10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 19
5 ރަށެއްގައި ފެން ޕްލާންޓު ބަހައްޓަން ޗައިނާގެ އެހީ

ފަސް ރަށަކަށް ބޯފެން ދިނުމަށް ފެން ޕްލާންޓުތަކެއް ބަހައްޓަން ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން މިއަދު އެހީދީފި އެވެ.