24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 16
ސަލްމާންގެ މޮރޮކޯ ޗުއްޓީ އަށް 100 މިލިއަން ޑޮލަރު

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 24) - ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް މޮރޮކޯގައި ހޭދަކުރެއްވި މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ އަށް 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދު ކުރެއްވި ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ނޫހަކުން ބުނެފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 4
ރަސްގެފާނުގެ ޚަރަދުގައި ފަލަސްތީނުގެ 1000 މީހުން ހައްޖަށް

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 8) - ފަލަސްތީނު މީހުންގެ ތެރޭން ޝަހީދުވެ ދިޔަ މީހުންގެ 1،000 އާއިލާއަކަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާންގެ ޚަރަދުގައި ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު މި އަހަރު ވެސް ދީފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 9
ސަލްމާންގެ ޚަރަދުގައި މިސްރުގެ 1000 މީހުން ހައްޖަށް

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 1) - މިސްރު ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ތެރޭން މަރުވި މީހުންގެ 1،000 އާއިލާ އަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިލް އަބްދުލް އަޒީޒް ހައްޖު ދަތުރު ދެއްވައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2017 7
ސައުދީ ރަސްގެފާން ޗުއްޓީ އަށް މޮރޮކޯ އަށް

ތަންޖިއާ (ޖުލައި 25) - ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ޗުއްޓީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މޮރޮކޯ އަށް އިއްޔެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2017 8
ރަސްގެފާނުގެ އަމުރަށް ސައުދީ ޕްރިންސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރިޔާޒް (ޖުލައި 20) - އާއްމު ރައްޔިތުންތަކަކަށް ހުތުރު ބަހުން މުއާމަލާތްކޮށް އަދި ޖިސްމާނީ އަނިޔާކުރި ސައުދީ ޝާހީ އާއިލާގެ މެންބަރަކު ރަސްގެފާން ސަލްމާންގެ އަމުރަށް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2017 16
އަމީރު މުހައްމަދާ އެކު ރަސްކަމަށް ބަދަލެއް އަންނާނެބާ؟

މިހާރުގެ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ 1932 ވަނަ އަހަރު އުފެދުމާ ހަމައިން ފެށިގެން ދަމަހައްޓަމުން އައި އެއް އުސޫލަކީ، ދައުލަތުގެ ބާނީ ކަމަށްވާ އަބްދުލްއަޒީޒްގެ އުފަން ދަރިންނަށް ރަސްކަމުގެ އެންމެ މަތީ ދެ މަގާމު އޮތުމެވެ. އަބްދުލް އަޒީޒްގެ ރަސްކަމުގައި (ސެޕް 22، 1932 ން ނޮވެމް 9، 1953 ށް) ދެ ބޭފުޅަކު ވަލީ އަހުދުގެ މަގާމު ފުރުއްވި އިރު އެ ދެ...

25 ޖޫން

June 25, 2017 41
ކުރީގެ ރައީސް ވަހީދު، ސަލްމާން ރަސްގެފާނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒްއާ މައްކާގައި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

June 25, 2017 9
މިސްރުގެ ދެ ރަށް ސައޫދީ އަށް ދޫކޮށްލައިފި

މިސްރުގެ ދެ ރަށުގެ ގޮތުގައި ޒަމާނުއްސުރެ ބަލަމުން އައި، ރަތް ކަނޑުގެ ދެ ޖަޒީރާ ކަމަށްވާ ތީރާން އާއި ސަނާފީރް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދޫކޮށްލުމާ ބެހޭ އެއްބަސްވުން، މިސްރުގެ ރައީސް...

21 ޖޫން

June 21, 2017 23
ސައޫދީގެ އާ ވަލީ އަހްދަށް ރައީސް ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ އާ ވަލީ އަހްދު އަދި އެ ގައުމުގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ދަރިކަލުން މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ތަހުނިޔާ...

June 21, 2017 14
ސައޫދީ ވަލީ އަހްދުގެ މަގާމު ރަސްގެފާނުގެ ދަރިކަލުންނަށް

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ވަލީ އަހުދުގެ މަގާމަށް، ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ދަރިކަލުން މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2017 12
އަހަރުގެ އިސްލާމީ ޝަހުސިއްޔަތުގެ މަގާމަށް ސަލްމާން

ދުބާއީ (ޖޫން 4) - އަހަރުގެ އިސްލާމީ ޝަޚުސިއްޔަތުގެ މަގާމަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ހޮވައިފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 30
‎ސައުދީ ސަމިޓްގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

‎ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރިޔާޒުގައި ބޭއްވި "އަރަބް އިސްލާމިކް އެމެރިކަން ސަމިޓް" ގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

May 21, 2017 24
ޓެރަރިޒަމް ފަތުރާ ބޮޑު ގައުމަކީ އީރާން: ސަލްމާން

ރިޔާޒް (މެއި 21) - ޓެރަރިޒަމް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ އެންމެ ބޮޑު ގައުމަކީ ޝިއައީ އީރާން ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2017 26
ރައީސް ޔާމީން ސައުދީ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

އަރަބް އިސްލާމިކް އެމެރިކަން ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017 1
ޕްރިންސް ޚާލިދު: ހަނގުރާމައިގެ ޕައިލެޓްކަމުން ޑިޕްލޮމެޓަކަށް

ރިޔާޒް (އެޕްރީލް 24) - ސައުދީ ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ރަސްގެފާން ސަލްމާން އިއްޔެ ގެންނެވި ބަދަލުތަކުގައި އެމެރިކާ ސަފީރުގެ މަގާމަށް ދަރިކަލުން ޚާލިދު ބިން ސަލްމާން ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ. ސައުދީ އަރަބިއާ އިން އެމެރިކާ އަށް ކަނޑައެޅި 10 ވަނަ ސަފީރުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި ޚާލިދަކީ ސައުދީ ރޯޔަލް އެއާފޯސްގެ ޕައިލެޓެކެވެ. ޕްރިންސް...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2017
ސައުދީ ކެބިނެޓަށް ބަދަލުތަކެއް، މުސާރަ އިޔާދަކޮށްފި

ރިޔާޒް (އެޕްރީލް 23) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ކެބިނެޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ބޮޑުވެގެން ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އިން އުނިކުރި ބައި އަލުން އިޔާދަކޮށްދީ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 74
ރަސްގެފާނުގެ ޗުއްޓީ އަށް ގެނައި އެއްޗެހި ގެންދަނީ!

އެއް ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅާ އެކު ފަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ އަކަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމެވި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ދަތުރުފުޅަށް ރާއްޖެ އަށް ގެނައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާމާނު އަނބުރާ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ގެންދަން ފަށައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2017 44
ސައޫދީ ރަސްގެފާނު ދަތުރުފުޅު ކުރުކޮށްލައްވައި ގައުމަށް

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް އޭޝިއާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ކުރުކޮށްލެއްވުމަށް ފަހު މިއަދު ގައުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ސައޫދީގެ ރަސްމީ ނިއުސް އެޖެންސީން ބުނެފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 44
މުދަލަށް އަރައިގަތުން ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެ: އެމްޑީޕީ

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒަށް ހިމާޔަތް ދިނުމުގެ ނަމުގައި، އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެއަށް ތިން ފަހަރަށް...

March 16, 2017 4
ސައުދީ- ޗައިނާ 65 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓަށް

ބެއިޖިން (މާޗް 16) - ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކަށް މިހާރު ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެން ދެ ގައުމުގެ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ބަދަހި...

15 މާޗް

March 15, 2017 23
ރަސްގެފާނުގެ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން މަގުތަކެއް ބަންދުކުރަނީ

ސައޫދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް، އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖެ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ބައެއް މަގުތައް ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހު ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި އެެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017 79
ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ހާއްސަ ޔޮޓްކޮޅު ރާއްޖެެއަށް

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާތީ އެ މަނިކުފާނުގެ ހާއްސަ ޔޮޓްކޮޅު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 5
ސައުދީ ރަސްގެފާން މި އަހަރު އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންފާނެ

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 13) - ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން މި އަހަރު އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންފާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލަކު ބުނެފި އެވެ.

March 13, 2017 19
ސަލްމާންގެ ވަފުދަށް ޖަޕާނުން 1،200 ކޮޓަރި

ޓޯކިޔޯ (މާޗް 13) - ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން އޭޝިއާގެ ބައެއް ގައުމުތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ރޭ ޖަޕާނަށް ވަޑައިގެންނެވި އިރު އެމަނިކުފާނުގެ ވަފުދަށް ޓޯކިޔޯގެ ލަގްޒަރީ...