30 ޖޫން

June 30, 2020 23
ޖިންސީ ގޯނާ: ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮމާންޑުން މައްސަލަ ބަލަނީ

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލެ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ކެންޔާ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑް ކޮމާންޑުން ވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020 226
ވިކްޓިމްގެ އިންޓަވިއު: "ޖިންސީ ގުނަވަނުގައި އަަތްލި"!

ހުޅުމާލޭގެ ފަޅު ތެރޭގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީގައި ތަކުރާރުކޮށް ރޭޕްކުރި ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކޮށް، އޭނާ އަށް ކުރިމަތިވީ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލައެއް ކަމަށް އެ ހާދިސާ...

June 29, 2020 8
ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަ ރަނގަޅަކަށް ނުބެލޭ: ރިޔާޒު

ހުޅުމާލޭގެ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ބިދޭސީ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަ ސީރިއަސް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފުލުހުން ބަލާފައިވާ ކަމަށް...