު ދޭ މަހުޖަނު: ނަޝީދު

ރާއްޖެއަށް މިއަދު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ "ރިޝްވަތު ދޭ މަހުޖަނު" ކަމަށާއި އެކަން ހައްލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ހއ. ދިއްދޫގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018 33
ޒިންމާ ކުރުވެން ވާނެ! ޒިންމާ އުފުލަން ވެސް ޖެހޭނެ!

މިއީ ދުނިޔެމަތީގެ ސުވަރުގެއޭ ބުނަނީ ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް ސުވަރުގޭގެ އެތައް ސިފައެއް މި ރާއްޖޭގައި ހުރީމަ އެވެ. ސުވަރުގެ އިން ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު އުފަލަކީ، އެ މީހަކު ހިތަށް އަރުވާ ކޮންމެ ކަމެއް އެ ވަގުތުން ވަގުތަށް ފުރިހަމަ ވަމުން ދިއުމެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 59
ގާނޫނުއަސާސީގެ ހިމާޔަތުގައި މުހިންމު ނިންމުން ނިންމި

ގާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ އަސާސީ ހައްގުތަކާއި ގާނޫނުއަސާސީގެ އަސާސީ ސިފަތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި ވޭތުވެދިޔަ 10 އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން މުހިންމު ނިންމުންތަކެއް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2018 174
ސިޔާސީ ގޮތުން ރައީސް ޔާމީން މަގުމަތިވަނީ!

މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން 2013 ގައި ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި އިރު، އެމަނިކުފާނަކީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި މާ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް އޮތް ބޭފުޅެއް ނޫން ކަން، އެ ފަހަރުގެ ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ތިން ބުރުގެ ނަތީޖާ އިން އެނގެ އެވެ. އަދި މި އަހަރުގެ ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އިން މާ ބޮޑަށް އެކަން ކަށަވަރުވެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018 53
ވަރުގަދަ ބަސްފުޅަކަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ރީޓްވީޓެއް

ޝަރުއީ ނިޒާމަކީ ޕަޕެޓެއް ނޫން ކަމަށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއް ރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ މިއަދު ރީޓްވީޓް ކުރައްވައިފި އެވެ.

October 24, 2018 34
ގަރާރުގައި އޮތްގޮތަށް މިނިވަންވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީިދުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ 13 އަހަރުގެ ހުކުމާއި އުފުލާފައިވާ އެހެން ދައުވާތައް ބާތިލްކޮށް، މިނިވަނެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިދޭން ރައްޔިތުންގެ...

October 24, 2018 18
ރިވިއު ކުރުމުގެ ބާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދޭންޖެހޭ: ފާއިޒް

ކުރިން ނިިންމާފައި ހުރި ބައެއް މައްސަލަތައް އަލުން ބަލައި، ރިވިއު ކުރުމުގެ ބާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ފާއިޒް ހުސައިން މިއަދު...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2018 12
އަލީ ހުސައިން ފަސް މަހަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ގާނޫނީ ވަކީލް އަލީ ހުސައިނަށް ފަސް މަސް ވަންދެން އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި ވަކާލާތު ނުކުރެއްވޭ ގޮތަށް މިއަދުން ފެށިގެން ސަސްޕެންޑް...

October 22, 2018 46
ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހުކުރުން: އުނދަގޫ މަސައްކަތެއް

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުން އިންސާފު ލިބުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް. އެ މައްސަލައެއްގައި ނުފޫޒު ގަދަ މީހެއް ނެތް ނަމަ އިންސާފު ފަހަރުގައި ލިބިދާނެ. ނޫން ނަމަ އެއީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން."

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2018 2
ހައި ކޯޓުގެ އުތުރު ގޮފީގެ ޝަރީއަތްތައް މާދަމާ ފަށަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ ހައި ކޯޓު އުތުރު ގޮފީގެ ޝަރީއަތްތައް މާދަމާ ފަށާނެ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ބުނެފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2018 38
ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ބަޔާންތައް ލީކްކުރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

މިދިޔަ މަހުގެ 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާތިލް ކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލީ މައްސަލައިގެ ހެކީގެ ގޮތުގައި އެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ސިއްރު ބަޔާންތައް ލީކް ކޮށްލާފައިވާ ވާތީ ޕީޕީއެމުން އެކަން ކުށްވެރި ކޮށްފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 35
ސިޔާސީ މީހުންނަށް އުނދަގޫވާ ކަންކަން ކުރެވުނު: ރައީސް

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް އިސްކަން ދެއްވައިގެން މަސައްކަތް ކުރެއްވި އިރު، ސިޔާސީ އެކިއެކި މީހުންނަށް އުނދަގޫވާ ކަންކަން ކުރެއްވިފައިވާ ކަމަށާއި ވޭތުވެ ދިޔަ ފަސް އަހަރަކީ އެ މަނިކުފާނަށް ފަސޭހަފުޅު ފަސް އަހަރު ނޫން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018 17
ސިއްރު ހެކިބަސް ނުނެގުމަކީ ލިބޭނެ ކުރިއެރުމެއް: ފާއިޒު

އިންތިޚާބާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ސިއްރު ހެކިބަސް ނުނެގުމަކީ ރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބީ ނިޒާމަށް ލިބޭނެ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ފާއިޒު ހުސެއިން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018 7
ޖޭއެސްސީ މެމްބަރުންނަށް ވަކާލާތު ކުރެވިގެން ނުވާނެ

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސް، އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމަށް އޮތް މަގު ބަންދުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ފާއިޒު ހުސެއިން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2018 8
ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓާކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓާގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

October 04, 2018 91
ހިތް ތިރިކުރުމަށް ޖަރީމާތައް ހަނދާން ނައްތައިލާނީތޯ؟

އަހަރުތަކަކަށް ފަހު އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް، މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފުރާނަ އެޅި އަލުން ދިރެން ފަށައިފި އެވެ. އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނެއްގެ ޝަކުވާތަކާއި އާދޭސްތައް އިވޭ...

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018 6
އިންސާފު ނުލިބޭތީ ހިތާމަކުރަން: އަމީތު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅި މައްސަލައިގައި ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ތެރެއިން އިންސާފު ނުލިބި އަހަރެއްވީމަ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށް މަޖިލިހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 7
ޝަމީމްގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމްގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައި، ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އަލުން ދީފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018 10
ޝަމީމްގެ މައްސަލައެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލަނީ

ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމްގެ މައްސަލައެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލަމުންދާތީ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އަށް އޭނާ މާދަމާ ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018 62
އިންސާފު ގާއިމްނުކޮށް ދީނުގެ ވާހަކަ ނުދައްކާ: އިލްޔާސް

އަދުލު އިންސާފު ގާއިމްނުކޮށް އިސްލާމްދީނުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ހައްގެއް ނެތް ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިލްޔާސް ހުސެއިން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018 77
ވަގަށް ގޮވަން ވާނީ ސާބިތުކޮށް ދީފައި: ރައީސް

އެމަނިކުފާނާއި ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން އިސްވެރިންނާ ދިމާއަށް ކިތަންމެ ވަރަކަށް ވެސް ވަގަށް ގޮވައި، އަބުރާ ބެހެވިދާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު ވަގަށް ގޮވަން ވާނީ އެކަން ސާބިތުކޮށް ދީފައި ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 14
ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ އިންސާފު: ފައިސަލް

ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުން ވަނީ ރާއްޖޭގައި އިންސާފު ގާއިމުވެފައި އޮތުން ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ވެރިކަމެއްގައި ކޯޓުތަކަށް އަތް ބާނަން މަސައްކަތް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރަނިންމޭޓު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 13
ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރަކަށް ޝުޖާއު އުސްމާން

ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

August 15, 2018 1
އޮޅުންބޮޅުން- އިންތިޚާބީ އަޑުތައް

މި، އިންތިޚާބީ މޫސުމުގައި އެންމެ ބާރަށް އިވޭ އަޑަކީ މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ބިން ހިއްކައިގެން ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ ވާހަކަ ދައްކާ އަޑެވެ. ދެން އިވޭ އަޑަކީ ފާލަމުން ރަށްރަށް...