ކޯބީ ބްރަޔަންޓް މަރުވާނީ ހެލިކޮޕްޓަރެއް ވެއްޓިގެން ކަމަށް 2012 ގައި މީހަކު ކުރި ޓްވީޓެއް

އެމެރިކާގެ ތާރީހު ދުށް އެންމެ މޮޅު އެއް ބާސްކެޓް ބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށްވާ ކޯބީ ބްރަޔަންޓް، ހެލިކޮޕްޓަރެއް ވެއްޓުނު ހާދިސާއެއްގައި އާދީއްތަ ދުވަހު މަރުވެފައި ވާއިރު އޭނާ ނިމިގެން ދާނީ މިގޮތަށް ކަމަށް ބުނެ 2012 ވަނަ އަހަރު މީހަކު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓަކަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.


ކޯބީ ބްރަޔަންޓާއި އޭނާގެ 13 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅާއި އިތުރު ހަތް މީހަކު މަރުވީ އެ މީހުން ދަތުރުކުރި ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓިގެންނެވެ.

ދުނިޔެ ސިހުނު މި ޚަބަރާ އެކު އެންމެ ބޮޑަށް ވައިރަލްވީ ބްރަޔަންޓް ނިމިގެން ދާނީ ހެލިކޮޕްޓަރެއް ވެއްޓިގެން ކަމަށް ނޮވެމްބަރު 14، 2012 ގައި މީހަކު ކޮށްފައި އޮތް ޓްވީޓެކެވެ.

"ކޯބީގެ ނިމުން އަންނާނީ ހެލިކޮޕްޓަރެއް ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާއަކުން،" ނޯސޯ ނަމަކަށް ކިޔާ އެކައުންޓުން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްގައިވެ އެވެ.

ކޯބީ ބްރަޔަންޓް މަރުވާނީ ހެލިކޮޕްޓަރެއް ވެއްޓިގެން ކަމަށް ބުނެ ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓް

ޓްވީޓެއް ކުރުމަށް ފަހު އެޑިޓް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާތީ، މިއީ ހާދިސާގެ އަށް އަހަރު ކުރިން ކޮށްފައިވާ އޮތް ޓްވީޓެއްކަން ކަށަވަރުވެ އެވެ.

މި ޓްވީޓާ މެދު އެއްބަޔަކު ބިރުން ވާހަކަ ދެއްކި އިރު އަނެއް ބަޔަކު ބުނަނީ މިއީ ބޮޑު ފޭކެއް ކަމަށާއި އިއްތިފާގު ނޫން އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ސަމާލުކަން ލިބުނު ޓްވީޓް ދެ ލައްކައެއްހާ ފަހަރު ރިޓްވީޓްކޮށް އެތައް ލައްކަ ލައިކެއް ލިބިފައިވެ އެވެ. މި ޓްވީޓް ކުރި މީހާ، ކޯބީގެ މަރަށް ފަހު، ޓްވީޓާ މެދު ހިތާމަކޮށް މާފަށް އެދިފައިވެ އެވެ.