ރާމާމަކުނާއި އޫރު އެއްކޮށްގެން ޖަނަވާރެއް އުފަންކޮށްފި

ސިއްހީ ކަންކަމުގައި އިންސާނުންނަށް ބޭނުންވާ ގުނަވަންތައް ޖަނަވާރު ބޭނުންކޮށްގެން ހެއްދުމަށް ޗައިނާގެ ސައިންސްވެރިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި ރާމާމަކުނާއި އޫރު އެއްކޮށްގެން (ހައިބްރިޑް) ޖަނަވާރެއް އުފަންކޮށްފި އެވެ.


މިގޮތަށް އުފަންކުރި ދެ އޫރު ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. އެކަމަކު މި ދެ ޖަނާވާރުގެ ވެސް ހިތާއި ފުރަމެޔާއި ހުންކޮއްޓާއި ފުއްޕާމެޔާއި ހަމުގައި ވެސް ރާމާމަކުނުގެ ޑީއެންއޭ ހުއްޓެވެ.

މި ދެ ޖަނަވާރު އުފަންވީ އައިވީއެފް ހަދައިގެން، 4،000 އެމްބްރިއޯ ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ނިއު ސައިންޓިސްޓްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް ކީ ލެބޮރަޓަރީ އޮފް ސްޓެމް ސެލްސް އެންޑް ރިޕްރޮޑަކްޓިވް ބަޔޮލޮޖީގެ ސައިންސްވެރިންގެ ޓީމުން ވަނީ ރާމާމަކުނު ޖެނެޓިކް ގޮތުން ބަދަލުކޮށް ފްލޮރިސެންޓް ޕްރޮޓީންއެއް އުފައްދާ ގޮތަށް ހަދައިފަ އެވެ. މިގޮތަށް ހެދުމުން އެއް ޖަނަވާރުން އަނެއް ޖަނަވާރަށް ވާރުތަވާ "ޑިސެންޑެންޓް ސެލްސް" އާއި އެ ނޫން ސެލްތައް ފަސޭހަކަމާ އެކު ދެނެގަނެވުނެވެ.

މިގޮތަށް މޮޑިފައިކުރި ސެލްތައް އޫރުގެ އެމްބްރިއޯ އަށް އިންޖެކްޓްކޮށް ދަރިމައިކޮށް ވިއްސި އެވެ.

ސައިންސްވެރިން މިހާރު ނިންމާފައިވަނީ މި އެކްސްޕެރިމަންޓް އަލުން ކޮށް، ރާމާމަކުނުގެ ޑީއެންއޭ މިފަހަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހުންނާނެ ގޮތަށް ޖަނަވާރު ވިއްސާށެވެ. ބޭނުމަކީ މިގޮތަށް ޑީއެންއޭ އިތުރުކުރަމުން ގޮސް އޫރުގެ ގުނަވަންތަކުގައި ހަމައެކަނި ރާމާމަކުނުގެ ޑީއެންއޭ ހުންނަ ވަރު ކުރުމެވެ.

މިއީ މިގޮތަށް ހައިބްރިޑް ޖަނަވާރު އުފަންކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެއް ނޫނެވެ. އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގެ ސްޓެންފަޑް ޔުނިވަސިޓީގައި 2010 ވަނަ އަހަރު މީދަލާއި ހިކަނދީގެ ހައިބްރިޑެއް ހެދި އެވެ. އަދި ކެލިފޯނިއާގެ ސޯކް އިންސްޓްޓިއުޓްގައި 2017 ވަނަ އަހަރު އިންސާނުންނާއި އޫރުގެ އެމްބްރިއޯ ވެސް ހެދި އެވެ. އެކަމަކު އެމްބްރިއޯތައް މަސް ދުވަސް ފަހުން ވަނީ ނައްތާލައިފަ އެވެ.

ޗައިނާ ސައިންސްވެރިންގެ މަސައްކަތާ އެކު، އިންސާނުންނަށް ބޭނުންވާ ގުނަވަން ޖަނަވާރު ބޭނުންކޮށްގެން އުފެއްދުމަށް ކުރަމުން އަންނަ އުންމީދު އިތުރަށް އާވެއްޖެ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ދެކެ އެވެ.