05 ޖޫން

June 05, 2017 10
11 ފަހަރު ވޯޓު ލައިގެން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހޮވައިފި

ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލަށް ރައީސަކު ހޮވަން އިއްޔެ ދިހަ ފަހަރު ވޯޓު ލައިގެން ވެސް އެކަން ނުވެ އޮއްވާ ގިނަ މަޝްވަރާތަކަކަށް ފަހު، މިއަދު އަލުން ވޯޓުލައި، ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށް އަލީ...

June 05, 2017 8
އެލްޖީއޭގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) ގެ ބޯޑަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިންމެވި ތިން ބޭފުޅުންނަށް ރުހުން ހޯދުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި...

04 ޖޫން

June 04, 2017 89
10 ފަހަރަށް ވޯޓު ލައިގެން ވެސް ރައީސަކު ނުހޮވުނު!

ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލަށް ރައީސަކު ހޮވަން ކުރި މަސައްކަތް އެތައް ފަހަރަކު ބޭކާރުވެ، އެންމެ ފަހުން ގޮތް ހުސްވެއްޖެ އެވެ. ތިން މެމްބަރުން ހިމެނޭ ކައުންސިލްގައި ދިހަ ފަހަރަށް ވޯޓު ލީ އިރު ވެސް، ކޮންމެ މެމްބަރަކު ވެސް ވޯޓު ދެނީ ރައީސް ކަމަށް އެ މީހާގެ އަމިއްލަ ނަމަށް ކަމަށް ވާތީ، ކައުންސިލަށް ރައީސަކު އިންތިހާބު ކުރެވޭ ގޮތް ވަނީ ނުވެފަ...

03 ޖޫން

June 03, 2017 18
އައްޑޫ މޭޔަރަކަަށް މި ފަހަރު ވެސް ސޯބެ

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ، ފާއިތުވި ދެ ދައުރުގައި ވެސް މޭޔަރުކަން ކުރެއްވި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އަބްދުﷲ ސޯދިގް (ސޯބެ) ތިން ވަނަ ފަހަރަށް މޭޔަރުގެ މަގާމަށް ހޮވައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 11
އެލްޖީއޭ ބާރުގެ ރައީސަށް ލިބޭ އިސްލާހު ތަސްދީގުކޮށްފި

ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ(އެލްޖީއޭ) ގެ ބޯޑު ކުޑަކޮށް، އެ ބޯޑު އެކުލަވާލުމުގެ ހުރިހާ ބާރެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 63
ކުރީގެ އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރީ "އަތުވެއްޖެ"

ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެނައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ކުރީގެ އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ރަށްރަށުގެ ހުރިހާ ބާރެއް އެއްކޮށް، މާލެ އިން އަންގައިގެން ކަންކަން ކުރުމުގެ ޒަމާންވީ އުސޫލު ދޫކޮށްލުމެވެ. ރަށްރަށަށް ގިނަ ބާރުތަކެއް ދިނުމެވެ. ނަމަވެސް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް އެކި...

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 14
ރައީސަށް އެލްޖީއޭގެ ބާރު ލިބޭ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ގެ ބޯޑު އެކުލަވާލުމުގެ ހުރިހާ ބާރެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު މަޖިލިހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 20
އެލްޖީއޭގެ ބާރު ރައީސަށް ދޭ އިސްލާހު ބަލައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަން ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ހަމައެކަނި ތިއްބަވާ ގޮތަށް ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ގެ ބޯޑު ބަދަލުކުރަަން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން...

April 11, 2017 35
އެލްޖީއޭގެ ބާރު ރައީސަށް ލިބޭ ގޮތަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

މުޅިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރައްވާ މީހުން ތިބޭ ގޮތަށް ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ގެ ބޯޑު ބަދަލުކުރަަން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މިއަދު...

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 28
ސަރުކާރާއެކު މަސައްކަތް ކުރާނެ ކައުންސިލަރުން ހޮވައިދީ

އަންނަ އޭޕްރީލް 15 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ސަރުކާރާ ގުޅިގެން އަދި ރައްޔިތުންނަށް އިޚުލާސްތެރި ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދިނުމަށް މުރާލި ކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރާނެ މީހުން ހޮވައި ދިނުމަށް، މިއަދު ފާހަގަކުރާ ލާމަރުކަޒީ ދުވަހުގެ ހިތާބުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި ލޯކަލް ގަމަވަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) ގެ ރައީސް...

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 1
މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ބިރު ދެއްކެވުމާއި މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނާ ހިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކ. މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު މުސްތަފާ ތިން މަހަށް އިއްޔެ ސަސްޕެންޑްް ކޮށްފި އެވެ. މިއީ އޭނާ ސަސްޕެންޑްކުރި ތިން ވަނަ ފަހަަރެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 3
އީ ކައުންސިލް ސޮފްޓްވެއާ އަށް މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރަނީ

އީ ކައުންސިލް ސޮފްޓްވެއާ އަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ބަދަލު ކުރުމަށް ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން (ޑީއެންއާރު)އާ ދެމެދު މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 10
ދެ ވަނަ ދައުރު ނިމެނީ، މާޒީގެ ތަޖުރިބާ ކުރިމަގަށް

ލޯކަލް ކައުންސިލްހެ އާ އިންތިހާބު ބާއްވައި، ރަށްރަށަށް އާ ވެރިންތަކެއް ހޮވާކަށް ދެން މާކަ ގިނަ ދުވަހެއް ނެތެވެ. އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގައި ބާއްވާ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހު ފަހުކޮޅު ހުޅުވާލާނެ އެވެ. އެކަމަކު މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ތައާރަފްކުރި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދެ ވަނަ ދައުރު ނިމި، ތިން ވަނަ ދައުރަކަށް...

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 7
ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓު ހުޅުވާލައިފި

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމުން ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ކުރިމަތިލާން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

October 06, 2016 17
ކާޑާ ބެހޭ ބަޔާންތައް ނެރޭ ކައުންސިލްތަކަށް ބިރުދައްކަނީ

ސަރުކާރުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ޖަދަލުކޮށް ނޫސްބަޔާން ނެރުމަކީ ކައުންސިލްތަކަށް ގާނޫނީގޮތުން ލިބޭ ބާރެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮފް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން...

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 7
އެލްޖީއޭގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް ޝަފީގު އައްޔަންކުރައްވައިފި

ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް މުހައްމަދު ޝަފީގު މަހުމޫދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 7
ކައުންސިލް އިންތިހާބު ޖެނުއަރީ 14ގައި ބާއްވަނީ

ކައުންސިލް އިންތިހާބު އަންނަ ޖެނުއަރީ 14ގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016 23
ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދެވޭ މިންގަނޑު ކަނޑައަޅައިފި

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދޭ ރަށްރަށުގައި ލިބެން ހުންނަން ޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާއި އެތަންތަނުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުގެ އެންމެ ދަށް މިންގަނޑު ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016 9
ކައުންސިލްގެ ރައީސުން ހޮވުމުގެ ބާރު ރައްޔިތުންނަށް ދެނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވުމުގެ ފުރުސަތު ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އަސާސީ އަށް މިއަދު އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2016 12
ކައުންސިލްތަކުގެ އުމުރު ފަސް އަހަރަށް ބަދަލުކުރަނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އުމުރު ތިން އަހަރުގެ ބަދަލުގައި ފަސް އަހަރަށް ބަދަލު ކުރަން ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީއޭގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އާމިރު، ގާނޫނުއަސާސީއަށް އަނެއްކާ ވެސް އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2016 25
ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް، ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސަސްޕެންޑް!

ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރުމަށް ފަހު، ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު އަވަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ވަސީމް ހުސައިން، ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ން ދެ މަހަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2016 6
މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ދެ މަހަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ކ. މާފުށިން ސަތޭކައެއްހާ ގޯތި ދޫކުރުމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ނިންމި މައްސަލާގައި މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު މުސްތަފާ ދެ މަހަށް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީން އިއްޔެ ނިންމައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2016
ދައުލަތުގެ ބިންތަކުގައި ހުރި ޖަގަހަތައް ރޫޅާލަނީ

ދައުލަތުގެ ބިންތަކުގައި ހަދާފައި ހުރި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޖަގަހަތައް ފުލުހުން ނުކުމެ ރޫޅާލަން ފަށައިފި އެވެ.