22 ޖުލައި

July 22, 2020 5
ކިންގް ސަލްމާން ކެބިނެޓުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހޮސްޕިޓަލުން

ރިޔާޒް (ޖުލައި 22) - ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްވެ އޮންނަވައިގެން ވެސް ރަސްގެފާން ސަލްމާން ވަނީ ކެބިނެޓުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާފައި ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ނިއުސް އެޖެންސީން ބުނެފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2017
ސައުދީ ކެބިނެޓަށް ބަދަލުތަކެއް، މުސާރަ އިޔާދަކޮށްފި

ރިޔާޒް (އެޕްރީލް 23) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ކެބިނެޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ބޮޑުވެގެން ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އިން އުނިކުރި ބައި އަލުން އިޔާދަކޮށްދީ އެވެ.