12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 5
އޮޅުވެލިފުއްޓަށް ހޮނު އަޅައި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ

ޅ. އޮޅުވެލިފުއްޓަށް ހޮނު އަޅައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ރޭ ވެއްޖެ އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 17
ނ. ބ، އަދި ހިންނަވަރަށް ރައީސް ފުރާވަޑައިގެންފި

ނ. އާއި ބ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށް އަދި ޅ. ހިންނަވަރަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 56
ފެނި ގެއްލުނު ލަތީފްބޭގެ ހައްޖު ދަތުރު

ފަހުގެ ކޯޓާގައި މި ފަހަރު ހައްޖަށް އައި މީހުން އަރަފާތުން މުޒްދަލިފާ އަށް ދިއުމަށްޓަކައި ފޭލިގެ އިން ނުކުތީ އެ ދުވަހުގެ އިރު އޮއްސުމުންނެވެ. ފައިމަގުގައި ދެވޭނެ ކަމަށް ބުނި 50 މީހުން ދިއުމުން ބާކީ ތިބީ، ބަހުގައި ދާން ބޭނުންވި މީހުންނެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 5
ވެލަޔަށް ގެއްލުން ދޭ ދަލުން "ގަހަނާ"

ރާއްޖޭގެ ގޮނޑުދޮށްތަކަށް އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކޮށްގެން މަޝްހޫރު އެޑިޑާސް ކުންފުނިން ވަނީ ބޫޓު ހަދަން ފަށައިފަ އެވެ. މިފަހަރު މިއޮތީ މިކަހަލަ މުޅިން އެހެން ކަމެކެވެ. މޫދަށް އުކާލާފައި ހުންނަ ދާ ފަދަ ތަކެތިން ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާއަކުން މިހާރު ވަނީ ގަހަނާ އުފައްދަން ފަށައިފަ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2017 17
ނައިފަރުގައި މާބަނޑު މީހަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ

ޅ. ނައިފަރުގައި މާބަނޑު މީހަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 6
ލާގޯގެ ޑިޒައިންތަކުން ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް ފަރިވެފައި

ބަލާބެލުމަށް ރާއްޖޭގެ އެހެން ރިސޯޓުތަކާ މި ރަށާ މާ ބޮޑު ތަފާތެއް ނުފެނިދާނެ އެވެ. އެކަމަކު މި ރިސޯޓުގެ ތަފާތުކަން ގެނެސްދެނީ ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ގެސްޓް ކޮޓަރިތަކުގެ ޑިޒައިނާއި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ފަރުނީޗަރުންނެވެ. ޔޫރަޕްގައި މިހާރު އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ލަގްޒަރީ ފަރުނީޗަރު އުފައްދާ ކުންފުނި، އިޓަލީގެ "ލާގޯ"ގެ ހިތްގައިމު...

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017
ކަނުހުރާ މަރާމާތުކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވައިފި

މޮރިޝަސްގެ ސަން ރިސޯޓްސް އިން ހިންގާ ޅ. ކަނުހުރާ ރިސޯޓް މަރާމާތުކުރުމަށް 42 މިލިއަން ޑޮލަރު (647.6 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ މަޝްރޫއެއް ހިންގައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2017 5
ކޮކޫން ރިސޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު ޑިޒައިން ފާމް، ލާގޯ އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ، މަތީ ފެންވަރުގެ ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް ރަސްމީކޮށް އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 6
ޅ. ކޮކޫން ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި

އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު ޑިޒައިން ފާމް، ލާގޯ އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 5
މަތީ ތައުލީމަށް ހާއްސަކޮށް ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ލޯނު ސްކީމެއް

މަތީ ތައުލީމު ހާސިލް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް، އެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް "ވިނަވި ސްކީމް"ގެ ނަމުގައި ލޯނު ސްކީމެއް ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 18
ނައިފަރު ކައިރި އަށް ކުޑަ ބިންހެލުމެއް

ޅ. ނައިފަރު ކައިރި އަށް ކުޑަ ބިންހެލުމެއް ރޭ އައިސް، އޭގެ ލޮޅުމުގެ އަސަރު އެ ރަށަށް ކޮށްފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 3
ނައިފަރު ސްކޫލުގައި 10 ކްލާސްރޫމް އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި

ޅ. ނައިފަރު މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާހުގައި 10 ކްލާސްރޫމް އެޅުމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދުﷲ ހިލްމީގެ ކުންފުންޏަށް 13 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 19
ފެލިވަރު ކާރުހާނާގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ މީހުން ހޯދަނީ

ޅ. ފެލިވަރުގައި ހުންނަ ދަޅުމަސް ބަންދުކުރާ ކާރުހާނާގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ އިތުރު 100 މުވައްޒަފުން ހޯދަން ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 1
ފެލިވަރު ދަޅުމަސް ބޭރުކުރަން އަލުން ފަށަނީީ

ޅ. ފެލިވަރުގައި އުފައްދާ ދަޅުމަސް ބޭރުކުރުން ދުވަސްތަކަކަށް މެދުކެނޑިފައި އޮތުމަށް ފަހު، އެތަނުގެ ވަސީލަތްތައް ރަނގަޅުކޮށްގެން އަލުން އެކަން ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2016 10
ހިންނަވަރުގައި އާ ސިއްހީ މަރުކަޒެއް އަޅަން ފަށައިފި

ޅ. ހިންނަވަރުގައި 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން އާ ސިއްހީ މަރުކަޒެއް އަޅަން ފަށައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 11
ކޮކޫން ރިސޯޓުގެ ވަޒީފާއަށް 300 މީހުން ހޯދަނީ

ޅ. އޫކޮޅުފުށީގައި އަލަށް ހަދާ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ "ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް"ގެ އެކި ވަޒީފާތަކަށް 300 އެއްހާ މީހުން ހޯދަން ނިންމައިފި އެވެ.