10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020 4
ލިވަޕޫލަކީ މި ވަގުތު ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 10) - ފެންނަން އޮތް ހަގީގަތަށް ބަލާއިރު ލިވަޕޫލަކީ މި ވަގުތު ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ޓީމު ކަމަށާއި އެ ޓީމަށް އެ ހިސާބަށް ދެވުނީ ކެތްތެރިކަމާ އެކު ރަނގަޅު ވިސްނުމުގައި ކުރި މަސައްކަތުން ކަމަށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްއާ ދާދި ފަހުން ހަވާލުވި ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019 4
ޔޫރަޕުން ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕާ މެދު ނުވިސްނާ: ކްލޮޕް

ދޯހާ (ޑިސެމްބަރު 21) - ފީފާ އިން އަހަރު ފަހުކޮޅުގައި އެކި ބައްރުތަކުގެ ޗެމްޕިއަނުންގެ މެދުގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕާ މެދު ޔޫރަޕުން މާ ބޮޑަށް ނުވިސްނާކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2019
ކްލޮޕް، ލިވަޕޫލްގެ އެއްބަސްވުން އާކޮށްފި

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 14) - ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް އެ ޓީމާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާކޮށްފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2019 1
ޝެޑިއުލާ ދެކޮޅަށް ގާޑިއޯލާ އާއި ކްލޮޕް އެއްގަލަކަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 2) - ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަސް ތެރޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެޗުތައް ގާތްގާތުގައި ކުޅެން ޖެހޭތީ ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ފާޑުކިޔަމުން އަންނައިރު، އޭނާގެ ވާހަކަތަކަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ވެސް ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019
ލިވަޕޫލްގެ ތާރީހަކީ އަހަންނަށް ޕްރެޝަރެއް ނޫން: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޫބަރު 27) - ލިވަޕޫލަކީ މުއްސަނދި ތާރީހެއް އޮތް ޓީމެއް ކަމުގައި ވިޔަސް އެކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާ ވަކި ކަމެއް ހާސިލްކުރަން ޕްރެޝަރެއް އޮތް ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 11
ޔުނައިޓެޑް ލީގު ކާމިޔާބުކުރަން 30 އަހަރެއް ނުނަގާނެ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޯބަރު 20) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ނުކުންނައިރު އެ ޓީމު އޮތީ ލިވަޕޫލަ ދިމާކުރެވޭ ފެންވަރަކު ނޫނެވެ. ކުޅުނު އަށް މެޗުން ވެސް މޮޅުވެ 24 ޕޮއިންޓާ އެކު ޔޫރަޕުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތްއިރު ޔުނައިޓެޑް އޮތީ ރެލިގޭޝާން ޒޯނަށް ވެއްޓޭ ނުވެއްޓޭ...

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019
"ޖަރުމަނުގެ ހުށަހެޅުމެއް އަތުވެއްޖެނަމަ ވިސްނާނަން"

މިއުނިކް (އޮކްޓޫބަރު 11) - ޖަރުމަނު ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށްވާން ހުށަހެޅުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެކަމާ ވިސްނާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެއީ މި ވަގުތަކު ނޫން ކަމަށް ދާދި ފަހުން ފީފާ އިން ހޮވި އެންމެ މޮޅު ކޯޗުގެ މަގާމު ހޯދި ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019
"އަދަބު ދޭންވީ ޓީމަށް، ކުޅުންތެރިޔާ ސަލާމަތްކޮށްދީ"

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 2) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގައި ލިވަޕޫލުން ކުޅުނު މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ޕެޑްރޯ ޗިރިވެލާގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން މައްސަލަ ޖެހުމުން އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިން އެ މައްސަލަ ބަލައި ލިވަޕޫލްގެ ކުށެއް އޮތްނަމަ އެ ޓީމަށް އަދަބުދީ ޗިރިވެލާ ސަލާމަތްކޮށްދޭން ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް އެދިއްޖެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019
ކްލޮޕް ބޭނުންވަނީ ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗަކަށް ޖެރާޑް ގެންނަން

ލިވަޕޫލް (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - އޭނާ ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިކޮށްފިނަމަ އެ މަގާމަށް ގެންނަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު ރޭންޖާސްގެ ކޯޗަކަށް ހުރި ލިވަޕޫލްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ސްޓީވެން ޖެރާޑް ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019
ލިވަޕޫލް މެޗަކީ ޗެލްސީ އަށް އިމްތިހާނެއް: ލަމްޕާޑް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ ޗެލްސީ އަށް އިމްތިހާނެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނެފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2019
ގާޑިއޯލާ އަނެއްކާ ވެސް ލިވަޕޫލަށް ތައުރީފުކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ކޯޗިން ކެރިއަރުގައި މިހާތަނަށް އިދިކޮޅަށް ނުކުތް އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޓީމަކީ ލިވަޕޫލް ކަމަށް ބުނެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އަނެއްކާ ވެސް ލިވަޕޫލަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019
އޭޖެންޓް ޖެހީ ޖޯކެއް، އެކަމާ ސީރިއަސް ނުވޭ: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕްގެ މުސްތަގުބަލާ ބެހޭގޮތުން އޭނާގެ އޭޖެންޓް މާކް ކޮސީކާ މީޑިއާގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން ޖެހި ޖޯކެއް މީޑިއާ އިން މާނަ ނެގީ ގޯސްކޮށް ކަމަށް ބުނެ އެކަން މީޑިއާ އަށް ކްލޮޕް އޮޅުންފިލުވައިދީފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2019
އިނގިރޭސި ކްލަބްތަކަށް ޔޫރަޕްގައި ފަސޭހަނުވާނެ: ކްލޮޕް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 29) - މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޔޫރަޕްގެ ކްލަބް ދެ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި އިނގިރޭސި ޓީމުތައް ކާމިޔާބުކުރި ނަމަވެސް މި ފަހަރު އިނގިރޭސި ޓީމުތަކަށް ފަސޭހަނުވާނެ ކަމަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރި ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019 6
ޗެލްސީ ފަސޭހަކޮށް ނުނަގާނަން: ކްލޮޕް

އިސްޓަންބުލް، ތުރުކީ (އޮގަސްޓް 14) - ޔޫރަޕްގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން މިރޭ މިިދިޔަ އަހަރުގެ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ފަސޭހަކޮށް ނުނަގާނެ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019
ލިވަޕޫލްގެ ފެންވަރު މަތިކުރަން ބޭނުން: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (އޮގަސްޓް 9) - މި ފަހަރުގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ ނޯވިޗް ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ބޭނުންވަނީ ލިވަޕޫލްގެ ފެންވަރު މިދިޔަ ސީޒަނަށް ވުރެ މަތިކުރަން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 2
ޔޫރަޕްގެ ޗެމްޕިއަނަށް ވުމަކީ ޕްރެޝަރެއް ނޫން: ކްލޮޕް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 4) - ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވާއިރު ލިވަޕޫލަކީ އެންމެ ފަހުގެ ޔޫރަޕްގެ ޗެމްޕިއަނަށް ވުމަކީ އޮތް އިތުރު ޕްރެޝަރެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކޭނެ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019 3
ބޮޑު މެޗުގެ ކުރިން ކްލޮޕަށް ގާޑިއޯލާ ރައްދުދީފި

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 3) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ބޭނުން ވަރަކަށް ހަރަދުކުރެވޭ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ދާދި ފަހުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ރައްދުދީފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019 3
ސިޓީ އާއި ޕީއެސްޖީ ގޮތަށް ހަރަދުކުރެވެން ނެތް: ކްލޮޕް

ލޮސް އެންޖެލްސް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖުލައި 19) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ޕީއެސްޖީ ކުރާ ގޮތަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ބޮޑު އަގުގައި ކުޅުންތެރިން ގަންނަން ލިވަޕޫލުން ހޭދަނުކުރާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2019 2
ހާއްސަ ކާމިޔާބީ އަށް ފަހު ކްލޮޕް ދިނީ ޔަގީންކަން

މެޑްރިޑް (ޖޫން 2) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި ލިބުމަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް ހަޔާތުގައި އައި އެންމެ އުފާވެރި ވަގުތު ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ މި ފިޔަވަޅުމަތީގައި ލިވަޕޫލް ގޮވައިގެން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019 28
ބޮޑު ފައިނަލެއް، ދެ ޓީމު ކާމިޔާބަކަށް ކެތްމަދުވެފައި

ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތްތަކުގައި އެންމެ ކާމިޔާބު އިނގިރޭސި ޓީމަކީ ލިވަޕޫލެވެ. އެކަމަކު އެ ޓީމަށް އެންމެ ފަހުން ޔޫރަޕްގެ ތަށްޓެއް ލިބުނީ މީގެ 14 އަހަރު ކުރިން 2005 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ޓޮޓެންހަމަށް މިހާތަނަށް ޔޫރަޕްގެ ޝަރަފްވެރި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ތަށީގައި އަތްލުމުގެ ނަސީބު ލިބިފައިނުވާއިރު، މިރޭގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަކީ އެ ޓީމު މި...