03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 1
އިންތިޚާބުވެއްޖެ ނަމަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބަދަލު އަންނާނެ

ނައިރޯބީ (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - މިދިޔަ މަހު ކެންޔާގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލް ކުރުމުން އެ ގައުމުގެ ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ މައްސަލައެއް އެބައުޅޭ ކަމަށާއި ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބު ވެއްޖެ ނަމަ ގައުމުގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓު އަލުން އެކުލަވާލާނެ ކަމަށް ކެންޔާގެ ރައީސް އުހުރު ކެންޔާއްޓާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2017 3
ކެންޔާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި

ނައިރޯބީ (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - ކެންޔާގައި މިދިޔަ މަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ. އަދި 60 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އާ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ އަމުރުކޮށްފަ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2017 2
ކެންޔާގެ ޕާލަމެންޓް މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކުޑަކޮށްފި

ނައިރޯބީ (ޖުލައި 11) - ކެންޔާގެ ޕާލަމެންޓް މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކުޑަ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017
ކެންޔާގެ ކޯޓުތަކަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް އިންޒާރުދީފި

ނައިރޯބީ (ޖުލައި 10) - ކެންޔާގައި އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ފަހިވާ ގޮތަށް ކަންކަން ނުކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް އުހުރު ކެންޔާއްޓާ ކޯޓުތަކަށް އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2017 7
ކެންޔާގެ ބްރިޖް ވެއްޓުމުން ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައި

ނައިރޯބީ (ޖުލައި 6) - ކެންޔާގައި ޗައިނާ އިން ހެދި 12 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބްރިޖް ވެއްޓުމުން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ފާޑު ކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2016 2
އޮބާމާގެ ބޭބެ ވިދާޅުވަނީ ވޯޓު ދޭނީ ޓްރަމްޕަށް ކަމަށް

ނައިރޯބީ (ޖުލައި 27) - އެމެރިކާގައި ނޮވެމްބަރު މަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދޭނީ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ކަމަށް ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ އެއްބަފާ ބޭބެ މާލިކް އޮބާމާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.