ދުވަސްވީ ދެމަފިރިއަކު ސައި ވިއްކައިގެން ބޭރު ގައުމުތަކަށް

ކުޑަ އާމްދަނީއަކުން ދިރިއުޅުން ހަމަޖައްސަން ޖެހުމާއި އުމުރުން ދުވަސްވުމަކީ ހުވަފެންތަކަށް ހަގީގަތަކަށް ހަދަން އޮތް ހުރަހެއް ނޫންކަން އިންޑިއާގެ ދުވަސްވީ ދެމަފިރިއަކު މި އަންނަނީ ސާބިތުކޮށް ދެމުންނެވެ.


އުމުރުން 70 އަހަރުގެ ވިޖާޔަން އާއި މޮހަނާގެ އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ ސައި ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ ރައްކާކޮށްގެން، ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރުމެވެ. މި ޖޯޑު މިހާތަނަށް 23 ގައުމަކަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. މަންޒިލްތައް އަދި ކުރިއަށް ހުރީ އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ދެމަފިރިން ދަތުރުކުރި ގައުމަކީ މިސްރެވެ.

ސްރީ ބަލާޖީ ކޮފީ ހައުސްގެ ނަމުގައި ކޮޗީގައި ކުޑަކުޑަ ސައި ސްޓޯލެއް ހިންގާ ދެމަފިރިން ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވާތީ، އެކަމަށް ފައިސާ ރައްކާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވިކުރާ އިން 300 ރުޕީސް ރައްކާކުރެ އެވެ.

ދެ މީހުން ސައި ވިއްކާ ތަން ހިންގަނީ އަމިއްލަށެވެ. މަސައްކަތަށް އިތުރު މުވައްޒަފުންނެއް ވެސް ބޭނުމެއް ނުކުރެ އެވެ. ވިޖާޔަން ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ މަގުމަތީގައި އެންމެ ފުރަތަަމަ ސައި ވިއްކަން ފެށީ މީގެ 56 އަހަރު ކުރިން 1963 ގަ އެވެ.

ފަހުން މޮހާނާއާ ކައިވެނިކޮށްގެން، އެ ކައިވެންޏަށް މިހާރު 45 އަހަރުވެފައިވާ އިރު، ވިޔަފާރިއަކީ ސީދާ ދެ މީހުންގެ ހިއްސާ އެއްވަރަކަށް އޮތް މަސައްކަތެކެވެ. ވިޖާޔަން ކިޔައި ދިން ގޮތުގައި އޭނާއަކީ ވަރަށް ކުރިއްސުރެ ވެސް، ދަތުރުކުރަން ޝައުގުވެރިވި މީހެކެވެ. ނަސީބު ދިމާކުރި ގޮތުން ކައިވެނި ކުރެވުނީ ވެސް ހަމަ އެ ކަހަލަ މީހަކާ އެވެ.

ޑޮކިއުމަންޓަރީ "އިންވިޒިބަލް ވިންގްސް".

އެހެންވެ ދެމަފިރިން ސައި ވިއްކައިގެން ހޯދާ އާމްދަނީން މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކަށް ދަތުރު ކުރާ އިިރު، ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ވެސް މި މީހުންނަށް ލިބިފައިވެ އެވެ. އަދި ދަތުރު ކުރާ ގައުމުތަކަށް ގޮސް ނަގާ ފޮޓޯތަކާއި އެ ގައުމުތަކުން ގެންނަ ޕޯސްޓްކާޑް ކަހަލަ އެއްޗެހި ވެސް ހުންނަނީ ސައި ސްޓޯލްގައި ބަހައްޓައިފަ އެވެ.

ވިޖާޔަން ބުނި ގޮތުގައި އޭނާގެ އެންމެ ގަޔާވާ ގައުމުތަކަކީ ސިންގަޕޫރް، ސްވިޓްޒަލޭންޑް އަދި އެމެރިކާ (ވަކިން ހާއްސަކޮށް އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކް ސިޓީ ދެކެ ލޯބިވޭ) އެވެ. ކުރިއަށް ދަތުރު ރާވާފައި ހުރި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ސްވިޑްން، ޑެންމާކް، ނެދަލެންޑްސް، ގްރީންލޭންޑް އަދި ނޯވޭ ހިމެނެ އެވެ.

"ބޭރު ގައުމަކަށް ދަތުރު ކުރެވުނީމަ އެ ލިބޭ އުފާ އަހަންނަކަށް ނޭނގޭ ބުނެދޭކަށް ވެސް. އެހާ ވެސް އުފާވާ ކަމަކަށް މިކަން ވަނީ،" ވިޖާޔަން ބުންޏެވެ.

ދުވަސްވީ ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަ އަށް މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ "އިންވިޒިބަލް ވިންގްސް" ގައި ޑޮކިއުމަންޓްރީއެއް ވެސް ހަދައިފަ އެވެ. ހަރީ އެމް މޮހާނަން ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓްރީ އަށް ފިލްމުފެއާ ނަން ފިކްޝަން، ބެސްޓް ފިލްމުގެ އެވޯޑް ވެސް ލިބިފައިވެ އެވެ.

އިންޑިއާގެ މަހިދުރަ ގްރޫޕްގެ ޗެއާމަން އާނަންދު މަހިންދުރަ ވެސް ވަނީ ވިޖާޔަން މޮހަނާ ދައްކަމުން އަންނަ ހިތްވަރަށް ތައުރީފުކޮށްފަ އެވެ.

އޭނާ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ މިއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި ދެ މީހުންނަށް ނުދެވާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު މިއީ "އިންޑިއާގެ އެންމެ މުއްސަނދި ދެ މީހުން" ކަމަށެވެ. އާނަންދު އެގޮތަށް ސިފަކޮށްފައި ވަނީ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ހޯދާ އާމްދަނީ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދައި، ވިޖާޔަން އާއި މޮހާނަން އުފާވެރިކޮށް ދިރިއުޅޭތީ އެވެ.