13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 2
ތަނާޒުލް ވުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތް ނިންމާނީ އިސް ފަނޑިޔާރު

މައްސަލައެއް ބެލުމުން ފަނޑިޔާރަކު ތަނާޒުލް ވާން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އެކަމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހޭނީ އެ ކޯޓެއްގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ނުވަތަ އިސް ފަނޑިޔާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ފަނޑިޔާރަކު ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2018 9
ގާޒީ އަހުމަދު ރަޝީދުގެ މައްސަލަ ސާބިތެއް ނުވި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަހުމަދު ރަޝީދާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ހުށަހެޅި ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ގަރީނާ ނެތް ކަމަށް އަހަރަކާ ގާތް ވެފައި ވަނިކޮށް ނިންމައި، އޭނާ އެ ކޯޓަށް އަލުން ނުކުމެވަޑައިގަތުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ އަންގައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 18
"ގާނޫނުއަސާސީ އޮތްތޯ ސުވާލުއުފެދޭ ހިސާބަށް ހިނގައްޖެ"

މިހާރު އަމަލުކުރާ ގާނޫނުއަސާސީ އަށް މިއަދު 10 އަހަރު ފުރުނުއިރު، ގާނޫނުއަސާސީއެއް އެބައޮތްތޯ ސުވާލު އުފެދޭ މިންވަރަށް ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް މަޝްހޫރު ބައެއް ވަކީލުން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 13
ސަރުކާރުން މޮޑޭ ފުށްގަނޑަކަށް ގާނޫނުއަސާސީ ހަދައިފި

މިހާރު އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ ގާނޫނުއަސާސީ އަށް 10 އަހަރު ވެގެން ދިޔަ އިރު ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ގާނޫނުއަސާސީ ވަނީ މޮޑޭ ފުށްގަނޑަކަށް ހަދާފައި ކަމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއް ސުއޫދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 17
ޖޭއެސްސީއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނަން: އިބޫ

ފަނޑިޔާރުންގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ، ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަރުކާރެއްގައި ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވާނެ ކަމަށް ކޯލިޝަންގެ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 12
ޖޭއެސްސީގެ ނައިބު ރައީސަކަށް މެމްބަރު ރިޒާ

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ނައިބު ރައީސަކަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރިޒާ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018
ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދައަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ގާނޫނީ ވަކީލު ކަމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 35
12 މެންބަރުންނަށް މި ހަދަނީ ކިހިނެއް؟

އަނެއްކާވެސް އެއްކަލަ 12 މެންބަރުންގެ ވާހަކަ އެވެ. އިއްޔެ އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް އޭގެ ތެރެއިން 10 މެންބަރަކު ވަޑައިގަތުމުން، މަޖިލީހާ މާ ދުރު ހިސާބަކުން ފުލުހުން ވަނީ އެ ބޭފުޅުން ހިފަހައްޓައި މަޖިލީހަށް ވަނަނުދީ ފޮނުވާލައިފަ އެވެ. މަޖިލީހުން ނުވަތަ ސަރުކާރުން އަންގައިގެން ފުލުހުން އެ ގޮތަށް...

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 7
ގާޒީ ހަސަންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ސަސްޕެންޑު ކުރި ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ހަސަން ސައީދުގެ ސަސްޕެންޝަން ދެ އަހަރު ފަހުން އުވައިލުމުން އިއްޔެ ވަޒީފާ އަށް ނުކުންނަވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 22
ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ބަދަލުކޮށްފި

ޝަރުއީ ދާއިރާގައި މިހާރު އޮންނަ ރަސްމީ މަސައްކަތު ވަގުތުން އެއް ގަޑިއިރު މަދުކޮށް، މާދަމާ އިން ފެށިގެން ދުވާލަކު ހަ ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

July 31, 2018 3
ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރަކަށް ރޭނިސް ސަލީމް އައްޔަން ކޮށްފި

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާ މެމްބަރަކަށް މުހައްމަދު ސަލީމް (ރޭނިސް ސަލީމް) އެ ކޮމިޝަނަށް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

July 31, 2018 22
"ރަނގަޅު ސުލޫކީ މިންގަނޑެއްގައި ވަކީލުން ތިބެންޖެހޭ"

އަދުލު އިންސާފް ކަށަވަރުކޮށް، ފަސޭހަ ކުރުމަށްޓަކައި ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޚިދުމަތަކީ މުހިންމު ޚިދުމަތެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަން ފުރިހަމަ އަށް ކުރެވޭނީ ގާނޫނީ ވަކީލުންނަކީ ހަރުދަނާ...

30 ޖުލައި

July 30, 2018 7
އަމާޒަކީ ގާނޫނީ ދާއިރާގެ ތައުލީމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުން

ބޭރު ގައުމުތަކެކޭ އެއް ފެންވަރެއް ގައި، ރާއްޖޭގައި ގާނޫނީ ދާއިރާ އިން ތައުލީމް ތައުލީމް ފޯރުކޮށް ދިނުމަކީ އަމާޒެއް ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު އަނިލް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 30, 2018 9
ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ 181 މީހަކަށް ދީފި

ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ 181 މީހަކަށް މިރޭ ދީ، ވަކީލު ކަމުގެ ހުވާކޮށްފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 16
އުމަރު ނަސީރަށް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ: ވަކީލުން

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވާދަ ކުރެއްވުމަށް ގާނޫނީ ގޮތުން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ގާނޫނީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018 11
ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރެވޭނީ ކޯޓުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން ނޫނީ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފެބްރުއަރީ 1ގައި ނެރުނު އަމުރުގެ ބައި ބާތިލް ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް އެ ކޯޓުގެ ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ. މި ހުކުމާއެކު، ދަށު ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން...

24 ޖުލައި

July 24, 2018 13
ފައިސަލް އާއި ޝަހީދު ހައި ކޯޓަށް އައްޔަން ކޮށްފި

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ނައިބު ރައީސަކަށް އެންމެ ފަހުން ހުންނެވި މުހައްމަދު ފައިސަލް އާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދު ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް މިރޭ އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018 32
ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭ މީހުންނަށް ހަރުކަށި އަދަބުދޭންޖެހޭ

ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭ މީހުންނަށް، ގާނޫނުގައި އޮންނަ އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް އެކްޓިން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ނަވާޒު، ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ކޯޓުތަކަށް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 12
ފައިސަލް އާއި ޝަހީދު ހައި ކޯޓަށް އައްޔަން ކުރަނީ

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު ފައިސަލް އާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދު ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ޖޭއެސްސީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2018 6
ގާސިމްގެ ގިނަ މައްސަލަތައް ހުރީ މަޑުޖެހިފައި: ވަކީލުން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބާނީ ގާސިމް އިބްރާހިމަކީ ކޯޓުތަކުގައި ހިނގަންވާ އެންމެ ކުރު މަގުން އިންސާފާ ހަމައަށް ވަޑައިގަންނަވަން ފަރިތަ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވިޔަސް، ގާސިމްގެ މަސްލަހަތާ ގުޅިފައިވާ ގިނަ މައްސަލަތައް ކޯޓުތަކުގައި ހުރީ މަޑު ޖެހިފައި ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2018 25
ގާސިމަކީ ކުރު މަގުން އިންސާފު ހޯދާ ބޭފުޅެއް: ރައީސް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަކީ ކޯޓުތަކުގައި ހިނގަންވާ އެންމެ ކުރު މަގުން އިންސާފާ ހަމައަށް ވަޑައިގަންނަވަން ވަރަށް ފަރިތަ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2018 10
ޖުޑިޝަލް އެކަޑަމީގެ ޗާންސެލަރު ކަމަށް މީހަކު ހޯދަނީ

ޖުޑިޝަލް އެކަޑަމީގެ ޗާންސެލަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018 1
ރާއްޖެ އާއި ތުރުކީގެ ޕީޖީ އޮފީހުން އެއްބަސްވުމަކަށް

އެއްބާރުލުން ދިނުމާ ބެހޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި، ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހާއި ތުރުކީގެ ޖެނެރަލް ޕްރޮސިކިއުޝަން އޮފީސް އޮފް ދަ ސުޕްރީމް ކޯޓް އޮފް އެޕީލް އިން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި...

July 17, 2018 61
ފެބުރުއަރީގެ އަމުރާ ހެދި ރާއްޖެއަށް މަލާމާތްކުރޭ:ރައީސް

ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުންތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުވަ ގައިދީއަކު ޖަލުން ދޫކުރަން ފެބުރުއަރީ 1 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގެ ސަބަބުން، މުޅި ދުނިޔެ ރާއްޖެ އަށް މަލާމާތްކުރާ ކަމަށް...