05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 2
ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދެ މެމްބަރަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރަން ގޮވާލައި ނޫސްބަޔާން ނެރުމުން ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދެ މެމްބަރަކު އެލްޖީއޭއިން މިއަދު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 1
ކައުންސިލަރުން ސާބިތުވެ ތިއްބަވާ: އަދާލަތު

ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑްކޮށް، ބައެއް ކައުންސިލްތައް އުވައިލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ލޯކަލް ގަވަރްމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން ދެމުން ދާތީ އަދާލަތު ޕާޓީން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 61
އިތުރު ކައުންސިލަރުންތަކެއް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން އިތުރު ތިން ކައުންސިލެއްގެ މެމްބަރުންތަކެއް އަނެއްކާ ވެސް ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި އެވެ.

March 19, 2018 17
ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑް، ހިދުމަތްތަކަށް ހުރަސް!

ގިނަ ރަށްތަކެއްގެ ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމާ އެކު ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހުރަސްތައް ދިމާވެއްޖެ އެވެ.

March 19, 2018 56
ހައްގު ބަސް ބުނުން ނުހުއްޓުވޭނެ: އައްޑޫ މޭޔަރު

ސަރުކާރުން މިހާރު ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކުރަމުން ދަނީ ގާނޫނާއި ގަވައިދުތަކާ ހިލާފަށް ކަމަށާއި ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީން (އެލްޖީއޭ) އިން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު މެމްބަރަކު...

18 މާޗް

March 18, 2018 17
އިތުރު ފަސް ރަށަކުން 13 ކައުންސިލަރަކު ސަސްޕެންޑް

އައްޑޫގެ އިތުރުން ފަސް ރަށެއްގެ 13 ކައުންސިލަރަކު ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން މިއަދު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

March 18, 2018 14
އައްޑޫ މޭޔަރާއި ތިން ކައުންސިލަރަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

އައްޑޫ މޭޔަރު އަބްދުﷲ ސޯދިގް (ސޯބެ) ގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިތުރު ތިން ކައުންސިލަރަކު، ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން މިއަދު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 15
ގާނޫނާ ހިލާފު ކަމެއްގައި ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެ:އެލްޖީއޭ

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަަޑު އުފުލުމަށް، އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މާދަމާ މާލޭގައި ބޮޑު އެއްވުމެއް ބާއްވަން ތައްޔާރު ވަމުން ދަނިކޮށް، ގާނޫނާ ޚިލާފު އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި ކައުންސިލަރުން ބައިވެރި ނުވުމަށް ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 20
އިހަވަންދޫ ކައުންސިލަރުން ތިން މަހަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހއ. އިހަވަންދޫގައި ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި އެ ރަށު ކައުންސިލުން އަމަލު ކޮށްފައިވަނީ ސަރުކާރު ބަދުނާމުވާ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނެ އެ ކައުންސިލްގެ ފަސް މެމްބަރުން ތިން މަހަށް މިއަދު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 1
މާފުށީ ކައުންސިލަރުންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

ކ. މާފުށީ ކައުންސިލަރުން ގޭގައި މަޑުކުރަން އެ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެންގި އެންގުން، ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 27
ސަސްޕެންޑް ކުރި ކައުންސިލަރު މަހަށް!

ސަރުކާރުގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި ބޭރުގެ ސަފީރަކާ ބައްދަލު ކުރައްވައިގެން، މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ކުރީކޮޅު ސަސްޕެންޑް ކުރި، ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ތިން މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އެއް ކައުންސިލަރަކު މިހާރު ވަނީ މަސްވެރިކަމުން އާމްދަނީ ހޯދަން ފަށައިފަ އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 13
އެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކާ ބައްދަލުކުރަން ހުއްދަ ހޯދާކަށް ނުޖެހޭ

ސަރުކާރުން ހިންގާ އެކި މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން، އެހީދޭ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާ ކައުންސިލްތަކުން ބައްދަލުކުރާ އިރު، އެ ކަމަށް ހުއްދަ ހޯދަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2017 33
ރިނބުދު އަށް ދަތުރުދިއުން މަނާކުރި އިއުލާން ބާތިލު

ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ނެތި އެހެން ރަށްރަށުގެ މީހުން އެރަށް ދަތުރުދިއުން މަނާކޮށް، އެރަށު ކައުންސިލުން ނެރުނު އިއުލާނަކީ ގާނޫނާ ޚިލާފު އިއުލާނެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ލޯކަލް ގަވަރްމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން އެ އިއުލާން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 4
ކައުންސިލަރުންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލުމަށް އެދި ކޯޓަށް

ހުއްދަ ނެތި ބޭރުގެ ސަފީރަކާ ބައްދަލު ކުރެއްވި ކަމަށް ބުނެ، ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިން ކައުންސިލަރުންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވައިލުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި ސިވިލް ކޯޓަށް އިއްޔެ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2017 22
ކައުންސިލަރުންގެ އަމަލުގެ ސަބަބުން ގުޅުމަށް ބުރޫއަރާފާނެ

ލޯކަލް ކައުންސިލަރުން ބޭރުގެ ޑިޕްލޮމެޓުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ނަމަ، ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އެކި ގައުމުތަކާ އެކު ދިވެހި ސަރުކާރުން ބާއްވާ ގުޅުމަށް ބުރޫއަރާފާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 31
ސާކިއުލާ ނެރުނީ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރި ފަހުން: ކައުންސިލް

ހާއްސަ ހުއްދައަކާ އެކު ނޫނީ ކައުންސިލްތަކުން ބޭރުގެ ޑިޕްލޮމެޓުންނާ ބައްދަލުކުރުން މަނާކޮށް ސާކިއުލާ ނެރުނީ އިންޑިއާގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރި ފަހުން ކަމަށް، އެ މައްސަލައިގައި...

December 14, 2017 11
ސަފީރުންނާ ގުޅުން ބަދަހިވުމުން ފައިދާކުރާނެ: އެމްޑީޕީ

އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ ކައުންސިލަރުންނާއި ބޭރުގެ ސަފީރުންނާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށާއި އޭގެ ފައިދާ ރާއްޖެއަށާއި ދިވެހިންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން...

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 116
ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން ތިން މަހަށް ސަސްޕެންޑް

ހުއްދަ ނެތި ބޭރުގެ ސަފީރަކާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައިވާތީ، ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން މިއަދުން ފެށިގެން ތިން މަހަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

December 13, 2017 26
އެލްޖީއޭގެ ނިންމުމަށް އެމެރިކާ ސަފީރު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ސަރުކާރުގެ ހުއްދައެއް ނެތި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ބޭރުގެ ޑިޕްލޮމޭޓުންނާއި އަމިއްލަ ޖަމާއަތްތަކާ ބައްދަލުކުރުން ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން މަނާކުރުމުން، އެމެރިކާ...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 33
އެލްޖީއޭ ނިންމުމާ މެދު އިނގިރޭސި ސަފީރުގެ ކަންބޮޑުވުން

ހުއްދައެއް ނަގައިގެން ނޫނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ބޭރުގެ ޑިޕްލޮމޭޓުންނާއި ބޭރުގެ ޖަމާއަތްތަކާ ބައްދަލުކުރުން ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން މަނާކުރުމުން، އިނގިރޭސި ސަފީރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 49
ކައުންސިލަށް ޑިޕްލޮމޭޓުންނާ ބައްދަލުކުރެވޭނީ ހުއްދައާއެކު

ހާއްސަ ހުއްދައަކާ އެކުގައި ނޫނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުން ބޭރުގެ ޑިޕްލޮމޭޓުންނާއި ބޭރުގެ ޖަމާއަތްތަކާ ބައްދަލުކުރުން، ލޯކަލް ކައުންސިލް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން މިއަދު މަނާކޮށްފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 8
"ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރުތައް ވަރަށް އަވަހަށް ލިބޭނެ"

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އަތުން އަތުލާފައިވާ ބާރުތައް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވަރަށް އަވަހަށް އަނބުރާ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 2
އެލްޖީއޭގެ ސީއީއޯކަމުން ފާރޫގު ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް:ކޯޓު

ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) ގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ ފާރޫގް މުހައްމަދު ހަސަން އެ މަގާމުން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2017 10
އެލްޖީއޭގެ ނައިބު ރައީސަކަށް މިންނާ އިންތިޚާބުކޮށްފި

ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް މިންނާ ރަޝީދު އިންތިޚާބު ކޮށްފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2017 68
އިހަވަންދޫގައި ބިދޭސީންގެ ހައްގުތައް ހިފަހައްޓާފައި!

ހއ. އިހަވަންދޫގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންގެ ހައްގުތައް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ހިފަހައްޓައި، އެ މީހުންނާ މެދު އަޅާފައިވާ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކާ މެދު ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.