11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 16
ކުޅުދުއްފުށި/ތިނަދޫގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް

ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ގދ. ތިނަދޫގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ސަރުކާރުން ބީލަމަށް ލައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 2
ހިންނަވަރާއި ތިމަރަފުށިން ތިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވް

ޅ. ހިންނަވަރާއި ތ. ތިމަރަފުށީ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.