06 މާޗް

March 06, 2020 33
ސަސްޕެންޑްކުރި ޝުކޫރަށް ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުކަން

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު، ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ އިސްވެރިޔާގެ މަގާމުގައި މަގާމުން މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު އެކަހެރި ކުރި އަބްދުއްޝުކޫރު އަބްދުލް ހަކީމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުކަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ދެއްވައިފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 8
ހިޔާ ހިންގުން މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު، ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ ހިންގުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރަކާ ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 5
އަޅާނުލުމުން ފިޔަވަޅު އެޅުން: މުހިންމު ކަމެއް

އިހުމާލުވުމަކީ ރާއްޖޭގައި ބޮޑުވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ކުޑަކުދިންނަށާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އަޅާލުމަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން އެ މީހުންގެ މައިންބަފައިންނަށް ނުވަތަ ދަރިންނަށް ނުވަތަ ބަދަލުވެރިންނަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމް ކަމެކެވެ. އެހެން ގައުމުތަކުގައި އެފަދަ ކަންކަމާ ޚިލާފްވާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އެޅޭ ގޮތަށް އޮތަސް ރާއްޖޭގައި...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 71
ދަރިން ދޫކޮށްލާ މުވައްޒަފުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އާއި ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މަރުކަޒުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން އެ މީހުން ދޫކޮށްލުމުން އަޅާނުލާ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.